Ha­mlet su­tra pos­ta­je že­na

Jed­nu od naj­poz­na­ti­jih mu­ških ulo­ga na svi­je­tu u du­bro­vač­koj će ver­zi­ji Sha­kes­pe­are­ove dra­me igra­ti bri­tan­ska glu­mi­ca He­len Mil­lar

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mi­le­na Za­jo­vić

Ovo je tre­ća go­di­na fes­ti­va­la ko­ji je pri­je sve­ga us­mje­ren na stra­ne tu­ris­te, a odr­ža­va se uz po­moć Gra­da i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Du­brov­ni­ka mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Na du­bro­vač­kom Lo­vri­jen­cu su­tra će pre­mi­jer­no bi­ti iz­ve­den “Ha­mlet” Wil­li­ama Sha­kes­pe­area u re­ži­ji He­len Ten­ni­son, u ko­jem će nas­lov­nu ulo­gu igra­ti bri­tan­ska glu­mi­ca He­len Mil­lar. – Je­dan od pr­vih iz­a­zo­va s ko­ji­ma sam se su­sre­la pri­pre­ma­ju­ći ovu pred­sta­vu bio je oda­bir Ha­mle­ta. He­len Mil­lar glu­mi­ca je ko­ja mo­že do­ni­je­ti do­dat­nu du­bi­nu u ovu iz­nim­no kom­plek­s­nu ulo­gu, i kao tak­va je bi­la iz­vr­stan iz­bor bez ob­zi­ra na spol ili rod. Po­vi­jest že­na u ulo­ga­ma Ha­mle­ta iz­nim­no je du­ga. Na in­ter­ne­tu se mo­že pro­na­ći snim­ka slav­ne Sa­rah Ber­n­har­dt ko­ja ga je igra­la još 1899. go­di­ne – rek­la je re­da­te­lji­ca.

No­vo pi­ta­nje iden­ti­te­ta

Pre­ma jav­nos­ti dos­tup­nim po­da­ci­ma, is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri, pr­va že­na ko­ja je igra­la Ha­mle­ta bi­la je Fan­ny Fur­ni­val dav­ne 1741. go­di­ne, a sli­je­di­la ju je ve­li­ka Sa­rah Sid­dons 1770-ih. – Iako mi to ni­je bio pr­vot­ni cilj, ka­da sam po­nov­no kre­nu­la iš­či­ta­va­ti pred­sta­vu, ovaj put svjes­na da će Ha­mle­ta igra­ti jed­na glu­mi­ca, ima­la sam osje­ćaj da ne­ke od poz­na­tih Sha­kes­pe­are­ovih re­če­ni­ca či­tam pr­vi put, što mi je po­t­vr­di­lo da će oda­bir He­len Mil­ler obo­ga­ti­ti ovu vi­šes­loj­nu pred­sta­vu no­vim iden­ti­tet­skim pi­ta­njem – do­da­la je. U pred­sta­vi osim He­len Mil­lar igra­ju bri­tan­ski ka­za­liš­ni i film­ski glum­ci Al Bar­clay, Lewis Chand­ler, Em­ma Fen­ney, Su­san Hin­gley, Bla­ke Ku­be­na, Chris­top­her Tes­ter, Kar­ren Win­c­hes­ter te hr­vat­ski glu­mac, pre­vo­di­telj i pro­du­cent Fi­lip Kre­nus. U Du­brov­nik ih do­vo­de or­ga­ni­za­to­ri mla­dog fes­ti­va­la Mid­sum­mer Sce­ne, us­mje­re­nog pri­je sve­ga na ino­zem­nu tu­ris­tič­ku pu­bli­ku. Iza fes­ti­va­la sto­je Grad Du­brov­nik i tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Du­brov­ni­ka, u or­ga­ni­za­ci­ji lo­kal­ne pro­duk­ci­je Bril­li­ant Events i Ho­ney-ton­gu­ed The­atre Pro­duc­ti­ons iz Lon­do­na, ko­ju je ute­me­ljio Fi­lip Kre­nus. Nje­go­va pro­duk­ci­ja, ute­me­lje­na 2012. go­di­ne kao most iz­me­đu ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, u Lon­do­nu je već pred­sta­vi­la “Glo­ri­ju” Ran­ka Ma­rin­ko­vi­ća i dje­čju pred­sta­vu “Je­že­va ku­ći­ca” Bran­ka Ćo­pi­ća.

Pred­sta­vu je re­ži­ra­la He­len Ten­ni­son, ko­ju je u Du­brov­nik do­veo Fi­lip Kre­nus

Iz­lož­ba, kon­cert i či­ta­nje

Osim pre­mi­je­re “Ha­mle­ta” na Lo­vri­jen­cu, u sklo­pu Mid­sum­mer Sce­ne fes­ti­va­la od 19. lip­nja do 6. sr­p­nja u iz­lož­be­nom pros­to­ru Druš­tva pri­ja­te­lja du­bro­vač­ke sta­ri­ne odr­ža­va se iz­lož­ba fo­to­gra­fi­ja Ba­ri­ja God­dar­da, kao i kon­cert pod zvi­jez­da­ma Du­bro­vač­kog sim­fo­nij­skog or­kes­tra ko­ji je na Lo­vri­jen­cu 28. lip­nja te dram­sko či­ta­nje pri­zo­ra iz “Dun­da Ma­ro­ja” na en­gle­skom u Do­mu Ma­ri­na Dr­ži­ća, ta­ko­đer 28. lip­nja.

Or­ga­ni­za­to­ri fes­ti­va­la naj­a­vi­li su pre­mi­je­ru Ha­mle­ta u na­zoč­nos­ti bri­tan­skih umjet­ni­ka i pred­stav­ni­ka grad­skih vlas­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.