17 sa­bor­ni­ka kon­tra 125 “pi­ja­ča­ra”

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Dirk15

Ni­je ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, ali jest ra­zo­ča­ra­nje, re­zul­tat gla­sa­nja o opo­zi­vu pre­mi­je­ra, pri če­mu je pri­jed­log opo­zi­va po­dr­ža­lo 125 od ukup­no 142 sa­bor­ska zas­tup­ni­ka ko­ji su gla­sa­li. Pre­mi­je­ra su po­dr­ža­li, oče­ki­va­no, “dva­na­es­te­ro ne­pot­kup­lji­vih” iz Mos­ta, Gor­da­na Ru­sak i dvo­je la­bu­ris­ta, suz­dr­ža­ni su bi­li HDSSB-ov­ci. I to je to. Za ra­zu­mi­je­va­nje mo­ral­ne “krv­ne sli­ke” ovog opo­zi­va vje­ro­jat­no je naj­bo­lje re­fe­ri­ra­ti se na objav­lje­ni stav Nen­si Ti­re­li: “Ovo je tre­bao bi­ti pri­jed­log za smje­nu Vla­de, a ne Ore­ško­vi­ća”. Ti­re­li je jav­nos­ti, dak­le, po­ru­či­la da je tre­ba­lo pri­pre­mi­ti po­šten pri­jed­log s po­šte­nim ar­gu­men­ti­ma za opo­ziv, ka­ko bi zas­tup­ni­ci za ta­kav pri­jed­log do­is­ta mo­gli gla­sa­ti čas­no i po uvje­re­nju. Ali je pro­blem što u Sa­bo­ru ne­ma do­volj­no zas­tup­ni­ka/ca ko­ji ta­ko mis­le. Pod­sje­ti­mo se, HDZ-ov glav­ni fo­kus u raz­lo­zi­ma za opo­ziv pre­mi­je­ra na­glo je ot­ka­zi­va­nje sjed­ni­ce Vla­de, a što je pre­ma HDZ-ov­ci­ma na­go­vje­šta­va­lo uvo­đe­nje kan­ce­lar­ske dik­ta­tu­re uz po­moć (zlo­po­ra­bom) re­pre­siv­nog apa­ra­ta. Op­tuž­be su to do­is­ta to­li­ko neo­z­bilj­ne da o nji­ma ne vri­je­di ni ras­prav­lja­ti, a ni­šta ma­nje be­smis­le­ne ni­su ni op­tuž­be da je Ore­ško­vić za­ne­ma­rio gos­po­dar­stvo... Kak­vo god mi ima­li miš­lje­nje o objek­tiv­nos­ti i pro­fe­si­ona­liz­mu na­ših me­di­ja, ipak je pot­pu­no ne­mo­gu­će da su to­li­ki iz­vje­šta­ji o tr­ve­nji­ma u HDZ-u iz­miš­lje­ni. U ovoj stran­ci oči­to vri­je, a sje­ća­mo se da su ge­ne­ral Kr­sti­če­vić i Mi­ros­lav Tuđ­man i for­mal­no pru­ži­li ot­por “je­dins­tvu u stran­ci” od­biv­ši pot­pi­sa­ti zah­tjev za opo­ziv pre­mi­je­ra. No jed­no­glas­nost u iz­gla­sa­va­nju opo­zi­va po­ka­zu­je da je u stran­ci prev­la­da­lo miš­lje­nje ka­ko se “de­mons­tra­ci­jom je­dins­tva” jav­nos­ti do­ka­zu­je da je sna­ga stran­ke oču­va­na. U SDP-u je si­tu­aci­ja slič­na ili go­to­vo is­ta. Ako se pri­sje­ti­mo da je SDP stran­ka ko­ja je for­mal­no su­če­lje­na HDZ-u te da je Ran­ko Os­to­jić, po stra­nač­kom ran­gu od­mah is­pod Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, kao pred­sjed­nik sa­bor­skog Od­bo­ra za unu­tar­nju po­li­ti­ku i na­ci­onal­nu si­gur­nost imao naj­iz­rav­ni­ji uvid u zbi­va­nja i na­te­za­nja oko ime­no­va­nja rav­na­te­lja SOA- e, on­da se mo­že­mo sa­mo sa­blaz­ni­ti vi­djev­ši ko­li­ko SDP-vci mo­ra­ju bi­ti ne­do­s­ljed­ni da bi po­dr­ža­li HDZov pri­jed­log o opo­zi­vu pre­mi­je­ra. Na ovom gla­sa­nju smo, dak­le, kao ri­jet­ko kad vi­dje­li da ve­ći­na sa­bor­skih zas­tup­ni­ka hr­vat­ski Sa­bor ne sma­tra ni­čim dru­gim ne­go mjes­tom gdje se kroz pro­ces gla­sa­nja for­ma­li­zi­ra po­li­tič­ka tr­go­vi­na do- go­vo­re­na neg­dje drug­dje, da­le­ko od oči­ju i uši­ju jav­nos­ti, i iz­van ele­men­tar­nih nor­mi de­mo­krat­skog po­na­ša­nja u for­mal­noj par­la­men­tar­noj de­mo­kra­ci­ji. A taj uvid u mrač­no sta­nje stva­ri ne bi­smo ni ima­li da ni­je one ša­či­ce zas­tup­ni­ka s po­čet­ka ovog tek­s­ta ko­ji ima­ju sa­svim druk­či­ji stav. I dok će mno­gi po­put Go­ra­na Be­usa Ric­hem­ber­g­ha idu­ćih da­na ne­umor­no po­nav­lja­ti ka­ko ovaj eks­pe­ri­ment ne­ma bu­duć­nost, je­di­na sret­na okol­nost je da o to­me ne od­lu­ču­je ovaj sa­bor­ski sa­ziv, ne­go bi­ra­či. Bu­du li i u idu­ćem sas­ta­vu Sa­bo­ra zas­tup­ni­ci ko­ji gla­sa­ju po sa­vjes­ti do­volj­no broj­ni da na­ru­še idi­lu stra­nač­kih gla­sač­kih ma­ši­ne­ri­ja, on­da će­mo mo­žda mo­ra­ti po­če­ti go­vo­ri­ti u to­me da de­mo­krat­ski pro­ce­si u Hr­vat­skoj pos­ta­ju traj­ni eks­pe­ri­ment.

Ci­je­li tekst pro­či­taj­te na po­li­tič­kom por­ta­lu Ve­čer­njeg lis­ta Ba­ro­me­tar.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.