I Sr­bi i Hr­va­ti: Ne­ka do­đu češ­će, ču­ti sve na­še pro­ble­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Branimir Bradarić mu­ni­ka­ci­je – rek­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u iz­ja­vi no­vi­na­ri­ma. O to­me ka­ko će pot­pi­sa­na deklaracija i za­ži­vje­ti, pred­sjed­ni­ca RH rek­la je da će ona to uči­ni­ti kao su­kre­ato­ri­ca vanj­ske po­li­ti­ke RH i u raz­go­vo­ri­ma s Mi­nis­tar­stvom vanj­skih pos­lo­va. Is­tak­nu­la je da joj je ve­oma važ­no da se ri­je­ši pi­ta­nje nes­ta­lih oso­ba s obje stra­ne te da pot­pi­sa­na deklaracija, uz po­li­tič­ku vo­lju ko­ja je neo­p­hod­na, i to pi­ta­nje mo­že bi­ti za­okru­že­no i ri­je­še­no.

Hr­vat­ske i sr­p­ske ci­pe­le

Pot­pi­sa­nom dek­la­ra­ci­jom za­do­vo­ljan je i Vu­čić. Re­kao je da su do­bri i kva­li­tet­ni od­no­si Hr­vat­ske i Sr­bi­je ve­oma važ­ni za ci­je­lu re­gi­ju, ali pri­je za gra­đa­ne ko­ji ži­ve na tim pros­to­ri­ma. – Do­bro je da ne­ka­da i mi obu­je­mo hr­vat­ske ci­pe­le ka­ko bi­smo vi­dje­li ne­ke stva­ri, ali i da oni po­vre­me­no obu­ju i na­še. Sva­ka­ko je da se pro­blem ne mo­že ri­je­ši­ti pre­ko no­ći, ali si­gu­ran sam da će za mje­sec da­na bi­ti vid­lji­vi odre­đe­ni po­ma­ci. Ne­će sve odjed­nom mo­ći bi­ti ri­je­še­no, ali će si­gur­no Hr­va­ti u Sr­bi­ji za mje­sec da­na mo­ći re­ći da se vi­de odre­đe­ni po­ma­ci na bo­lje. Na na­ma je da sa­da po­duz­me­mo na­po­re da se ti pro­ble­mi i ri­je­še – re­kao je Vu­čić. Spo­me­nuo je da će se, ne bu­de li kod ne­kih pi­ta­nja mo­gao bi­ti pos­tig­nut do­go­vor, ići na me­đu­na­rod­nu ar­bi­tra­žu. Spo­me­nuo je pi­ta­nje gra­ni­ca. Do­dao i da je za oče­ki­va­ti ka­ko će oko 5. ko­lo­vo­za i

DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Do­ček vi­so­kih gos­ti­ju na šet­ni­ci uz Du­nav

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.