Odvi­ka­va­nje od spre­ja za nos zah­ti­je­va vo­lju i dis­ci­pli­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

Imam 20 go­di­na i od 17. go­di­ne ko­ris­tim sprej za nos ko­ji sam po­če­la ko­ris­ti­ti na­kon pr­vih zna­ko­va uobi­ča­je­ne pre­hla­de i za­čep­lje­nog no­sa zi­mi. Od ta­da sva­ku ve­čer pri­je spa­va­nja mo­ram uka­pa­ti sprej ka­ko bi mi se nos od­če­pio i ka­ko bih mo­gla zas­pa­ti. U pro­tiv­nom ne mo­gu di­sa­ti i po­ne­kad se poč­nem gu­ši­ti. Pri­mi­je­ti­la sam da mi je sluz­ni­ca ja­ko su­ha, ne­ma mo­krog se­kre­ta go­to­vo ni­kad. Već me to po­la­ko za­bri­nja­va. Što mi sa­vje­tu­je­te? Kod vas su se ja­vi­le smet­nje ko­je su ti­pič­ne kod pre­ko­mjer­nog i ne­kri­tič­kog uzi­ma­nja spre­ja za nos. Je­di­na pra­va te­ra­pi­ja sa­da je da pre­ki­ne­te s ko­ri­šte­njem spre­ja. Ti­je­kom odvi­ka­va­nja, ko­je tra­ži pu­no vo­lje i dis­ci­pli­ne, mo­že­te po­vre­me­no u nos uka­pa­va­ti fi­zi­olo­šku oto­pi­nu. Već du­go imam pro­ble­ma s iz­ra­zi­to ne­ugod­nim za­da­hom. Zu­bi su mi u od­lič­nom sta­nju. Re­do­vi­to idem na pre­gled zu­ba­ru i ured­no vo­dim bri­gu o hi­gi­je­ni. Odav­no sam pri­mi­je­ti­la po­vre­me­no ne­ke bi­je­lo-žu­te ku­gli­ce iz gr­la ko­je groz­no smr­de, da bi po­tom na­iš­la na čla­nak ko­ji go­vo­ri o “ton­sil sto­nes” ili ka­men­cu kraj­ni­ka. I toč­no to što sam vi­dje­la do­ga­đa se i me­ni. Ni­kad ni­sam ima­la pro­ble­ma s kraj­ni­ci­ma. Gr­lo me ne bo­li čes­to, a ni kao di­je­te ni­sam bi­la pod­lož­na bo­les­ti­ma gr­la. Mo­že­te li mi re­ći u če­mu je pro­blem, te što mo­ram na­pra­vi­ti u ovom slu­ča­ju?

Ne­ga­tiv­ne stra­ne uzi­ma­nja an­ti­bi­oti­ka po­ka­za­le su se kas­ni­je, pr­va je bi­la ot­por­nost bak­te­ri­ja

Tre­ba­te oti­ći na pre­gled spe­ci­ja­lis­tu oto­ri­no­la­rin­go­lo­gu da se vi­di ima li u udu­bi­na­ma man­du­la os­ta­ta­ka hra­ne, što mo­že uz­ro­ko­va­ti za­dah. Po­treb­no je de­talj­no pre­gle­da­ti i ci­je­lu nos­nu šup­lji­nu jer i u njoj mo­že bi­ti gnoj­ne se­kre­ci­je ko­ja mo­že ima­ti za­dah. Na tom pre­gle­du naj­bo­lje bi bi­lo na­pra­vi­ti fi­be­ren­do­sko­pi­ju gor­njih diš­nih i pro­bav­nih pu­to­va na­kon ko­je će bi­ti jas­no što uz­ro­ku­je za­dah i ko­ja je naj­bo­lja te­ra­pi­ja.

Mla­den Do­bro­vić, dr. med., spec. oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­je i ki­rur­gi­je li­ca i vra­ta, Or­di­na­ci­ja za ORL i es­tet­sku ki­rur­gi­ju dr. M. Do­bro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.