Vri­je­me je za pot­pu­no re­se­ti­ra­nje Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Hr­vat­skoj je nuž­no po­treb­na zdra­va de­mo­kr­š­ćan­ska op­ci­ja! Ova­kav HDZ, s ovak­vim vod­stvom, opet se po­ka­za­lo, ne­ma ve­ze s de­mo­kr­š­ćans­tvom, osim dek­la­ra­tiv­no. HDZ je još jed­nom pao na is­pi­tu i do­is­ta mu cu­ri vri­je­me da ne bu­de po­me­ten s po­li­tič­ke sce­ne. Hr­vat­skoj je nuž­no po­treb­na de­mo­kr­š­ćan­ska stran­ka, kao i zdra­va so­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka li­je­vog cen­tra. Zdra­vi li­je­vi i des­ni cen­tar. HDZ ne mo­že to bi­ti dok u nje­mu ne raš­čis­te da ta stran­ka ni­ka­ko ne mo­že bi­ti Hrvatska, da ni­je HDZ = do­mo­ljub­lje, od­nos­no da je po­li­ti­ka ipak ne­što što je iz­nad osob­nih in­te­re­sa i da je po­treb­no zna­ti što je to de­mo­kr­š­ćans­tvo i u prak­si ga pro­vo­di­ti, bi­ra­če okup­lja­ti, pro­gra­me pred­stav­lja­ti… Most je na do­brom tra­gu da za­uz­me mjes­to ko­je HDZ sve do da­nas pri­sva­ja za se­be. Most je u ne­ko­li­ko mje­se­ci na­pra­vio re­vo­lu­ci­ju. I to nam je tre­ba­lo. U Hr­vat­skoj već pre­du­go smr­di na sve stra­ne, za­uda­ra od kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je, kli­jen­te­liz­ma… Neg­dje je ko­nač­no tre­ba­lo puk­nu­ti. Ni­je Most ni­kak­va sve­ti­nja, sve­ta kra­va. Ali je ko­nač­no neg­dje tre­ba­lo uda­ri­ti na sta­re oko­šta­le sus­ta­ve ka­ko bi se ne­što po­kre­nu­lo. I to su ne­ke re­for­me, ne­što se

U HDZ-u se ni­šta ra­di­kal­no ne bi po­če­lo do­ga­đa­ti da ni­je bi­lo neo­če­ki­va­nih re­zul­ta­ta iz­bo­ra, i da ih Most ni­je ras­tu­rio. I to zas­lu­že­no!

kre­će. U HDZ-u se ni­šta ra­di­kal­no ne bi po­če­lo do­ga­đa­ti da ni­je bi­lo neo­če­ki­va­nih re­zul­ta­ta iz­bo­ra, i da ih Most u ovih po­la go­di­ne ni­je ras­tu­rio. I to zas­lu­že­no! Jer je tre­ba­lo ras­tu­ri­ti upra­vo HDZ, u nje­mu po­ku­ša­ti do­ves­ti do ra­di­kal­nih pro­mje­na na bo­lje, u stran­ci ko­ja se bu­sa u do­mo­ljub­lje, po­is­to­vje­ću­je s dr­ža­vom, u stran­ci pre­ma ko­joj još pu­no lju­di nje­gu­je sli­je­pu lju­bav, pa je kraj­nje vri­je­me da što vi­še lju­di pro­gle­da. Jer su kroz stran­ku proš­li i mno­gi oni ko­je za­ni­ma no­vac, i još je tak­vih dos­ta u njoj, po­se­bi­ce u vr­hu. Svo­je su in­te­re­se sta­vi­li is­pred in­te­re­sa stran­ke, a on­da i in­te­re­sa dr­ža­ve i na­ro­da. Za tak­ve pos­to­ji sa­mo jed­na ri­ječ – ve­le­iz­daj­ni­ci! U de­mo­krat­skom druš­tvu tak­vi­ma se ne ski­da­ju gla­ve kao u ne­kim pri­jaš­njim vre­me­ni­ma i re­vo­lu­ci­ja­ma. Ali za­to tre­ba jas­no i jav­no re­ći što im ide, a on­da se nji­ma tre­ba­ju po­za­ba­vi­ti po­li­ci­ja i pra­vo­su­đe. Ka­ra­mar­ko ne sa­mo da mo­ra od­mah od­stu­pi­ti i s čel­nog mjes­ta stran­ke, ne­go se nji­me hit­no tre­ba po­za­ba­vi­ti i pra­vo­su­đe. Po­vje­rens­tvo za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa da­lo je do­volj­no ma­te­ri­ja­la da se pro­pi­ta i nje­go­va kaz­ne­na od­go­vor­nost. Do­is­ta, ni pre­ma ko­mu ne smi­je bi­ti mi­los­ti, i sva­ko­mu tre­ba ode­ra­ti mak­si­mal­nu kaz­nu, svi­ma ko­ji te­ro­ri­zi­ra­ju na­rod, bi­lo po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji nas va­ra­ju i kra­du ili hu­li­ga­ni­ma na sta­di­oni­ma ko­ji nas sra­mo­te. U Hr­vat­skoj je nuž­no po­treb­no hit­no re­se­ti­ra­nje na svim ra­zi­na­ma. Kao ra­ču­na­lo kad se za­mrz­ne, pa ga tre­ba re­se­ti­ra­ti, ta­ko je i Hrvatska doš­la u si­tu­aci­ju da nam je hit­no po­treb­no ko­nač­no lu­pi­ti o to ne­ko dno i on­da kre­nu­ti da­lje od ne­kih po­če­ta­ka. Jer sve ovo vi­še ne­ma ni­kak­vog smis­la. Svi se sad ču­di­mo ka­ko se do­go­dio naj­no­vi­ji hu­li­gan­ski is­pad usred utak­mi­ce u Fran­cu­skoj! I žes­to­ko pro­s­vje­du­je­mo pro­tiv to­ga. Ali pro­s­vje­do­va­ti mo­ra­mo kod ku­će. Jer odav­de do­la­ze svi pro­ble­mi! Odak­le ču­đe­nje na Pan­tov­ča­ku, u Ban­skim dvo­ri­ma, u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu? Za­što se, dame i gos­po­do, svi vi pr­vo ne po­gle­da­te u ogle­da­lu i vi­di­te što ste sve ove go­di­ne či­ni­li ili ne­či­ni­li? S kak­vim ste se lju­di­ma dru­ži­li, ko­je ste ma­ri­fe­tlu­ke iz­vo­di­li, i sad bi­smo mi tre­ba­li bi­ti za­jed­no i ču­di­ti se sve­mu to­me? Ne mo­že! I vi u HDZ-u, i vi u SDP-u! Ne bi li bi­lo je­di­no lo­gič­no da su na­kon ovog po­s­ljed­njeg is­pa­da os­tav­ke da­li vrh HNS-a, po­li­ci­je, mi­nis­tar Šus­tar, iako ni­je ni vla­dao mi­nis­tar­stvom? Ali ba­rem zbog sim­bo­lič­nih raz­lo­ga, zbog pro­izvo­đe­nja šo­ka, ka­ko je to na­ma Ka­ra­mar­ko li­je­po objaš­nja­vao raz­log svo­je os­tav­ke u Vla­di?! Na­rav­no, što bi on za išta bio kriv. Sve­tac već za ži­vo­ta, kao i mno­gi dru­gi nje­mu slič­ni. Ma da, kri­vi smo svi mi ko­ji tak­ve go­di­na­ma bi­ra­mo i tr­pi­mo, ko­ji nas us­pi­ju op­či­ni­ti. A oni nam se smi­ju u li­ce i tro­še naš no­vac. Kad ih pi­ta­mo da is­pos­ta­ve ra­ču­ne, ta­da smo mi pro­ble­ma­tič­ni, a ne oni. I da bu­de stvar vr­lo jas­na, ni­su naj­ve­ći ne­pri­ja­te­lji Hr­vat­ske hu­li­ga­ni na sta­di­oni­ma. Jer njih net­ko pla­ća, vo­di, hu­ška… Naj­ve­ći su na­ši ne­pri­ja­te­lji u na­šem dvo­ri­štu, ne va­ni, ne stra­ni emi­sa­ri i gos­po­da­ri. Naj­ve­ći su nam ne­pri­ja­te­lji svi oni ko­ji su proš­li i još su u Sa­bo­ru, u Ban­skim dvo­ri­ma, na Pan­tov­ča­ku, u dr­žav­nim i jav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, ko­ji su svo­je funk­ci­je pri­svo­ji­li za se­be, a ne za in­te­re­se dr­ža­ve i na­ro­da. Kri­vi su i oni ko­ji no­se gri­jeh pro­pus­ta! Hu­li­ga­ni su sa­mo kraj­nji pro­izvod tak­vog vo­đe­nja po­li­ti­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.