HDZ SI NE MO­ŽE DO­PUS­TI­TI KOLEKTIVNO PO­LI­TIČ­KO SAMOUBOJSTVO

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Tih ne­ko­li­ko da­na ko­je je pred­sjed­nik HDZ-a tra­žio da bi pre­ko vi­ken­da na­vod­no raz­mis­lio i po­mi­rio se da mo­ra da­ti os­tav­ku i olak­ša­ti HDZ-u, iz­gub­lje­ni su da­ni. Ka­ra­mar­ko je, či­ni se, od­lu­čio do­vr­ši­ti svo­je po­li­tič­ko samoubojstvo jer ni­ka­ko ne us­pi­je­va pro­ce­su­ira­ti u gla­vi da mu je sa­mo pre­os­ta­lo da­ti os­tav­ku. Zbog to­ga jer je po­či­nio ve­ći niz kar­di­nal­nih po­li­tič­kih po­gre­ša­ka i kri­vih pro­cje­na, a sva­ka od njih bi­la bi do­volj­na da se u nor­mal­nim po­li­tič­kim okol­nos­ti­ma za­hva­li čla­no­vi­ma i vod­stvu i ode u pri­sil­nu po­li­tič­ku mi­ro­vi­nu. No, pu­no to­ga ni­je nor­mal­no ka­da je Ka­ra­mar­ko u pi­ta­nju. Od­lu­ka da, ne da ne­će da­ti os­tav­ku, ne­go je pri­pra­van od vod­stva stran­ke tra­ži­ti pot­po­ru da opet on HDZ po­ve­de i u no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re, mo­že zna­či­ti sa­mo dvi­je stva­ri. Da je po­li­tič­ki kraj­nje bez­ob­zi­ran i bez­o­bra­zan ili da je nje­go­va moć ra­su­đi­va­nja blo­ki­ra­na, ošte­će­na. Sve­jed­no je li pro­blem u nje­go­vu ka­rak­te­ru i se­bič­nos­ti ili u či­nje­ni­ci da on se­be vi­di u pa­ra­lel­nom

Ka­ra­mar­ko je, spre­man tra­ži­ti pot­po­ru za no­ve iz­bo­re, od­lu­čio bi­ti uteg ko­ji će po­to­pi­ti stran­ku

svi­je­tu iz­van stvar­nos­ti, HDZ ne mo­že do­pus­ti­ti da po­či­ni kolektivno po­li­tič­ko samoubojstvo za­jed­no sa svo­jim še­fom. Do­go­di­lo se ono što su mno­gi ra­zum­ni lju­di u HDZ-u vi­dje­li i oče­ki­va­li, a sa­mo ri­jet­ki se usu­di­li jav­no pri­mi­je­ti­ti. I upra­vo iz­os­ta­nak hra­bros­ti u vr­hu stran­ke omo­gu­ćio je po­či­nje­nje ka­tas­tro­fal­nog ni­za po­greš­nih po­te­za ko­ji­ma je Ka­ra­mar­ko svo­ju stran­ku do­veo u po­zi­ci­ju vje­ro­jat­no te­žu no 2009., ka­da je od­stu­pio Sa­na­der. 2016. je HDZ po­či­nio pu­no go­re glu­pos­ti, da spo­me­ne­mo sa­mo ira­ci­onal­no smi­ca­nje svog pre­mi­je­ra i Vla­de. “Stran­ka ne smi­je bi­ti ta­lac po­li­tič­ke sud­bi­ne ni­jed­nog svo­ga čla­na”, is­ti­na, pri­je tri tjed­na je na sa­bo­ru HDZ-a upo­zo­ra­vao An­drej Plen­ko­vić. Iva­na Ma­le­tić na pred­sjed­niš­tvu je sve pi­ta­la zar su sli­je­pi pa ne vi­de ka­mo ovo vo­di i da se stva­ra dru­ga kon­zer­va­tiv­na i na­ci­onal­na op­ci­ja ko­ja iz­rav­no ga­đa HDZ (Most). No, Ka­ra­mar­ko je sve­jed­no pos­tao uteg ko­ji sa­da vu­če ci­je­li HDZ na dno. U vr­hu HDZ-a vi­še ne­ma­ju iz­bo­ra, Ka­ra­mar­ko će ipak mo­ra­ti oti­ći na ne­dos­to­jans­tven na­čin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.