Ivan Re­pu­šić no­vi je šef­di­ri­gent ra­di­oor­kes­tra u Mün­c­he­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Branimir.po­fuk@ve­cer­nji.net

Do­ka­zao se u do­mo­vi­ni ne sa­mo nas­tu­pi­ma, ne­go i kao di­rek­tor Ope­re HNK u Spli­tu te kao rav­na­telj glaz­be­nog pro­gra­ma Du­bro­vač­kih iga­ra Branimir Po­fuk Sve­ča­nim jav­nim pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra u Mün­c­he­nu hr­vat­ski je ma­es­tro Ivan Re­pu­šić pos­tao no­vi šef- di­ri­gent Min­hen­skog ra­di­oor­kes­tra. Uz Sim­fo­nij­ski or­kes­tar Ba­var­skog ra­di­ja, Min­hen­ski ra­di­oor­kes­tar iz­nim­no je va­žan dio bo­ga­te pro­duk­ci­je te ve­li­ke me­dij­ske ku­će, kao i bo­ga­tog kon­cert­nog ži­vo­ta glav­no­ga gra­da Ba­var­ske i ve­li­ke eu­rop­ske kul­tur­ne me­tro­po­le. Ovim ime­no­va­njem još je jed­nom po­t­vr­đen ras­tu­ći ugled ma­es­tra Re­pu­ši­ća na nje­mač­koj i eu­rop­skoj glaz­be­noj sce­ni. Kao naj­bo­lji hr­vat­ski di­ri­gent no­ve ge­ne­ra­ci­je, Ivan Re­pu­šić, ro­đen 1978., do­ka­zao se već u do­mo­vi­ni, oso­bi­to u vri­je­me svog man­da­ta di­rek­to­ra Ope­re Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta u Spli­tu te nas­tu­pi­ma sa Za­gre­bač­kom fil­har­mo­ni­jom i Sim­fo­nij­skim or­kes­trom HRT-a, a bio je i vr­lo us­pje­šan rav­na­telj glaz­be­nog pro­gra­ma Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra. Re­do­vi­to gos­tu­je i u svom rod­nom gra­du Za­dru u ko­jem je upra­vo za­hva­lju­ju­ći nje­go­vu umjet­nič­kom vod­stvu i pre­da­nos­ti Za­dar­ski ko­mor­ni or­kes­tar pos­tao an­sambl iz­nim­no vi­so­ke kva­li­te­te i iz­van­red­nih pos­tig­nu­ća. Vr­lo br­zo Re­pu­ši­ćev ve­li­ki ta­lent i mar­lji­vost pre­poz­na­ti su i u ino­zem­s­tvu, po­naj­pri­je u Nje­mač­koj, u ko­joj je već 2010. za­uzeo mjes­to pr­vog ka­pel­maj­sto­ra Dr­žav­ne ope­re u Han­no­ve­ru, jed­ne od naj­važ­ni­jih nje­mač­kih oper­nih ku­ća ko­ja ga je već la­ni iz­a­bra­la i za svog no­vog ge­ne­ral­nog mu­zič­kog di­rek­to­ra. Na tu će duž­nost Re­pu­šić stu­pi­ti po­čet­kom slje­de­će se­zo­ne, a no­vu i važ­nu duž­nost u Mün­c­he­nu obav­ljat će pa­ra­lel­no, po­čev­ši od 1. ruj­na 2017. go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu, osim gos­to­va­nja za di­ri­gent­skim pul­tom nje­mač­kih i europ­skih sim­fo­nij­skih or­kes­ta­ra, Re­pu­šić je pos­tao i stal­ni gost- di­ri­gent Nje­mač­ke ope­re u Ber­li­nu, uz čes­te nas­tu­pe i u Dr­žav­noj ope­ri u Dre­sde­nu. Pri pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra, o ko­jem su iz­vi­jes­ti­li broj­ni nje­mač­ki me­di­ji, di­rek­tor Ba­var­skog ra­di­ja Ul­rich Wil­helm re­kao je da je tra­že­nje na­s­ljed­ni­ka do­sa­daš­njem še­fu-di­ri­gen­tu Ul­fu Sc­hir­me­ru bio te­žak za­da­tak ko­ji je tra­jao dvi­je go­di­ne.

Pros­lav­lje­ni po­vrat­ni­ci Do­ma­ća pu­bli­ka pam­ti od­lič­ne nas­tu­pe bri­tan­skih roc­ke­ra Skunk Anan­sie (li­je­vo) u Za­gre­bu i Va­ra­ždi­nu

Po pr­vi put u Za­gre­bu Rock he­ro­ina PJ Har­vey (go­re des­no), rock atrak­ci­ja The Ko­oks (li­je­vo) te in­die zvijezde Flo­ren­ce + Mac­hi­ne (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.