Stri­nić: I Blan­ka Vla­šić da­la mi je mo­tiv za što bo­lji Euro

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Uvi­jek s pu­no upit­ni­ka, valj­da je to sud­bi­na Iva­na Stri­ni­ća ko­ji je na dva ve­li­ka na­tje­ca­nja, ka­da je bio li­je­vi bek, po­sao odra­dio bo­lje od oče­ki­va­no­ga. Ta­ko je bi­lo na Eu­ru 2012., ta­ko je i sa­da. Pro­tiv Če­ške bio je igrač s naj­vi­še odu­ze­tih lop­ti i s naj­vi­še do­bi­ve­nih du­ela. – Ne znam je li utak­mi­ca s Če­škom bi­la mo­ja naj­bo­lja za ana­li­zu, ali i ne za­ma­ram se ti­me. Važ­no je da je mom­čad na ni­vou, a mi smo, osim tih zad­njih pet­na­est mi­nu­ta, bi­li. Ima­li smo gre­ša­ka u toj za­vr­š­ni­ci utak­mi­ce, do­go­di­lo se i ovo s na­vi­ja­či­ma, ali sa­da tre­ba­mo ići da­lje – re­kao je Stri­nić. Pro­tiv Špa­njol­ske za si­gur­no dru­go mjes­to tre­ba nam bod, po­bje­da no­si pr­vu po­zi­ci­ju, a po­raz ne zna­či da se opra­šta­mo od Eura. Pu­no bi se to­ga mo­ra­lo pok­lo­pi­ti da ode­mo ku­ći. A ima li u ho­te­lu Du Golf de Bar­ri­ere sla­ga­nja kom­bi­na­ci­ja, zbra­ja­ju li igra­či? – Ne­ma kal­ku­la­ci­ja. Špa­njol­ska je od­lič­na, ali ima­mo mi svo­je adu­te. Ne­će bi­ti iz­ne­na­đe­nja, pre­do­bro se poz­na­je­mo – re­kao je Stri­nić. Ot­krio je da je An­te Ča­čić s njim raz­go­va­rao sre­di­nom trav­nja. Od tog tre­nut­ka odi­grao je sve utak­mi­ce za re­pre­zen­ta­ci­ju. Pri­je to­ga bio je sa­mo u mis­li­ma. – Uvi­jek sam se na­dao da ću bi­ti na Eu­ru, a s Ča­či­ćem sam raz­go­va­rao na­kon utak­mi­ce Na­po­li­ja pro­tiv In­te­ra – pri­sje­tio se Stri­nić. Nje­go­ve kva­li­te­te iz­nim­no ci­je­ni Sla­ven Bi­lić, na­vod­no ga je on pre­po­ru­čio Ča­či­ću. – Či­tao sam da je pre­po­ru­ka bi­la Bi­li­će­va, on zna ka­ko igram. Sme­ta­lo mi je kad se pod­cje­nji­vač­ki pi­sa­lo o me­ni, pa čo­vjek sam od kr­vi i me­sa – re­kao je Stri­nić. Za Euro je imao po­seb­ne pri­pre­me, odra­dio ih je pod pa­skom Jo­ška Vla­ši­ća, tre­ni­rao sku­pa s Blan­kom. – Rad s Jo­škom bio je bi­tan. Gle­dao sam i Blan­ki­ne tre­nin­ge, i ona mi je da­la do­dat­ni mo­tiv – za­klju­čio je Stri­nić. Ra­ki­tić je pr­vi po­li­glot re­pre­zen­ta­ci­je, go­vo­ri nje­mač­ki, špa­njol­ski, en­gle­ski, ta­li­jan­ski i fran­cu­ski. I hr­vat­ski Zvi­jez­da Bar­ce­lo­ne pro­fe­si­onal­no je sje­la s no­vi­na­ri­ma, pr­vo za ka­me­re pa za pi­sa­ne me­di­je, pa on­da s nje­mač­kom te­le­vi­zi­jom, po­tom sa špa­njol­skim me­di­ji­ma, da bi za­klju­čio s no­vi­na­rom iz En­gle­ske. Hr­vat­ski, nje­mač­ki, špa­njol­ski, en­gle­ski... Ra­ki­tić je pr­vi po­li­glot re­pre­zen­ta­ci­je. A osim tih je­zi­ka, vi­še ne­go do­bro go­vo­ri i ta­li­jan­ski i mo­že se spo­ra­zu­mi­je­va­ti i na fran­cu­skom. Naj­bli­ži mu je Pe­ri­šić ko­ji od­lič­no go­vo­ri fran­cu­ski, nje­mač­ki, en­gle­ski i ta­li­jan­ski. – Idu me je­zi­ci (smi­jeh) – do­brog je ras­po­lo­že­nja Ra­ki­tić. I on je po­t­vr­dio od­lič­nu at­mo­sfe­ru u re­pre­zen­ta­ci­ji. Sr­na je re­kao da ni­ka­da u po­s­ljed­njih 15 go­di­na ni­je bi­la tak­va, Ča­čić je na tom pla­nu na­dvi­sio i Sla­ve­na Bi­li­ća. – Ba­ca­mo se na gla­vu i na tre­nin­gu. Ni­je to ono da sa­mo go­vo­ri­mo ‘do­bro je, do­bro je’... Taj­na? Ne znam, valj­da se ta­ko pok­lo­pi­lo, svi iza se­be ima­mo po­zi­tiv­ne se­zo­ne, igra­mo do­bro – ka­že Ra­ki­tić. Vra­tio se još jed­nom na utak­mi­cu s Če­škom u ko­joj su pro­koc­ka­li vod­stvo od 2:0. – Iz po­la šan­se za­bi­li su nam dva go­la... Ni­su nam bi­li opas­ni ni u jed­noj si­tu­aci­ji, di­gli su pri­ti­sak, ali bez pri­go­da. I on­da maj­stor, sva­ka mu čast, za­bi­je gla­vom s 12 me­ta­ra. To tri vra­ta­ra ne bi mo­gla obra­ni­ti. No­go­met nas je kaz­nio pre­vi­še, ali na­dam se da će nam se to vra­ti­ti – ka­že Ra­ki­tić. I Bar­ce­lo­na se po­ne­kad na­đe u si­tu­aci­ji u kak­voj je bi­la Hrvatska pro­tiv Če­ške. Na­pa­da, do­mi­ni­ra, bu­de bo­lja, ali po­bje­da iz­mak­ne. – Proš­lo je, ide­mo gle­da­ti pre­ma Špa­njol­skoj... Evo vam jed­na slič­na utak­mi­ca, igrao sam s Bar­ce­lo­nom pro­tiv Va­len­ci­je, i iz­gu­bio s 2:1 kod ku­će. Ima­li smo 30 uda­ra­ca pre­ma nji­ho­vim vra­ti­ma, ni­su zna­li ka­mo će, a na kra­ju su po­bi­je­di­li – pri­sje­tio se Ra­ki­tić. Okre­nu­li smo se Špa­njol­skoj, na­ma je to utak­mi­ca na­kon ko­je mo­že­mo bi­ti pr­vi, dru­gi ili tre­ći u sku­pi­ni. – Mi raz­miš­lja­mo o sebi, a Špa­njol­ska že­li bi­ti pr­va u sku­pi­ni, ne­će bi­ti kal­ku­la­ci­ja. Ima­mo res­pekt pre­ma nji­ma, oni su naj­moć­ni­ja re­pre­zen­ta­ci­ja na svi­je­tu, ali že­li­mo to odra­di­ti na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Znam na­pa­met sve o nji­ma – ka­že Ra­ki­tić. Čuo se sa su­igra­čem iz Bar­ce­lo­ne Bar­trom. – Raz­go­va­ra­li smo, i oni zna­ju da im je neo­d­lu­če­no do­volj­no. Ne tre­ba­mo ju­ri­ti ni jed­ni ni dru­gi – re­kao je Ra­ki­tić. S dru­ge stra­ne te­re­na bit će Busqu­ets i Ini­es­ta, ne­dos­ta­je tre­ći u vez­noj li­ni­ji. Ne­dos­ta­je Ra­ki­tić. – Kas­no sam upoz­nao že­nu, da je bi­lo ra­ni­je, mo­žda bih pos­tao “Ra­ke­ti” (smi­jeh). Ne­ka mi do­da­ju ne­ku asis­ten­ci­ju, mo­žda se za­bu­ne – od­lič­nog je ras­po­lo­že­nja ve­z­njak Hr­vat­ske. Špa­njol­ci tvr­de da Ini­es­ta ne­će igra­ti, da će do­bi­ti od­mor. – Vi­dio sam da su im bi­le obi­te­lji u po­sje­ti. Ne­ka Ini­es­ta slo­bod­no pro­du­ži još ko­ji dan od­mo­ra s obi­te­lji – po­ru­čio je Ra­ki­tić.

Te­ško nam je vje­ro­va­ti da će na Špa­njol­sku bez Mo­dri­ća, Ćor­lu­ke i Man­džu­ki­ća

Ivan Ra­ki­tić od­lič­no poz­na­je Špa­njol­ce, a s naj­bo­lji­ma i igra u Bar­ce­lo­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.