Ši­mić: Vo­lio bih kad bi Ore­ško­vić pos­tao dio Mos­to­va ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Či­nje­ni­ca da smo sprem­ni odre­ći se ta­ko­zva­nih fo­te­lja zbog prin­ci­pa do­bar je ka­pi­tal za po­če­tak iz­bor­ne kam­pa­nje, ka­že Ši­mić mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net Li­der Mos­ta Bo­žo Pe­trov, nje­go­vih šest mi­nis­ta­ra i 12 sa­bor­skih zas­tup­ni­ka os­ta­li su do kra­ja uz pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, no Ore­ško­vić je (a ti­me i kom­plet­na Vla­da) sru­šen u Sa­bo­ru vo­ljom HDZ-a, Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je i opor­be­nih zas­tup­ni­ka. Na­kon to­ga, ju­čer su sa­bor­ski zas­tup­ni­ci od­lu­či­li 15. sr­p­nja ras­pus­ti­ti Sa­bor, sto­ga nam naj­vje­ro­jat­ni­je pr­ve ili dru­ge ne­dje­lje u ruj­nu sli­je­de pri­je­vre­me­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. Od svih stra­na­ka vje­ro­jat­no je naj­za­nim­lji­vi­je kak­vu će kam­pa­nju vo­di­ti Most i tko će mu se sve još pri­dru­ži­ti pri­je iz­bo­ra.

I da­lje plat­for­ma

– Do­sad smo, sve do pri­je ne­ko­li­ko da­na, bi­li kon­cen­tri­ra­ni na oču­va­nje Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Sa­da, na­kon ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra, po­čet će­mo se pri­pre­ma­ti za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Po­ka­za­li smo svi­ma da smo se sprem­ni odre­ći ta­ko­zva­nih fo­te­lja osje­ti­mo li da su na­ši po­li­tič­ki prin­ci­pi ugro­že­ni. I to je do­bar ka­pi­tal za po­če­tak iz­bor­ne kam­pa­nje. Na­rav­no, ne­će sa­mo to bi­ti do­volj­no za us­pjeh. Ali po­la­ko, tek se po­či­nje­mo pri­pre­ma­ti za kam­pa­nju – re­kao nam je pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka Mos­ta Mi­ros­lav Ši­mić. Iako je u Re­gis­tar po­li­tič­kih stra­na­ka Most upi­san još od si­ječ­nja 2013. go­di­ne, oni na na­ci­onal­noj ra­zi­ni i da­lje ne dje­lu­ju kao jas­no struk­tu­ri­ra­na po­li­tič­ka stran­ka ne­go kao plat­for­ma ko­ja oko se­be okup­lja raz­ne ne­za­vis­ne lis­te i kan­di­da­te iz svih di­je­lo­va Hr­vat­ske. Ta­ko se ne­dav­no Mos­tu ne­za­vis­nih lis­ta pri­dru­žio još je­dan gra­do­na­čel­nik – gra­do­na­čel­nik No­va­lje An­te Da­bo, a u ne­dje­lju je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Vr­gor­cu po­bi­je­dio ne­za­vis­ni gra­do­na­čel­nič­ki kan­di­dat An­te Pranić, ko­jeg je po­du­pi­rao upra­vo Most. Sto­ga smo Ši­mi­ća pi­ta­li pla­ni­ra li Most pos­ta­ti pra­va, jas­no po­zi­ci­oni­ra­na i hi­je­rar­hij­ski struk­tu­ri­ra­na na­ci­onal­na po­li­tič­ka stran­ka ili će i da­lje dje­lo­va­ti kroz plat­for­mu ne­za­vis­nih lis­ta. – U ovom tre­nut­ku ne pla­ni­ra­no tran­sfor­ma­ci­ju u na­ci­onal­nu po­li­tič­ku stran­ku. Nas­tav­lja­mo dje­lo­va­ti kroz na­ci­onal­nu plat­for­mu ne­za­vis­nih lis­ta – re­kao nam je šef Klu­ba zas­tup­ni­ka Mos­ta. Ši­mić ka­že da im se jav­lja ja­ko pu­no lju­di u po­s­ljed­nje vri­je­me, a bit će no­vih lju­di i u kam­pa­nji, ali ne že­li za sa­da ot­kri­ti nji­ho­va ime­na. U tom kon­tek­s­tu bit će naj­za­nim­lji­vi­je vi­dje­ti ho­će li se pre­mi­jer na od­la­sku Ti­ho­mir Ore­ško­vić

Mos­tu se jav­lja pu­no no­vih lju­di, bit će ih i u kam­pa­nji, ali ne že­le ot­kri­va­ti nji­ho­va ime­na

vra­ti­ti biz­ni­su ili će os­ta­ti u po­li­ti­ci. Za­gre­bač­ki po­li­tič­ki i no­vi­nar­ski ku­lo­ari bru­je ka­ko ne bi bi­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje da Ore­ško­vić os­ta­ne u hr­vat­skoj po­li­ti­ci i da na iz­van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma iz­a­đe u kom­bi­na­ci­ji s Bo­žom Pe­tro­vom i Mos­tom. Uos­ta­lom, u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list pri­je ne­ko­li­ko da­na pre­mi­jer Ore­ško­vić re­kao je da os­ta­je ži­vje­ti s obi­te­lji u Hr­vat­skoj, a iz sve­ga re­če­no­ga iš­či­ta­va se nje­gov in­te­res da se nas­ta­vi ba­vi­ti po­li­ti­kom.

Ka­mo će Ore­ško­vić?

Ho­će li se pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić pri­klju­či­ti Mos­tu?, pi­ta­li smo Ši­mi­ća. – Vo­lio bih ka­da bi Ti­ho­mir Ore­ško­vić bio dio Mos­to­va ti­ma. To je mo­je osob­no miš­lje­nje – po­ru­čio je šef Klu­ba zas­tup­ni­ka Mos­ta Mi­ros­lav Ši­mić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.