Zbri­nu­to je 85 in­že­nje­ra Al­s­to­ma

Ugo­vo­ri su pot­pi­sa­ni, po­či­nje se ra­di­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

U no­voj tvrt­ki za­pos­le­ni su in­že­nje­ri iz GE pos­lov­ne je­di­ni­ce Plin­ske tur­bi­ne u Kar­lov­cu, a tra­ži se po­sao i za rad­ni­ke u po­go­ni­ma Snje­ža­na Bi­čak Po­la go­di­ne na­kon što je Ge­ne­ral Elec­tric, no­vi vlas­nik tvrt­ke Al­s­tom, ko­ja hr­vat­sko sje­di­šte ima u Kar­lov­cu, obja­vio šo­kan­tan po­da­tak da je u pos­tup­ku res­truk­tu­ri­ra­nja tvrt­ke čak 229 za­pos­le­ni­ka vi­šak, od če­ga čak 130 in­že­nje­ra, do­go­dio se po­zi­ti­van obrat. - Vo­de­ća glo­bal­na in­že­njer­ska tvrt­ka In­foSys, priz­na­ju­ći struč­nost i is­kus­tvo ko­je je tvrt­ka u Kar­lov­cu iz­gra­di­la ti­je­kom go­di­na, iz­ra­zi­la je na­mje­ru inves­ti­ra­ti u Hr­vat­sku te je do­go­vo­ri­la mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja odre­đe­nog bro­ja za­pos­le­ni­ka umjes­to pre­ki­da nji­ho­vih ugo­vo­ra. Pri­jed­log obu­hva­ća za­poš­lja­va­nje 85 dje­lat­ni­ka iz GE pos­lov­ne je­di­ni­ce Plin­ske tur­bi­ne u Kar­lov­cu u tvrt­ku In­foSys. Obve­za­li su se osi­gu­ra­ti kon­ti­nu­itet pos­lo­va­nja, osi­gu­ra­va­ju­ći us­lu­ge ko­je tre­nu­tač­no obav­lja kar­lo­vač­ka pos­lov­na je­di­ni­ca – po­t­vr­di­li su nam iz upra­ve Ge­ne­ral Elec­tri­ca. Ugo­vo­ri s rad­ni­ci­ma su pot­pi­sa­ni i oni za de­se­tak da­na po­či­nju ra­di­ti. U po­čet­ku će In­foSys pos­lo­va­ti u pros­to­ru kar­lo­vač­kog GE, no pred­stav­ni­ci in­ten­ziv­no tra­že pos­lov­ni pros­tor u Kar­lov­cu. Ve­li­ku po­moć mo­gu ima­ti od Gra­da, ko­je­mu je u in­te­re­su da res­pek­ta­bil­na tvrt­ka s ure­di­ma di­ljem svi­je­ta ima sje­di­šte u Kar­lov­cu. - In­že­nje­ri ne bi tre­ba­li os­ta­ti na ces­ti. Ne­ki će u mi­ro­vi­nu, ve­ći­na pre­la­zi u no­vu tvrt­ku, a dio nas os­ta­je u sta­roj - re­kao nam je je­dan od in­že­nje­ra. Po ri­je­či­ma Stje­pa­na Ču­ri­lo­vi­ća, sin­di­kal­nog po­vje­re­ni­ka, na­kon šo­ka iz si­ječ­nja, osje­ća se po­zi­ti­van duh: - Ima­mo pos­la, pos­to­je na­rudž­be za idu­ću go­di­nu, ta­ko da vje­ru­je­mo u bo­lje su­tra. Osim to­ga, pu­no zna­či što se upra­va bri­ne za lju­de ko­ji su vi­šak – ka­zao je. Što će bi­ti s rad­ni­ci­ma u po­go­ni­ma, još se ne zna. Njih 40-ak oti­ći će u mi­ro­vi­nu uz sti­mu­la­tiv­nu ot­prem­ni­nu, dok za dio njih upra­va još tra­ži rje­še­nje. - Pre­da­ni smo iz­na­la­že­nju al­ter­na­tiv­nih rje­še­nja ko­ja za cilj ima­ju uma­nji­ti druš­tve­ni uči­nak res­truk­tu­ri­ra­nja tvrt­ke na za­pos­le­ni­ke u Hr­vat­skoj - rek­li su u Ge­ne­ral Elec­tri­cu.

U si­ječ­nju je za­pos­le­ne šo­ki­ra­la vi­jest o 130 in­že­nje­ra vi­ška - sa­da je njih 85 zbri­nu­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.