Ro­sberg: Šu­tim kao ri­ba, ne go­vo­rim ni­šta, sa­mo uži­vam

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Bio je i red da se F1 vo­zi i u zemlji cr­nog zla­ta. A gdje drug­dje... Ako u Šved­skoj ski­ja­ju jer ima­ju pu­no sni­je­ga, lo­gič­no je i da u Azer­baj­dža­nu, zemlji naf­te, ju­re i tro­še go­ri­vo. A ju­ri­li su uli­ca­ma Ba­kua, tzv. Mon­te Car­la na Kas­pij­skom je­ze­ru, i to vi­še od 350 ki­lo­me­ta­ra na sat. Kroz grad. – Mno­gi su iz­gu­bi­li no­vac u kla­di­oni­ci jer su mis­li­li da će bi­ti su­da­ra, ali pre­va­ri­li su se. Proš­lo je bez pro­ble­ma – ve­se­lio se Se­bas­ti­an Vet­tel, ko­ji je za­vr­šio dru­gi. Iako se vo­zi­lo na nož, sve je bli­zu zi­da, na uskoj sta­zi ne­ma iz­let­nih zo­na i sva­ka je gre­ška mo­gla bi­ti kob­na. Pri toj br­zi­ni do­tak­nu­ti zid zna­či­lo bi sa­mo jed­no. Kraj.

Ro­sber­gu grand slam

Po­bjed­nik? Već pe­ti put ove se­zo­ne is­ti. Ni­co Ro­sberg, ko­ji je u Azer­baj­dža­nu, u ko­jem se vo­zio VN Eu­ro­pe, os­tva­rio grand slam – bio naj­br­ži u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, po­bi­je­dio u utr­ci, vo­dio od po­čet­ka do kra­ja i imao naj­br­ži krug. Da ima još ne­što u če­mu se vo­za­či na­tje­ču, bio bi naj­bo­lji i u to­me. U po­ret­ku vo­za­ča sa­da se odvo­jio od pra­ti­te­lja, s de­vet bo­do­va pred­nos­ti oti­šao na 24. Lewis Ha­mil­ton iona­ko je bio u pro­ble­mi­ma s bo­li­dom. – Deč­ki, stiš­ćem ove gum­be i ni­šta se ne mi­je­nja, što da ra­dim? – pi­tao Ni­co Ro­sberg po­bi­je­dio je 19. put u ka­ri­je­ri, a još uvi­jek ne­ma ti­tu­lu. Dr­ži re­kord – naj­vi­še po­bje­da, a bez lo­vo­ra... Me­đu­tim, ove se­zo­ne iz­gled­no je ka­ko će to pro­mi­je­ni­ti. – Za­sad sa­mo šu­tim, ne go­vo­rim ni­šta, sa­mo uži­vam – ka­zao je Ro­sberg. Re­zul­ta­ti VN Eu­ro­pe: 1. Ro­sberg (Mer­ce­des), 2. Vet­tel (Fer­ra­ri) +16.6, 3. Pe­rez (For­ce In­dia) +25.2, 4. Räik­könen (Fer­ra­ri) +33.1, 5. Ha­mil­ton (Mer­ce­des) +56.3. Po­re­dak vo­za­ča: Ro­sberg 141, Ha­mil­ton 117, Vet­tel 96, Räik­könen 81, Ric­ci­ar­do 78... je Ha­mil­ton. – Ne zna­mo – od­go­vo­ri­li su mu ra­di­ove­zom še­fo­vi. – Da on­da sve okre­nem pa što bu­de? – pi­tao je Ha­mil­ton pa čuo: – Ni­ka­ko! Ne bu­di lud. Vo­zi ta­ko ka­ko je... – do­bio je od­go­vor.

Igram se gum­bi­ći­ma

I do­ve­zao se, s de­se­tog do pe­tog mjes­ta... Za njega sla­bo. Mo­žda se opet okre­ne te­ori­ja­ma za­vje­re. Vo­ze is­ti Mer­ce­des. Ro­sberg ju­ri, a on raz­go­va­ra i igra se s gum­bi­ma na vo­la­nu u vož­nji jer bo­lid sla­bo ra­di. A to ni­je do­pu­šte­no ni na ces­ti.

Pe­rez: Pro­šao sam Räik­köne­na u za­vr­š­ni­ci i bio je pra­vi gušt po­bi­je­di­ti ga za pos­to­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.