Tu­ži dr­ža­vu jer je u pri­tvo­ru bio du­že ne­go Mi­lan Ban­dić

Pri­jed­log Mis­la­va Mer­ka­ša za mir­no rje­še­nje spo­ra tu­ži­telj­stvo je od­bi­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Bu­to­rac

Biv­ši šef Odje­la za bor­bu pro­tiv pros­ti­tu­ci­je PU za­gre­bač­ke dr­ža­vu tu­ži zbog dis­kri­mi­na­ci­je te tra­ži nak­na­du od 150.000 ku­na mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net Mis­lav Mer­kaš, biv­ši šef Odje­la za bor­bu pro­tiv pros­ti­tu­ci­je PU za­gre­bač­ke, op­tu­žen da je za no­vac svod­ni­ci­ma oda­vao in­for­ma­ci­je o ra­ci­ja­ma, na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du tu­žio je dr­ža­vu zbog dis­kri­mi­na­ci­je i tra­ži nak­na­du šte­te od 150.000 ku­na.

Pres­po­ro ih is­pi­ti­va­li

Mer­kaš, na­ime, tvr­di da mu je od uhi­će­nja u pro­sin­cu 2012. po vi­še os­no­va po­vri­je­đe­no Us­ta­vom za­jam­če­no pra­vo na slo­bo­du, jed­na­kost pred za­ko­nom i zdrav­lje te da je pri­tom pre­tr­pio znat­nu ma­te­ri­jal­nu šte­tu. Me­đu os­ta­lim, sma­tra da su se svje­do­ci u nje­go­vu pred­me­tu, dok je još bio u is­traž­nom za­tvo­ru, pres­po­ro is­pi­ti­va­li, a svoj slu­čaj u tuž­bi us­po­re­đu­je sa slu­ča­je­vi­ma ne­kih svo­jih ko­le­ga, po­put Ni­ko­le Osmak­či­ća i Mi­ros­la­va Ri­bi­ća, osu­đe­nih jer su neo­s­no­va­no iz­lis­ta­va­li te­le­fon­ske po­zi­ve, te Jo­si­pa Kne­za, se­svet­skog po­li­caj­ca pro­tiv ko­jeg se vo­di­la is­tra­ga zbog sum­nje da je tu­kao pri­tvo­re­ni­ka. Mer­kaš se u tuž­bi po­zi­va i na uhi­će­nje Mi­la­na Ban­di­ća, Na­da­na Vi­do­še­vi­ća te Din­ka Mi­ku­li­ća, biv­šeg po­moć­ni­ka mi­nis­tra bra­ni­te­lja, na­vo­de­ći ka­ko su se u nji­ho­vim pred­me­ti­ma svje­do­ci znat­no br­že is­pi­ta­li pa su i pri­je mo­gli iz­a­ći iz Re­me­tin­ca. – Din­ku Mi­ku­li­ću USKOK je is­pi­tao 80-ak svje­do­ka u dva mje­se­ca, Na­da­nu Vi­do­še­vi­ću vi­še od sto svje­do­ka za pet mje­se­ci. Us­po­red­be ra­di, me­ne se te­re­ti za ko­rist od mi­li­jun ku­na, pred­lo­že­no je is­pi­ti­va­nje 110 svje­do­ka, a u is­traž­nom za­tvo­ru bio sam se­dam mje­se­ci. S dru­ge stra­ne Mi­lan Ban­dić, ko­jeg se te­re­ti za ko­rist od 12 mi­li­ju­na ku­na, u is­traž­nom za­tvo­ru bio je mje­sec da­na iako je pred­lo­že­no is­pi­ti­va­nje 270 svje­do­ka – na­vo­di Mer­kaš u tuž­bi te is­ti­če ka­ko je evi­dent­no ne­jed­na­ko pos­tu­pa­nje u slu­ča­je­vi­ma. Mer­kaš sma­tra da je dis­kri­mi­ni­ran i za­to što je op­tuž­ni­cu pro­tiv njega pod­nio neo­v­la­šte­ni tu­ži­telj, a taj je pri­go­vor is­ti­cao i na sjed­ni­ci op­tuž­nog vi­je­ća Žu­pa­nij­skog su­da pri­je ne­go što mu je sud po­t­vr­dio op­tuž­ni­cu, a pri­go­vor od­ba­cio. U tuž­bi tvr­di i da je uhi­ćen bez na­lo­ga po­zi­va­ju­ći se na si­tu­aci­ju ka­da je zbog ne­vje­ro­jat­nog pro­pus­ta pri­tvor­ske nad­zor­ni­ce za­bu­nom pu­šten na slo­bo­du pa je dva i pol sa­ta kas­ni­je po­nov­no vra­ćen iza re­še­ta­ka.

Ni­je stal­ni vje­štak

Da su mu po­vri­je­đe­na pra­va za­jam­če­na Us­ta­vom, Mer­kaš pot­krep­lju­je i či­nje­ni­com da mu je po­vri­je­đen dom. Tvr­di ka­ko vlas­ni­ca ga­le­ri­je, ko­ja je na te­me­lju fo­to­gra­fi­ja iz nje­go­va do­ma ut­vr­đi­va­la vri­jed­nost umjet­nič­kih sli­ka, ni­je sta­lan sud­ski vje­štak te da ni­je ima­la va­lja­ni na­log. Ža­lio se i zbog sas­ta­va vi­je­ća ko­je je od­lu­či­lo o pra­vo­moć­nos­ti op­tuž­ni­ce, a tvr­di i da su nad­lež­ni tu­ži­te­lji iz­nu­đi­va­li is­ka­ze ne­kih okriv­lje­ni­ka ko­ji su ga te­re­ti­li. Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ko­je u pred­me­tu zas­tu­pa dr­ža­vu, sve je Mer­ka­še­ve pri­mjed­be od­ba­ci­lo. Mer­kaš je pri­je pod­no­še­nja tuž­be dr­ža­vi pred­lo­žio da mir­no ri­je­še spor te da mu se is­pla­ti 500.000 ku­na, no ODO je pri­jed­log od­bio.

(u tam­noj ko­šu­lji) u tuž­bi je na­veo da je dis­kri­mi­ni­ran jer je u pri­tvo­ru bio se­dam mje­se­ci zbog, ka­ko ka­že, šte­te od mi­li­jun ku­na za ko­ju ga se te­re­ti, dok su dru­gi, po­put Vi­do­še­vi­ća i Ban­di­ća ko­je se te­re­ti za ve­će šte­te, u pri­tvo­ru bi­li kra­će

Mis­lav Mer­kaš

Mi­lan Ban­dić op­tu­žen je za šte­tu od 12 mi­li­ju­na ku­na, a u pri­tvo­ru je bio sa­mo mje­sec da­na

Na­dan Vi­do­še­vić u is­traž­nom za­tvo­ru bio je pet mje­se­ci, a is­pi­ta­no je sto svje­do­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.