Tre­ba­ju li ško­le ču­va­ti đa­ke na­kon 3. raz­re­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Tre­ba­le bi ško­le or­ga­ni­zi­ra­ti ču­va­nje dje­ce ba­rem do če­t­vr­tog raz­re­da. Dje­ca su da­nas sve ne­sa­mos­tal­ni­ja. Bi­lo bi ide­al­no da se još ko­ju go­di­nu to pro­du­ži. Osim to­ga, to bi otvo­ri­lo i ne­ka no­va rad­na mjes­ta. Me­ni osob­no to ne bi bi­lo po­treb­no. Dje­ca su mi sa­mos­tal­ni­ja, ali ni­su svi klin­ci is­ti. Ne bi bi­lo zgo­re­ga. Mo­je je di­je­te 1. raz­red i za sa­da ne­ma­mo po­tre­bu za ti­me. No ima i onih sta­ri­jih či­ji ro­di­te­lji ne­ma­ju op­ci­ju.

U škol­skoj go­di­ni 2015./2016. ra­di­lo je 56 uče­nič­kih do­mo­va sa 7347 ko­ris­ni­ka. Od ukup­nog bro­ja ko­ris­ni­ka uče­nič­kih do­mo­va, 87,9% po­ha­đa­lo je sred­nju ško­lu, a 12,1% vi­so­ko uči­li­šte. J. AGAREVIĆ PRANIĆ

MA­RI­JA ĆUK

ŽELJ­KO TRKULJA

ŽELJKA BORIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.