Rim na pu­tu da do­bi­je pr­vu gra­do­na­čel­ni­cu, iz Po­kre­ta 5 zvi­jez­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (st)

Za vri­je­me po­sje­ta SAD-u, za­mje­nik sa­udij­skog pri­jes­to­lo­na­s­ljed­ni­ka, princ Mo­ha­med bin Sal­man, u za­mje­nu za voj­nu in­ter­ven­ci­ju u Si­ri­ji pro­tiv re­ži­ma Ba­sha­ra al-Assa­da, nu­dio je Ba­rac­ku Oba­mi da Sa­udij­ska Ara­bi­ja pla­ti 20 pos­to tro­ško­va kam­pa­nje za de­mo­krat­sku kan­di­dat­ki­nju Hil­lary Clin­ton. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma od­bio je tu mo­guć­nost jer sma­tra da je za si­rij­ski su­kob je­di­no rje­še­nje po­li­tič­ko, a ne voj­no. Po­nu­da sa­udij­skog prin­ca Mo­ha­me­da bin Sal­ma­na doš­la je u tre­nut­ku ka­da je Oba­ma pod sve ve­ćim pri­ti­skom jer je čak 51 di­plo­mat iz ame­rič­kog Sta­te De­part­men­ta pot­pi­sao in­ter­ni me­mo­ran­dum u ko­jem se vr­lo oš­tro kri­ti­zi­ra ak­tu­al­na ame­rič­ka po­li­ti­ka pre­ma Si­ri­ji te se po­zi­va na hit­no po­kre­ta­nje zrač­nih na­pa­da na voj­ne sna­ge si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­sha­ra al-Assa­da zbog, ka­ko se na­vo­di, stal­nog kr­še­nja pre­ki­da va­tre. Bri­tan­ski por­tal Midd­le East A pi­še da to ni­je pr­vi put da obi­telj Clin­ton do­bi­va no­vac od Sa­udij­ske Ara­bi­je. Por­tal na­vo­di da je Sa­udij­ska Ara­bi­ja ukup­no upla­ti­la oko 35 mi­li­ju­na do­la­ra za zak­la­du na či­jem je če­lu Bill Clin­ton, biv­ši pred­sjed­nik SAD-a. Re­pu­bli­kan­ski pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Do­nald Trump pro­zvao je su­par­ni­cu Hil­lary Clin­ton li­ce­mjer­nom te tra­žio da vra­ti mi­li­ju­ne do­la­ra prim­lje­nih od Sa­udij­ske Ara­bi­je za pro­mi­ca­nje pra­va že­na u SAD-u jer ta is­ta Sa­udij­ska Ara­bi­ja svo­je že­ne tre­ti­ra po­put rop­ki­nja i ubi­ja ho­mo­sek­su­al­ce. „U is­to vri­je­me dok Clin­ton od Sa­udij­ske Ara­bi­je uzi­ma mi­li­ju­ne do­la­ra, pro­zi­va njih i dru­ge zem­lje da za­us­ta­ve fi­nan­ci­ra­nje mrž­nje”, na­pi­sao je na Twit­te­ru Do­nald Trump. U 126 op­ći­na u dru­gom iz­bor­nom kru­gu Ta­li­ja­ni su ju­čer bi­ra­li gra­do­na­čel­ni­ke. Naj­za­nim­lji­vi­ji dvo­bo­ji su, da­ka­ko, u ve­li­kim gra­do­vi­ma kao što su Rim, Mi­la­no, To­ri­no, Na­pulj, Bo­log­na i Trst. Oči svih svjet­skih me­di­ja upr­te su pre­ma Ri­mu gdje bi, pr­vi put, mo­gla grad pre­uze­ti kan­di­dat­ki­nja Po­kre­ta 5 zvi­jez­da, Vir­gi­nia Rag­gi (37), jer je u pred­nos­ti od 10 pos­to u od­no­su na kan­di­da­ta De­mo­krat­ske stran­ke Ro­ber­ta Gi­ac­het­ti­ja. Rim, ko­ji je po­s­ljed­njih se­dam mje­se­ci bio pod upra­vom po­seb­nog opu­no­mo­će­ni­ka Tron­ce, mo­gao bi od da­nas ima­ti, pr­vi put u po­vi­jes­ti, gra­do­na­čel­ni­cu, i to iz stran­ke ko­ja je pod rav­na­njem ko­mi­ča­ra Bep­pea Gril­la.

Trump je od H. Clin­ton tra­žio da vra­ti mi­li­ju­ne ko­je je od Sa­udij­ske Ara­bi­je pri­mi­la za pro­mi­ca­nje pra­va že­na, ko­ja ta is­ta zem­lja gru­bo kr­ši

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.