TKO ŽE­LI RUŠITI SINČIĆA?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

gu­ra­nac sa stra­ne. Hrvatska druš­tve­na i po­li­tič­ka eli­ta ne­volj­ko gle­da­ju na “ulje­ze”. Po­go­to­vo ka­da su ta­ko ve­li­ki ulo­zi u igri. Ni­je ri­ječ sa­mo o go­loj vlas­ti ne­go i o sud­bi­ni ve­li­kog bo­gat­stva ko­je su po­put hrč­ka stav­lja­li u taj­ne se­fo­ve i ši­fri­ra­ne ra­ču­ne. Sto­ga ve­li­ke in­te­re­se za “pres­la­gi­va­nje” u Ži­vom zi­du po­ka­zu­ju dvi­je na­še naj­ve­će po­li­tič­ke stran­ke, ali i pred­stav­ni­ci krup­nog ka­pi­ta­la ko­ji ne gle­da s odo­bra­va­njem na Sin­či­će­vu po­li­ti­ku. Ni­ka­ko ne tvr­di­mo da oni sto­je iz ovih ak­ci­ja, ali im od­go­va­ra bez­vlaš­će i su­ko­bi u Ži­vom zi­du. Ko­me­ša­nje u Ži­vom zi­du od­go­va­ra i Mos­tu. No, uvje­re­ni su da se on kao no­va i de­mo­krat­ska sna­ga ne slu­ži sta­rim me­to­da­ma. Uos­ta­lom, na proš­lim iz­bo­ri­ma bi­lo je po­ku­ša­ja da se i u Most uba­ce lju­di ko­ji ne že­le pro­mje­ne. Slič­ne su se stva­ri do­ga­đa­le i s dru­gim “ulje­zi­ma” ko­ji su se usu­di­li tra­ži­ti ma­lo ra­di­kal­ni­ja rje­še­nja. Ka­ko god bi­lo, opet su se pre­ra­ču­na­le “mrač­ne si­le” ko­je že­le Vi­li­bo­ro­vo ru­še­nje. Ži­vi zid je u na­le­tu, a za to je naj­zas­luž­ni­ji Sin­čić ko­ji je pos­tao naj­pre­poz­nat­lji­vi­je li­ce ove ose­buj­ne stran­ke. Bi­ra­či su oči­to ho­no­ri­ra­li nje­go­vo načelno dr­ža­nje u Sa­bo­ru gdje u ovih šest mje­se­ci ni­je na­pra­vio ni­jed­nu oz­bilj­nu gre­šku. Ži­vi zid bez Sinčića bio bi sa­mo još jed­na od sto­ti­njak ne­bit­nih stra­na­ka.

Sinčića op­tu­žu­ju da je on za­pra­vo ma­ri­one­ta Vla­di­mi­re Pal­fi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.