Ni­šta od pla­ća­nja Hit­ne i skup­ljeg osi­gu­ra­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

tvrt­kom?

Za­mrz­nut ću je. Spre­man sam svo­jih 10 mje­se­ci ži­vo­ta po­sve­ti­ti ap­so­lut­no Vr­gor­cu.

A pos­li­je?

Ne znam. To će od­lu­či­ti NLM. Od­ma­kao sam se od stru­ke, a ni­sam že­lio.

Proš­le iz­bo­re, pri­je ma­nje od go­di­nu da­na, iz­gu­bi­li ste od HDZo­va kan­di­da­ta za osam gla­so­va, sa­da ste do­bi­li 500-ti­njak vi­še. Što se pro­mi­je­ni­lo?

Ta­da je na­rod bio pre­va­ren od raz­no­raz­nih emi­sa­ra HDZ-a ko­ji su do­la­zi­li u Vrgorac. Lju­di­ma je sva­šta obe­ća­va­no, ne­ki su kup­lje­ni. Ovo je sa­da re­al­ni­ji od­nos sna­ga.

Je­su li va­ma sa­da po­mo­gli Mos­to­vi mi­nis­tri i sa­bor­ski zas­tup­ni­ci?

Bio sam ko­or­di­na­tor Mos­ta u 10. iz­bor­noj je­di­ni­ci, mo­gao sam bi­ti na lis­ti za Sa­bor, ali važ­ni­ji mi je bio Vrgorac. Tra­žio sam sa­mo po­kre­ta­nje pro­je­ka­ta za Vrgorac ko­je su u la­di­ca­ma dr­ža­li i HDZ-ovi i SDP-ovi mi­nis­tri. Mo­gu vam re­ći da su Mos­to­vi mi­nis­tri te pro­jek­te kon­kre­ti­zi­ra­li i re­ali­zi­ra­li, pri­mje­ri­ce te zem­ljiš­ne knji­ge KO Du­si­ne, HDZ-ova Vla­da 2008. u to je ulo­ži­la 10 mi­li­ju­na ku­na, a on­da je sve sta­ja­lo pet go­di­na, če­kao se pot­pis mi­nis­tra pra­vo­su­đa. Ne znam za­što to ni­je pot­pi­sao SDP-ov mi­nis­tar u če­ti­ri go­di­ne, već je sve če­ka­lo An­tu Špr­lju ko­ji je to na­pra­vio.

HDZ vam je ovaj put za pro­tu­kan­di­dat­ki­nju pos­ta­vio dr. Na­du Je­la­vić, va­šu bu­du­ću pu­ni­cu. Je­su li ovi iz­bo­ri utje­ca­li i na va­še pri­vat­ne pri­li­ke?

Ni­sam ni ože­njen ni za­ru­čen, ne bi bi­lo ko­rek­t­no ni pre­ma me­ni ni pre­ma toj dje­voj­ci išta ko­men­ti­ra­ti. To je mo­ja pri­vat­na stvar.

Vi­di­te li se u Sa­bo­ru?

Tre­nu­tač­no sam usre­do­to­čen na Vrgorac od nu­la do 24 sa­ta.

U Sa­bo­ru je opor­ba na­pus­ti­la sa­bor­ni­cu i sru­ši­la kvo­rum ka­da se tre­ba­lo gla­so­va­ti o Za­ko­nu o obvez­nom zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju. Vla­da je tim pri­jed­lo­gom že­lje­la po­ve­ća­ti iz­nos za zdrav­s­tve­nu za­šti­tu te uves­ti pla­ća­nje za pre­gled u hit­nom bol­nič­kom prij­mu.

DA­VOR ŠKRLEC: Su­prot­stav­lja­mo se teh­nič­kom pro­du­lje­nju ko­ri­šte­nja gli­fo­sa­ta od 12 do 18 mje­se­ci u EU, Ze­le­ni/ESS tra­že nje­go­vu pot­pu­nu za­bra­nu

HDZ je za pro­tu­kan­di­dat­ki­nju An­ti Pra­ni­ću na iz­bo­ri­ma pos­ta­vio dr. Na­du Je­la­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.