Tko je tko u ra­sko­lu Ži­vog zi­da

Na­kon ra­sko­la, po­bu­ne i iz­van­red­ne iz­bor­ne skup­šti­ne stran­ke, na vi­dje­lo iz­la­ze pro­ble­mi od ko­jih je naj­ve­ći ne­za­do­volj­stvo troj­cem ko­ji je uzur­pi­rao stran­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Per­nar po­dos­ta utje­če na Sinčića, no Vla­di­mi­ra Pal­fi za­pra­vo uprav­lja nji­ma obo­ji­com. Ona vla­da iz sje­ne, tvr­di biv­ši član stran­ke bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net Na­kon što je po­čet­kom go­di­ne doš­lo do ra­sko­la Ži­vog zi­da pa je dio ne­za­do­volj­nih čla­no­va os­no­vao no­vu stran­ku Slo­bod­na Hrvatska, pre­kju­čer je dio pre­os­ta­lih ne­za­do­volj­ni­ka u Ži­vom zi­du sa­zvao iz­van­red­nu iz­bor­nu skup­šti­nu iz­a­brav­ši no­vo vod­stvo stran­ke. Uči­ni­li su to tvr­de­ći da su Ivan Vi­li­bor Sin­čić, Ivan Per­nar i Vla­di­mi­ra Pal­fi kri­vo­tvo­ri­li do­ku­men­te o go­diš­njoj skup­šti­ni stran­ke odr­ža­noj na­vod­no 4. lis­to­pa­da 2015., pro­tu­za­ko­ni­to ta­da iz­mi­je­niv­ši i Sta­tut stran­ke, pa su pro­tiv tog troj­ca pod­ne­se­ne i kaz­ne­ne pri­ja­ve. I dok Sin­čić os­po­ra­va sve na­vo­de su­prot­stav­lje­nog ta­bo­ra u stran­ci tvr­de­ći da je on i da­lje čel­nik Ži­vog zi­da, pos­tav­lja se pi­ta­nje tko je tko u Ži­vom zi­du, tko za­pra­vo vo­di tu stran­ku, odre­đu­je stra­te­gi­ju i do­no­si od­lu­ke.

Bez čvr­stog sta­va

– Sin­čić je neo­s­por­no do­bar i pa­me­tan mo­mak i za­is­ta sam vje­ro­vao da će on do­ni­je­ti ne­ki po­mak na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni, da će bi­ti no­si­telj no­vog po­kre­ta. No, vr­lo br­zo sam shva­tio da on ipak ni­je oso­ba ko­ja čvr­sto sto­ji iza ono­ga što go­vo­ri i ra­di, već da je ma­ri­one­ta ne­ko­ga u sje­ni. A taj net­ko je za­pra­vo nje­go­va za­ruč­ni­ca Vla­di­mi­ra Pal­fi ko­ja iz sje­ne vo­di stran­ku. Imam do­jam da to ni Sin­čić ne že­li, zna­li su se oni na sas­tan­ci­ma su­ko­bi­ti u miš­lje­nji­ma, no on bi se na kra­ju uglav­nom po­vu­kao. Per­nar je pak čo­vjek ko­ji di­je­lom do­bro go­vo­ri, ali u njega se vi­di po­manj­ka­nje so­ci­jal­nih vje­šti­na i baš zbog te nje­go­ve lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je ni­su nam svo­je­dob­no us­pje­li raz­go­vo­ri o su­rad­nji s ne­kim struč­nja­ci­ma – ka­zao nam je Hr­vo­je Ke­kez, biv­ši član Glav­nog od­bo­ra stran­ke i čel­nik split­ske grad­ske or­ga­ni­za­ci­je ko­ji je od ne­dje­lje i glav­ni taj­nik Ži­vog zi­da.

Cilj oprav­da­va sred­stvo

U slič­nom to­nu go­vo­ri i je­dan biv­ši član Ži­vog zi­da. – Tro­jac Pal­fi-Per­nar-Sin­čić sve je od­lu­ke do­no­sio sam. Toč­ni­je, od­lu­ke do­no­si V. Pal­fi. Ona je še­fi­ca. Per­nar ta­ko­đer po­dos­ta utje­če na Sinčića, no Pal­fi za­pra­vo uprav­lja nji­ma obo­ji­com. Ipak, ne bih re­kao da je ta ne­le­gal­na skup­šti­na stran­ke od 4. lis­to­pa­da la­ni nje­na ide­ja. Mis­lim da je to Per­nar smis­lio jer on mis­li da sva­ki cilj oprav­da­va sred­stvo – re­kao je biv­ši član stran­ke za­mo­liv­ši da mu ne na­vo­di­mo ime. I dok nam se Per­nar i V. Pal­fi ni­su jav­lja­li na po­zi­ve, na pi­ta­nje je­su li on, Pal­fi i Per­nar la­ži­ra­li do­ku­men­te o skup­šti­ni te ka­ko ko­men­ti­ra tvrd­nje da stran­kom uprav­lja V. Pal­fi, Sin­čić je u ma­ilu krat­ko uz­vra­tio: – Već smo od­go­va­ra­li na ova is­ta pi­ta­nja pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci.

Sin­čić je neo­s­por­no do­bar i pa­me­tan mo­mak, no sve od­lu­ke do­no­si Pal­fi, ka­že Ke­kez “Per­nar je čo­vjek ko­ji do­bro go­vo­ri, ali ne­dos­ta­je mu so­ci­jal­nih vje­šti­na”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.