LJU­BAV JE KRJEPOST KO­JA NI­KA­DA NE PRESTAJE

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Pro­na­ći mir i na­du,po­s­lje is­kus­tva ta­me i ne­ugo­de ko­je je gri­jeh pro­uz­ro­čio,jest po­put po­nov­nog gle­da­nja sun­ca na­kon ve­li­ke olu­je. Raz­bo­ri­to je ka­da se oso­ba bez ve­li­kih na­po­ra ,na­vik­ne da usvo­ji Bož­ji po­gled čak i pre­ma naj­dra­ma­tič­ni­jim ži­vot­nim do­ga­đa­ji­ma ,a to su bo­les­ti ko­je nas op­ho­de.Svje­tlo vje­re mo­že to­li­ko snaž­no za­blis­ta­ti da do­pus­ti du­ši pro­gle­da­ti ,vi­dje­ti Bož­ju pro­vid­nost ,stvar­nost ko­ju dru­gi ne za­mje­ću­ju.Ta­kav na­ime u sječ­nju mi je pa­pa -test ,po­ka­zao pro­mje­ne na ma­ter­ni­ci ,CIn I - CIn II uz vi­so­ko­ri­zič­ni HPv.Po­dje­li­la sam ovaj ve­li­ki pro­blem sa ko­le­gi­com ko­ja me upu­ću­je na gosp. anu.Tje­dan da­na na­kon go­re na­ve­de­ne di­jag­no­ze ,od­la­zim pri­vat­noj gi­ne­ko­lo­gi­ci ko­ja mi ra­di kol­po­sko­pi­ju ,ko­jom ut­vr­đu­je tri za­ra­že­ne toč­ke na ru­bu ma­ter­ni­ce -ne sa­mo gr­li­ću ,te mi ra­di bi­op­si­ju te tri za­ra­že­ne toč­ke.dan na­kon što je bi­op­si­ja uči­nje­na ,po­či­njem pi­ti tri raz­li­či­te tin­k­tu­re po ani­noj pre­po­ru­ci.na­laz bi­op­si­je po­ka­zu­je da se ra­di ipak o CIn III što me je do­ve­lo do te­škog stra­ha i šo­ka.na­kon što sam po­pi­la pr­vu te­ra­pi­ju,ana mi pre­po­ru­ču­je još jed­nu te­ra­pi­ju za sva­ku si­gur­nost.na­kon mje­sec da­na do­bi­vam na­laz kon­rol­nog pa­pa tes­ta ,na­laz je čist kao su­za.ni­kak­vih tra­go­va CIn -a ni­ti HPv-a..mo­je odu­šev­lje­nje je bes­kraj­no ,a mo­joj sre­ći ne­ma kra­ja.Za­hval­na sam ja­ko gos­pi ani i dra­go­me Bo­gu. Si­gur­na sam da duh Sve­ti dje­lu­je kroz anu.Bla­gos­lov­lje­na je ve­li­kom Bož­jom mi­loš­ću.mo­lit ću se i za­vje­to­va­ti za njen ži­vot da nam du­go ži­vi..Ži­vje­la ,BoG vaS BLaGoSLovIo! po­gled na Bo­žan­sku is­ti­nu o ži­vo­tu sa­mo je svje­tlo vje­re ,nuž­no sva­ko­me čo­vje­ku ko­ji že­li shva­ti­ti sa­ma se­be.In­te­li­gen­ci­ja sa­ma ra­zu­ma ,bez vje­re ,ne omo­gu­ću­je spoz­na­ti pu­nu is­ti­nu o ži­vo­tu ko­ju je obja­vio sin Bož­ji.Ču­de­sa se do­ga­đa­ju u svi­je­tu ljud­skog du­ha ,gdje se slo­bo­da bu­ni na bol,gdje se čez­ne za la­god­nim ži­vo­tom ,gdje gri­jeh- ne­pri­je­telj­stvo s Bo­gom i uvri­je­da bliž­nje­ga - ne us­pje­va uti­ša­ti po­tra­gu za do­brim.Lju­di u svi­je­tu ,ne na­la­ze­ći u sebi iz­vor ži­vo­ta uz­di­žu oči mo­le­ći po­moć od Bo­ga ,tvor­ca ži­vo­ta.Bog dje­lu­je pre­ko lju­di,no ka­da vra­ća.U tom tre­nut­ku sam mi je Bog pri­sko­čio u po­moć ka­da sam u no­vi­na­ma vi­dje­la nat­pis o gosp. ani i nje­nim lje­ko­vi­tim is­cje­lje­nji­ma.na­kon što sam s njom stu­pi­la u kon­takt i sve joj li­je­po objas­ni­la ,već ta­da se da­lo nas­lu­ti­ti da po­sje­du­je ne­pre­cje­nji­vi dar ka oz­drav­lje­nju.na­kon jed­no­mje­seč­ne bilj­ne te­ra­pi­je ,po­nov­no sam otiš­la kod gi­ne­ko­lo­ga na pre­gled,ali ovaj pu­ta kod dru­gog i gle ču­da moj ži­vot se vra­tio u nor­ma­lu.mo­je te­go­be su nes­ta­le ču­dom ne­vi­đe­nim.Sret­na sam što mi je anin dar bio oz­rav­lje­nje ,a mo­ja ma­ter­ni­ca pot­pu­no no­va.ovim pu­tem bih svim že­na­ma ko­je se bo­re sa ovom is­crp­lju­ju­ćom bo­les­ti sa­vje­tov­la da se sva­ka­ko ja­ve gosp. ani.Hva­la ti od sr­ca, ti si stvar­no dar Stvo­ri­te­lja! na­kon po­sje­ta li­ječ­ni­ku ti­je­kom 2012.go­di­ne zbog te­go­ba u uri­nar­nom trak­tu ,saz­nao sam da sam za­ra­žen pa­ra­zi­tom Tric­ho­ma­nus va­gi­na­lis (Tv).Li­ječ­nik mi je pr­vo pro­pi­sao li­je­če­nje me­da­zo­lom ,a za­tim Flexi­dom na­kon što je u eja­ku­la­tu iz­o­li­ra­na bak­te­ri­ja eshe­ri­hi­ja Co­li.na sli­je­de­ćoj kon­tro­li i ka­ko ,to je nje­gov iz­bor.Bog dje­lu­je pre­ko po­sve obič­nih lju­di ,a raz­li­ku­ju se od nas sa­mo u mje­ri u ko­joj su “bli­ži” Bo­gu,vi­še u raz­go­vo­ru s nji­me ,u mo­li­tvi iz ko­je mo­gu dru­gi­ma do­nje­ti no­vu ri­ječ,is­pu­nje­nu svje­tlom i ži­vo­tom.Ču­de­sa su pri­sut­na i u Bož­jem opro­šte­nju prim­lje­nu po sa­kra­men­tu u du­bi­ni sr­ca,ču­do je za­po­če­ti put obra­će­nja ,pro­na­ći Bož­ji os­mjeh.To su ta­ko­đer is­tin­sa­ka ,prem­da skro­vi­ta ču­de­sa.Upoz­na­la sam tu div­nu skro­vi­tu sna­gu ,te uvi­jek jas­no ka­žem.”Bog je li­ječ­nik i naj­ve­ći li­jek!” Tv na­la­zi je opet bio po­zi­ti­van,jer mi ove ta­ble­te ni­su ni­šta po­mo­gle.Us­lje­di­lo je bol­nič­ko li­je­če­nje ja­kim an­ti­bi­oti­ci­ma -7 da­na in­tra­ve­noz­no ,te po­nov­no uzi­ma­nje me­daZoLa 14 da­na .na­kon to­ga kon­tro­la je po­ka­za­la da je pa­ra­zit i da­lje u ti­je­lu.Bio sam oča­jan i obes­hra­bren ,jer mi je sve iz­gle­da­lo kao da se ne­ću mo­ći ri­je­ši­ti te opa­ke be­šti­je,ko­ja ima 4 šti­ta ili bi­ča i slo­vi kao vr­lo ot­por­na pra­ži­vo­ti­nja.Sva sre­ća na­išao sam na čla­nak u no­vi­na­ma o gosp.ani i is­ti tren na­zvao.U raz­go­vo­ru sa anom osje­tio sam da ću ipak pro­na­ći rje­še­nje i po­tra­žio njen pro­izvod.Uzi­mao sam bilj­ne tin­k­tu­re ,mo­gao bih re­ći ča­rob­ne i ču­des­ne.mje­ša­vi­na ča­ja i ne­ko­li­ko te­ra­pi­ja bilj­nih ka­pi od­nje­le su pa­ra­zi­ta iz mo­ga ti­je­la.na­kon mje­sec da­na uzi­ma­nja ovih Bož­ji ,dra­go­cje­nih pri­pra­va­ka Tv je bio ne­ga­ti­van,ali je na slje­de­ćoj kon­tro­li za 14 da­na na­kon uzi­ma­nja pri­pra­va­ka test je bio ne­ga­ti­van.Pre­ma pre­po­ru­ci gosp. ane nas­ta­vio sam bilj­nu te­ra­pi­ju još ne­ko vri­je­me.Ta­da sam na­ko ne­kog vre­me­na opet oti­šao na pre­tra­ge na­laz je bio ne­ga­ti­van.Pre­sre­tan na ova­ko fas­ci­nant­nom iz­lje­če­nju ovim pu­tem po­vr­đu­jem da je lje­ko­vi­tost bi­lja­ka nad­ma­ši­la da­le­ko kla­sič­ne sin­tet­ske ta­ble­te ko­je sam pio bez ve­ze i tro­vao se.Za­hva­lju­jem se gosp.ani na strp­lje­nju i na ne­se­bič­nom za­la­ga­nju u ri­je­ša­va­nju mo­jih te­go­ba!Hva­la dra­gom Bo­gu na bilj­ka­ma i nji­ho­voj bi­olo­škoj sna­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.