Ki­par Ti­ho­mir Ma­ti­je­vić iro­nič­no je di­gao spo­me­nik Bat­ma­nu i ob­na­že­nom par­ti­za­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mpk)

Ma­ti­je­vi­će­va skul­p­tu­ral­na kom­po­zi­ci­ja kri­ti­ka je druš­tva ko­je, u ne­dos­tat­ku pra­vih, di­že spo­me­ni­ke iz­miš­lje­nim ju­na­ci­ma Ki­par Ti­ho­mir Ma­ti­je­vić pred­sta­vit će se ve­če­ras u 20 sa­ti split­skoj pu­bli­ci pro­jek­tom/iz­lož­bom pod na­zi­vom “Tran­she­ro­ica – Ki­par tra­ži he­ro­ja”. Ma­ti­je­vić, do­bit­nik na­gra­de na Tri­je­na­lu ki­par­stva 2012., u Di­ok­le­ci­ja­no­vim po­dru­mi­ma još će jed­nom po­ka­za­ti svo­je sklo­nos­ti bi­nar­nos­ti­ma i vje­šti­ne po­mi­re­nja kla­sič­nog for­ma­ta i oda­bra­ne te­ma­ti­ke, kao i pri­vr­že­nos­ti za­igra­nim od­no­si­ma po­vr­šin­skih i kom­plek­s­ni­jih se­man­tič­kih slo­je­va. Sla­ga­njem i kom­bi­ni­ra­njem raz­li­či­tih ele­me­na­ta Ma­ti­je­vi­će­vo dje­lo pos­ta­je iz­vor ne sa­mo za pro­ma­tra­nje, već i za raz­miš­lja­nje, za­klju­ču­je kus­tos Bo­žo Ke­sić. Iz Ma­ti­je­vi­će­ve skul­p­tu­ral­ne kom­po­zi­ci­je mo­že se pre­poz­na­ti auto­iro­ni­ja umjet­ni­ka (po­seb­no s ob­zi­rom na inver­zi­ju ulo­ga umjet­ni­ka i re­le­vant­nih auto­ri­te­ta u pro­ce­su skul­p­tu­ral­ne pro­duk­ci­je) i kri­ti­ka druš­tva u ko­je­mu se da­nas, u ne­dos­tat­ku pra­vih, di­žu spo­me­ni­ci iz­miš­lje­nim ju­na­ci­ma: sam ki­par di­gao je spo­me­nik Bat­ma­nu, ali i ob­na­že­nom par­ti­za­nu. Ma­ti­je­vić us­pi­je­va for­mom i sa­dr­ža­jem svo­jeg ras­križ­ja skul­p­tu­ra do­ča­ra­ti jed­na­ko ap­surd­nu i tra­gi­ko­mič­nu si­tu­aci­ju, ko­ja i ni­je to­li­ko da­le­ko od stvar­ne sli­ke na­še sa­daš­njos­ti: ki­par je na­ru­či­telj, ur­ba­nist i iz­vo­đač, nad­lež­nih auto­ri­te­ta ne­ma, a druš­tvu put po­ka­zu­ju raz­li­či­ti laž­ni i iz­miš­lje­ni ju­na­ci.

Ras­križ­je skul­p­tu­ra u Di­ok­le­ci­ja­no­vim po­dru­mi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.