Mo­že­mo u Ru­si­ju una­toč sank­ci­ja­ma

Hrvatska bi, po­put Ita­li­je, Fran­cu­ske, Grč­ke..., mo­gla bo­lje šti­ti­ti svo­je in­te­re­se

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Mi­ros­lav Ku­sku­no­vić

Naj­bo­ga­ti­ji Hr­vat u Ru­si­ji Ste­fa­no Vla­ho­vić, vlas­nik tvrt­ke Pro­duk­ti Pi­ta­nia, tvr­di da Hrvatska mo­že na­ći na­čin za po­vra­tak u Ru­si­ju mi­ros­lav.ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net Sa­da je naj­bo­lje vri­je­me da se hr­vat­ske tvrt­ke okre­nu ru­skom tr­ži­štu i po­ja­ve na nje­mu. Ru­si­ja se na­la­zi u ve­li­koj kri­zi, pa­le su ci­je­ne mar­ke­tin­ga, iz­la­ga­nja na saj­mo­vi­ma, a zbog sma­nje­ne kon­ku­ren­ci­je sa za­pa­da i zbog sank­ci­ja vr­lo je la­ko sklo­pi­ti pos­lov­no part­ner­stvo. Lak­še je ući u tr­go­vač­ke lan­ce i pro­na­ći mo­de­le ka­ko se po­ja­vi­ti na tr­ži­štu, ako ne sad on­da onog tre­nut­ka ka­da sank­ci­je bu­du uki­nu­te. Ka­že to po­čas­ni kon­zul Hr­vat­ske u Ru­si­ji i naj­bo­ga­ti­ji Hr­vat u Ru­si­ji, vlas­nik tvrt­ke “Pro­duk­ti Pi­ta­nia” Ste­fa­no Vla­ho­vić ko­ji je ovih da­na bo­ra­vio u Za­gre­bu te po­tom oti­šao u Split gdje nje­go­va obi­telj ima ku­ću i pro­vo­di u njoj do šest mje­se­ci go­diš­nje. Ka­že da ap­so­lut­nih sank­ci­ja i za­bra­ne uvo­za ne­ma te se uvi­jek mo­gu pro­na­ći mo­de­li da se ne­ka ro­ba iz­ve­ze na ru­sko tr­ži­šte. - Pri­je tje­dan da­na Ru­si­ja je do­ni­je­la od­lu­ku da do­pu­šta uvoz pi­le­ćeg me­sa za dje­čju hra­nu. Po če­mu se pi­le­ti­na za dje­čju hra­nu raz­li­ku­je od obič­ne pi­le­ti­ne? - pi­ta se Vla­ho­vić te na taj na­čin objaš­nja­va ka­ko se za­pra­vo za­bra­na iz­vo­za na ru­sko tr­ži­šte mo­že ele­gant­no za­obi­ći ako za to pos­to­ji in­te­res ru­ske stra­ne i ako se dr­ža­ve i kom­pa­ni­je an­ga­ži­ra­ju oko po­seb­nih aran­žma­na s Ru­si­ma.

Pro­zor­čić za izvoz

To je sa­mo je­dan pro­zor­čić za izvoz u Ru­si­ju. Do­da­je ka­ko već du­lje vri­je­me zem­lje po­put Grč­ke, Bu­gar­ske, Ru­munj­ske, ali i Ita­li­je ili Fran­cu­ske igra­ju ne­ku svo­ju igru i vo­de za­seb­ne pre­go­vo­re, šti­te svo­je in­te­re­se, za­obi­la­ze EU te do­go­va­ra­ju ne­ke po­seb­ne mo­de­le i ka­na­le za izvoz, po­put ma­njih ko­li­či­na ja­ja ili dru­gih ro­ba. - Ne vi­dim za­što se i Hrvatska ne bi mo­gla ta­ko pos­ta­vi­ti i ma­lo po­li­tič­ki vi­še an­ga­ži­ra­ti oko za­šti­te svo­jih in­te­re­sa - do­da­je Vla­ho­vić. - U Ru­si­ji pos­to­ji iz­raz: Ako je ne­što za­bra­nje­no a vi to že­li­te, na­ći će­te na­čin da do to­ga do­đe­te - ka­že Vla­ho­vić. Ru­si­ju tre­nu­tač­no po­ga­đa ve­li­ka fi­nan­cij­ska kri­za. Pri­mje­ri­ce, pro­pa­le su tri ban­ke s ko­ji­ma je pos­lo­va­la nje­go­va tvrt­ka. - Doš­lo je do straš­nog pa­da rub­lja zbog sank­ci­ja, ali i pa­da ci­je­ne naf­te pa je utros­tru­čen te­čaj do­la­ra te je sko­čio s 30 na 90 ru­ba­lja. Uvoz­ne kom­po­nen­te za pro­izvod­nju su sa­da tri pu­ta skup­lje, no ne mo­že­te zbog to­ga tri pu­ta di­ći ci­je­ne - ka­že Vla­ho­vić. Nje­go­va je tvrt­ka sma­nji­la pos­lo­va­nje za 10 pos­to. - Pa­la je po­troš­nja i ku­pov­na moć. Je­dan od tri pro­izvo­đa­ča iz sek­to­ra mes­ne in­dus­tri­je za­pao je u te­ško­će, pro­pao ili je pred pro­pa­da­njem - do­da­je Vla­ho­vić. Za­bra­na uvo­za je po­mo­gla Ru­si­ji da po­dig­ne po­ljo­pri­vred­nu pro­izvod­nju. Po­vi­jes­no je u Ru­si­ji ime­no­va­ti ne­ko­ga za mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de bi­lo ne­što po­put smrt­ne kaz­ne. Me­đu­tim, zbog sank­ci­ja i za­bra­ne uvo­za te ogrom­nih inves­ti­ci­ja Ru­si­ja je na­pra­vi­la ve­li­ke po­ma­ke u po­ljo­pri­vre­di i stvo­ri­la od­li­čan te­melj pa je da­nas od čis­tog uvoz­ni­ka pos­ta­la iz­voz­nik pri­mje­ri­ce pše­ni­ce. Na­rav­no, još joj ne­dos­ta­je ge­net­ski ma­te­ri­jal u svi­njo­goj­stvu i go­ve­dar­stvu, ali su na­prav­lje­ni ve­li­ki po­ma­ci i vi­di se da su to­me dje­lo­mič­no pri­do­ni­je­le sank­ci­je - ka­že Vla­ho­vić, ko­ji sma­tra da Hrvatska ima šan­su i s iz­vo­zom vi­na. - Ako Či­le i ne­ke dru­ge zem­lje mo­gu pro­izves­ti vi­no za tri eura i bi­ti pri­sut­ni na ru­skom tr­ži­štu, ne ra­zu­mi­jem za­što mi to ne mo­že­mo - do­da­je Vla­ho­vić.

Emo­ci­ja zbog tu­riz­ma

- Sa­daš­nje su ko­li­či­ne sim­bo­li­či­ne, ali tre­ba ići s če­ti­ri bren­da, i to dva bi­je­la i dva cr­na vi­na, i kroz dvi­je ka­te­gro­ije - sku­po i jef­ti­no. Ru­si ima­ju emo­ci­ju pre­ma Hr­vat­skoj zbog tu­riz­ma, pro­ba­li su vi­no, a ono ni­je pod sank­ci­ja­ma. Kao što sam već re­kao, dr­ža­va mo­ra an­ga­ži­ra­ti svo­je re­sur­se, ka­ko po­li­tič­ke ta­ko i fi­nan­cij­ske, i po­ja­vi­ti se na tr­ži­štu, a sa­da je ide­al­na pri­li­ka - za­klju­ču­je Vla­ho­vić us­to is­ti­ču­ći da sva­ki put kad do­đe u Split osje­ti nos­tal­gi­ju i že­lju da inves­ti­ra. - Na­ža­lost, hr­vat­sko je tr­ži­šte kom­pli­ci­ra­no i lak­še je pos­lo­va­ti u Ru­si­ji. Kod nas mo­žda ni­je pro­blem otvo­ri­ti res­to­ran ili ka­fić, ali stvo­ri­ti oz­bilj­nu inu­dus­tri­ju jest - za­klju­ču­je Vla­ho­vić.

Ste­fa­no Vla­ho­vić tvr­di da se sa­da bo­ri za svoj biz­nis u Ru­si­ji te je od­go­dio od­lu­ke o inves­ti­ra­nju u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.