Do­ni­je­li su naj­ma­nje za­ko­na

Pa­ra­dok­sal­no je da je naj­ve­ći us­pjeh ovog sa­zi­va iz­bor de­set us­tav­nih su­da­ca, što se po­ka­za­lo kao afe­ra pr­vog re­da, a za što se us­pje­la sku­pi­ti dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea.ro­mic@ve­cer­nji.net

Hr­vat­ski sa­bor ju­čer je sa 137 gla­so­va za, dva gla­sa pro­tiv i jed­nim suz­dr­ža­nim od­lu­čio o ras­pu­šta­nju osmog sa­zi­va Sa­bo­ra 15. sr­p­nja Tea Ro­mić Na pri­jed­log 89 zas­tup­ni­ka, Hr­vat­ski je sa­bor ju­čer sa 137 gla­so­va za, dva gla­sa pro­tiv (BUZ- ov Mi­li­voj Špi­ka i Mi­odrag De­mo iz BM365) i jed­nim suz­dr­ža­nim (HDZ-ov Želj­ko Glas­no­vić), do­nio od­lu­ku o ras­pu­šta­nju osmog sa­zi­va Sa­bo­ra, ko­ja na sna­gu stu­pa 15. sr­p­nja. Već za su­bo­tu sa­zva­na je sve­ča­na sjed­ni­ca u po­vo­du obi­lje­ža­va­nja Da­na državnosti, no plan je, ako ne bu­de iz­nim­nih si­tu­aci­ja, da do ta­da Sa­bor vi­še uop­će ne za­sje­da. Ovo je naj­kra­ći sa­ziv Sa­bo­ra u po­vi­jes­ti Hr­vat­ske, jed­na­ko kao što je i ova Vla­da ima­la do­sad naj­kra­ći man­dat. Ovaj se sa­ziv ne mo­že po­hva­li­ti ni ve­li­kim ra­dom, slo­bod­no se mo­že re­ći da je naj­ve­ći us­pjeh ovog sa­zi­va iz­bor de­set us­tav­nih su­da­ca. Ni­je ni ta pri­ča proš­la bez afe­ra i pri­go­vo­ra, ali ako se uz­me u ob­zir da je u proš­lom man­da­tu Sa­bo­ra u po­s­ljed­nji tren, toč­ni­je na gla­so­va­nju, pro­pao iz­bor dvo­je kan­di­da­ta za Us­tav­ni sud, naj­ve­ći je us­pjeh sva­ka­ko što se, uza sve pri­je­po­re ko­ji pos­to­je od pr­vog da­na ove Vla­de i Sa­bo­ra, us­pje­la sku­pi­ti dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na ko­ja će po­t­vr­di­ti de­set no­vih su­da­ca. Rad ovog sa­zi­va obi­lje­ži­le su ras­pra­ve sta­rih iz­vješ­ća ko­ja su u proš­lom man­da­tu sa­mo u nu­ždi do­la­zi­la na vrh dnev­nog re­da. Us­po­red­be ra­di, proš­li, sed­mi sa­ziv Sa­bo­ra na dan ka­da je kons­ti­tu­iran te dan kas­ni­je do­nio je čak de­vet iz­mje­na za­ko­na, dok je ovaj pr­vi mje­sec ras­prav­ljao uglav­nom o sta­rim iz­vješ­ći­ma. U proš­lom sa­zi­vu ne­ri­jet­ko su ras­pra­ve za­vr­ša­va­le u kas­ne noć­ne sa­te, u ovom bi kraj rad­nog da­na bio već oko 16 sa­ti.

Iz­bo­ri vje­ro­jat­no 4. ruj­na

Ju­čer u Sa­bo­ru do po­s­ljed­njeg tre­nut­ka ni­je pos­to­ja­lo su­gla­sje tre­ba li se Sa­bor ras­pus­ti­ti s ju­če­raš­njim da­tu­mom ili 15. sr­p­nja. SDP i nji­ho­vi part­ne­ri že­lje­li su da se to do­go­di od­mah, jed­na­ko kao i ban­di­ćev­ci, ko­ji su za­klju­či­li da Hrvatska ne­ma vre­me­na za če­ka­nje, no ka­ko bi se iz­bje­gli iz­bo­ri u vri­je­me go­diš­njih od­mo­ra, ali i u do­ba ka­da naj­vi­še Hr­va­ta ra­di, s ob­zi­rom na to da su broj­ni ne­za­pos­le­ni zbog tu­ris­tič­ke se­zo­ne us­pje­li pro­na­ći se­zon­ske pos­lo­ve, do­go­vor je pao da ipak taj da­tum bu­de 15. sr­p­nja. To zna­či da se iz­bo­ri mo­ra­ju odr­ža­ti u ro­ku od naj­ma­nje 30 da­na od tog da­tu­ma, a naj­vi­še 60 da­na, što zna­či da bi po­s­ljed­nji rok za iz­bo­re bio 11. ruj­na. Ipak, su­de­ći pre­ma kon­zul­ta­ci­ja­ma kod pred­sjed­ni­ce

U proš­lom sa­zi­vu ne­ri­jet­ko su ras­pra­ve za­vr­ša­va­le u kas­ne noć­ne sa­te, u ovom bi kraj rad­nog da­na bio već oko 16 sa­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.