Ca­me­ron: Ovo je pi­ta­nje op­s­tan­ka!

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja upo­zo­ra­va da ne­ma Bri­tan­ca ko­ji ne­će osje­ti­ti posljedice

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić

Kam­pa­nja, ko­ja je pri­vre­me­no pre­ki­nu­ta na­kon tra­gič­ne smr­ti la­bu­ris­tič­ke par­la­men­tar­ke Jo Cox, po­nov­no se za­huk­ta­la ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron već pr­vi dan na­kon što je po­nov­no po­kre­nu­ta kam­pa­nja za re­fe­ren­dum o iz­la­sku ili os­tan­ku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU na­ci­ji je po­ru­čio da se na­la­zi pred “eg­zis­ten­ci­jal­nim iz­bo­rom na­kon ko­je­ga po­vra­tak vi­še ne­će bi­ti mo­guć”. “Ovaj re­fe­ren­dum je vr­hu­nac de­mo­kra­ci­je i pred­stav­lja sve ono iza če­ga je sta­ja­la la­bu­ris­tič­ka zas­tup­ni­ca Jo Cox ko­ja je u če­t­vr­tak ubi­je­na. Ona je bi­la utje­lov­lje­nje one naj­bo­lje Bri­ta­ni­je ko­ja pos­to­ji, zem­lje ko­ju od­li­ku­je su­osje­ća­nje pre­ma dru­gi­ma i pris­toj­nost. Od­lu­ku ko­ju do­ne­se­te na ovom re­fe­ren­du­mu ne­će bi­ti mo­gu­će pro­mi­je­ni­ti, a ona će pu­no go­vo­ri­ti i o to­me kak­va mi zem­lja že­li­mo bi­ti”, na­gla­sio je Ca­me­ron u svo­me pi­smu Bri­tan­ci­ma objav­lje­nom u Sun­day Te­le­grap­hu.

Na­zad­na ili na­pred­na?

Ca­me­ron je ta­ko­đer na­gla­sio da oni ko­ji sta­nu na stra­nu onih ko­ji že­le iz­la­zak bi­ra­ju na­zad­nu Bri­ta­ni­ju ko­ja ne gle­da u bu­duć­nost, ko­ja je sklo­ni­ja du­bo­kim po­dje­la­ma ne­go je­dins­tvu. “Ho­će­mo li, umjes­to to­ga, iz­a­bra­ti li­be­ral­nu Bri­ta­ni­ju ko­ja s na­dom, op­ti­miz­mom i po­vje­re­njem gle­da u bu­duć­nost”, za­klju­čio je Ca­me­ron i do­dao ka­ko će is­hod re­fe­ren­du­ma na du­gi rok de­fi­ni­ra­ti u kak­voj će zemlji Bri­tan­ci ži­vje­ti. Ni­gel Fa­ra­ge, li­der euro­skep­tič­ne stran­ke UKIP, dao je ci­je­li niz in­ter­v­jua raz­nim bri­tan­skim me­di­ji­ma, a iz­me­đu os­ta­log ka­zao je da je uboj­stvo Jo Cox akt te­ro­riz­ma ko­ji je nje­go­voj stran­ci, nje­mu i ci­je­loj kam­pa­nji ko­ja se za­la­že za na­pu­šta­nje Eu­rop­ske uni­je na­nio go­le­mu šte­tu. Sve­jed­no je na­gla­sio ka­ko će oni ko­ji su već do­ni­je­li čvr­stu od­lu­ku da že­le iz­la­zak, iz­a­ći na re­fe­ren­dum i da­ti svoj glas. Fa­ra­ge se ver­bal­no obru­šio i na mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Ge­or­gea Osbor­nea ko­ji je ju­čer u jav­nos­ti go­vo­rio o “zas­tra­šu­ju­ćim po­da­ci­ma”.

Svi će bi­ti si­ro­maš­ni­ji

Osbor­ne je Bri­tan­ce sa­mo upo­zo­rio da bi gos­po­dar­ske i fi­nan­cij­ske posljedice Brexi­ta mo­gle bi­ti pu­no go­re od onih o ko­ji­ma se do ju­čer go­vo­ri­lo. Bi­ra­či­ma je vr­lo otvo­re­no po­ru­čio da će u slu­ča­ju iz­la­ska iz EU svi Bri­tan­ci bi­ti si­ro­maš­ni­ji ne­go sa­da, da će gos­po­dar­stvo već u pr­vim mje­se­ci­ma za­bi­lje­ži­ti pad od pet do šest pos­to. Ka­zao je ka­ko je taj pad već za­po­čeo i to pa­dom vri­jed­nos­ti di­oni­ca te da zna­ko­va opo­rav­ka od sve­ga to­ga ne­će bi­ti ba­rem de­set go­di­na.

bi­ra­ča ima­ju obje stra­ne, pre­ma ju­če­raš­njim po­da­ci­ma Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, što zna­či da će o iz­la­sku ili os­tan­ku od­lu­či­ti oni ko­ji se još ni­su opre­di­je­li­li

REUTERS

Pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron upu­tio je dra­ma­tič­nu po­ru­ku bri­tan­skim bi­ra­či­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.