U SU­SJED­NOJ SLO­VE­NI­JI REHABILITIRAJU ŽRTVE TOTALITARNOG NA­SI­LJA

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Još pri­je če­ti­ri go­di­ne Me­an­darMe­di­ja obja­vi­la je hr­vat­ski pri­je­vod ro­ma­na ugled­nog slo­ven­skog pro­za­ika Dra­ge Jan­ča­ra „No­ćas sam je vi­dio“. Od­li­čan ro­man od ta­da je pre­ve­den još na de­se­tak je­zi­ka. Na­gra­đen je kao naj­bo­lja stra­na knji­ga pre­ve­de­na na fran­cu­ski je­zik, a u Slo­ve­ni­ji je pra­vi hit, s de­se­tak ras­pro­da­nih iz­da­nja. U Za­gre­bu je ro­man pre­ve­den ne­što pri­je ne­go što je u HNK Zagreb gos­to­va­lo SNG Ma­ri­bor s iz­ved­bom poz­na­tog Jan­ča­ro­va „Ve­li­kog bri­li­jant­nog val­ce­ra“ko­ji je ite­ka­ko odje­ki­vao još u so­ci­ja­liz­mu. Ni­ti je dvo­ra­na HNK Zagreb ta­da bi­la pu­na, ni­ti je Jan­ča­rov ro­man „No­ćas sam je vi­dio“iz­a­zvao ve­ći in­te­res u Hr­vat­skoj. A tre­bao je. U ro­ma­nu autor te­ma­ti­zi­ra neo­bi­čan lik mla­de že­ne iz ljub­ljan­skog vi­so­kog druš­tva ko­ja nes­ta­je u onim po­grom­skim vre­me­ni­ma na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta oko ko­jih se i u Hr­vat­skoj još uvi­jek lo­me kop­lja. Jan­ča­ro­va Ve­ro­ni­ka za­pra­vo je Kse­ni­ja Hri­bar, avan­tu­ris­ti­ca i pi­lot­ki­nja te su­pru­ga Ra­da Hri­ba­ra, slo­ven­skog in­dus­tri­jal­ca i ko­lek­ci­ona­ra te vlas­ni­ka dvor­ca Str­mol ko­ji se na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta de­set­lje­ći­ma ko­ris­tio u pro­to­ko­lar­ne svr­he. Kse­ni­ja i Ra­do Hri­bar ubi­je­ni su u si­ječ­nju 1944. go­di­ne. Ubi­li su ih pri­pad­ni­ci par­ti­zan­skih si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­nih služ­bi, iako je Ra­do Hri­bar zduš­no su­ra­đi­vao s par­ti­zan­skim po­kre­tom ot­po­ra ko­ji je u Slo­ve­ni­ji bio iz­nim­no jak. O tom se uboj­stvu u Slo­ve­ni­ji de­set­lje­ći­ma sa­mo šap­ta­lo. Da tra­ge­di­ja bu­de ve­ća, po­s­mrt­ni os­ta­ci ne­sret­nih su­pruž­ni­ka, či­ju je pri­ču u svom ide­olo­ški neo­s­traš­će­nom, čak i ne­utral­nom ro­ma­nu is­pi­sao Dra­go Jan­čar, pro­na­đe­ni su tek šez­de­set go­di­na na­kon nji­ho­ve smr­ti. Za­nim­lji­vo, tek na­kon što je u Slo­ve­ni­ji objav­ljen Jan­ča­rov ro­man. I tek su šez­de­set go­di­na na­kon ri­jet­ko su­ro­ve eg­ze­ku­ci­je naš­li svoj mir na ljub­ljan­skim Ža­la­ma. Bu­du­ći da je Ra­do Hri­bar pro­gla­šen i za na­rod­nog iz­daj­ni­ka, tek ga je 2000. sud u Kra­nju pot­pu­no re­ha­bi­li­ti­rao. La­ni je u dvor­cu Str­mol pos­tav­lje­na i spo­men-plo­ča u čast Kse­ni­je i Ra­da Hri­ba­ra, a na pos­tav­lja­nju je go­vo­rio i slo­ven­ski pred­sjed­nik Bo­rut Pa­hor. Ta­ko se s po­vi­jes­nim is­ku­še­nji­ma su­oča­va­ju u su­sjed­noj Slo­ve­ni­ji. Rehabilitiraju lju­de ko­ji su bi­li ne­duž­ne žrtve totalitarnog na­si­lja. Pos­tav­lja­ju im spo­men-plo­če. Oda­ju im po­čast. I ta­ko bis­tre uz­mu­će­ne vo­de uz po­moć sud­stva, a on­da i li­te­ra­tu­re. Us­put re­če­no, Ra­do Hri­bar bio je po­ve­zan i sa Za­gre­bom jer je 1931. go­di­ne od Kap­to­la ku­pio ogrom­nu par­ce­lu zem­lji­šta u Gor­njoj Du­bra­vi. Ro­man Dra­ge Jan­ča­ra „No­ćas sam je vo­lio“ta­ko je osvi­je­tlio pre­šu­ći­va­nu epi­zo­du iz slo­ven­ske ne­dav­ne po­vi­jes­ti i po­ka­zao što sve li­te­ra­tu­ra ko­ja že­li bi­ti an­ga­ži­ra­na i hu­ma­na mo­že. To je uči­nio i Dra­gan Ve­li­kić u ro­ma­nu „Is­led­nik“(u Hr­vat­skoj ga je, gle slu­čaj­nos­ti, ta­ko­đer obja­vi­la Me­an­darMe­di­ja) ka­da je pi­sao o tra­gič­noj sud­bi­ni ro­vinj­ske obi­te­lji Hut­te­rott. Za­to, tre­ba či­ta­ti li­te­ra­tu­ru. U njoj sve pi­še. U iz­vje­šta­ju s pro­s­vje­da “Hrvatska mo­že bo­lje - bez vas” , objav­lje­nom 17. lip­nja na 9. stra­ni­ci, po­red fo­to­gra­fi­je auto­ri­ce tek­s­ta Re­na­te Ra­šo­vić po­greš­no je pot­pi­sa­na Bo­že­na Ma­ti­je­vić. Is­pri­ča­va­mo se či­ta­te­lji­ma i na­šim no­vi­nar­ka­ma. BOOMERANG.AT­MO­SFE­RA.HR “U Ve­čer­njem lis­tu od 23. svib­nja 2016. na 42. stra­ni­ci objav­ljen je ne­to­čan po­da­tak. Na­ime, uz fo­to­gra­fi­ju boomerang sto­li­ca pi­še da je pro­izvo­đač Ar­ti­san. Boomerang je me­đu­na­rod­no pa­ten­ti­ran sus­tav in­te­rak­tiv­nog na­mje­šta­ja i je­di­ni autor i zas­tu­pa­telj je tvrt­ka At­mo­sfe­ra d.o.o. iz Za­gre­ba. Fir­ma Ar­ti­san, pro­izvo­đač dr­ve­nog na­mje­šta­ja iz BiH, ne­ma baš ni­kak­ve ve­ze s pro­izvo­dom boomerang. Mo­li­mo Vas da slje­de­ćom pri­li­kom obja­vi­te is­pra­vak, tj. da uz objav­lje­nu fo­to­gra­fi­ju obja­vi­te toč­ne slje­de­će po­dat­ke: ‘boomerang kon­zol­na sto­li­ca Di­zaj­n­ho­lik ili CDSS Ci­je­na 4217 kn’.” Ovo re­agi­ra­nje pot­pi­su­je Da­vor Si­lov. ..... Uz te­mu o svi­nje­ti­ni 23. svib­nja objav­lje­na je sli­ka na ko­joj su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca, a pot­pi­sa­na je s “Go­ran Jan­čo iz Pu­ni­to­va­ca uz­ga­ja vi­še od 6000 svi­nja go­diš­nje”. Ni­je­dan od dvo­ji­ce ni­je Go­ran Jan­čo, ne­go su to rad­ni­ci s nje­go­ve far­me, ali im, na ža­lost, ne zna­mo ime­na. ..... Zas­lu­ži­li smo či­ta­te­lje­vu ci­nič­nu pri­mjed­bu: “Že­lim vam za­hva­li­ti. Na­ime, u Ve­čer­nja­ko­vu dvo­bro­ju od 25. i 26. svib­nja na­pi­sa­no je da je dr. An­te Star­če­vić ro­đen 23. svib­nja 1923. go­di­ne. To me ja­ko ra­zve­se­li­lo. Ja sam ro­đen 1933. To zna­či da sam sa­mo 10 go­di­na mla­đi! Li­je­po je zna­ti.” ..... Ko­lum­na Ži­vo­tinj­ska far­ma objav­lje­na na 30. stra­ni­ci 28. svib­nja ilus­tri­ra­na je sli­kom uz ko­ju je pot­pis “Teh­no­krat­ska eli­ta, kla­sa lju­di po­put Bil­la Ga­te­sa ili War­re­na Buf­fet­ta, iz­daš­ni fi­nan­ci­je­ri lje­vi­čar­skih”. Da bi pot­pis bio pot­pun tre­ba­lo je pi­sa­ti “... stra­na­ka, pro­gra­ma i ini­ci­ja­ti­va” ..... Zbog ne­paž­nje smo o po­dvod­nom op­tič­kom ka­be­lu ko­ji iz­me­đu Ame­ri­ke i Eu­ro­pe po­la­žu Mi­cro­soft i Fa­ce­bo­ok či­ta­li dva vr­lo slič­na član­ka dva da­na za­re­dom – 28. svib­nja u ru­bri­ci Biz­nis, a 29. svib­nja u ru­bri­ci Teh­no/IQ. ..... Bra­zil­ski no­go­me­taš ne zo­ve se Ca­emi­ro ne­go Ca­se­mi­ro. Po­gri­je­ši­li smo 29. svib­nja na 49. stra­ni­ci. ..... Nas­lov “Ba­ca­mo 130 mi­li­ju­na kg kru­ha dnev­no” objav­ljen na 11. stra­ni­ci 30. svib­nja iz­a­zvao je mno­go­broj­ne re­ak­ci­je či­ta­te­lja. Svi su nam pri­go­vo­ri­li što ni­smo raz­mis­li­li i za­klju­či­li da je to ipak pre­ve­li­ka broj­ka. Ne­ki su či­ta­te­lji iz­ra­ču­na­li da 130 mi­li­ju­na ki­lo­gra­ma ba­če­nog kru­ha za­pra­vo zna­či da sva­ki hr­vat­ski gra­đa­nin dnev­no ba­ci vi­še od 30 kg kru­ha. ..... “Na gra­nič­nom pri­je­la­zu iona­ko ga nit­ko ni­je mo­gao ulo­vi­ti jer gra­nič­ni po­li­caj­ci uz osob­ne do­ku­men­te ri­jet­ko tra­že i pro­met­nu do­zvo­lu.” – na­pi­sa­li smo 31. svib­nja na 11. stra­ni­ci. Či­ta­telj je pri­mi­je­tio naš šlam­pe­raj, jer u ovom slu­ča­ju ni­je važ­na pro­met­na ne­go je važ­na vo­zač­ka do­zvo­la. ..... U tek­s­tu o dje­voj­ka­ma i su­pru­ga­ma na­ših no­go­me­ta­ša, objav­lje­nom 2. lip­nja na 36. stra­ni­ci, pi­še da su Špa­njol­ci oča­ra­ni s Iza­bel An­dri­ja­nić (dje­voj­ka Ma­tea Ko­va­či­ća) i us­po­re­di­li je s ma­ne­ken­kom Iri­nom Šajk. Is­pod por­tre­ta Ane Ku­ro­ba­se (dje­voj­ka Du­je Čo­pa) pi­še is­to, da je špa­njol­ski me­di­ji us­po­re­đu­ju s Iri­nom Šajk. Su­de­ći po ne­kim fo­to­gra­fi­ja­ma Iri­ne Šajk, slič­ni­ja joj je Iza­bel An­dri­ja­nić, a u pri­log toj tvrd­nji ide i po­da­tak da Ma­teo Kovačić igra u Špa­njol­skoj.

Boomerang kon­zol­na sto­li­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.