“Mi će­mo su­di­ti hu­li­ga­ni­ma”

U po­s­ljed­nje tri go­di­ne na za­tvor­ske kaz­ne osu­đe­no je 111 hu­li­ga­na, njih 354 ima za­bra­nu od­la­za­ka na utak­mi­ce, a u pre­kr­šaj­noj evi­den­ci­ji čak je 1657 iz­gred­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Bo­ro­vac

Vla­da tvr­di da hu­li­gan­ski iz­gre­di ne­ma­ju ve­ze s re­gi­onal­nom pri­pad­noš­ću po­je­di­na­ca i da hu­li­ga­ni do­la­ze iz ci­je­le Hr­vat­ske Poz­nat je iden­ti­tet hu­li­ga­na ko­ji su div­lja­li na utak­mi­ci Hrvatska – Če­ška u Sa­int-Éti­en­neu. Na­kon po­vrat­ka u Hr­vat­sku su­dit će im se za pre­kr­ša­je iz Za­ko­na o spre­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim na­tje­ca­nji­ma, pri­op­ći­la je Vla­da. Na­kon što se okon­ča pos­tu­pak, nji­ho­va će se ime­na na­ći u pre­kr­šaj­noj evi­den­ci­ji ko­ju vo­di Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa.

Pla­ni­ra­ni pu­no ve­ći ne­re­di

A u toj se evi­den­ci­ji tre­nu­tač­no na­la­ze ime­na i pre­zi­me­na čak 1657 iz­gred­ni­ka na sport­skim na­tje­ca­nji­ma. Od tog je bro­ja zbog div­lja­nja na sta­di­oni­ma njih 111 osu­đe­no na za­tvor­ske kaz­ne, a za 354 “na­vi­ja­ča” su­do­vi su iz­rek­li za­štit­ne mje­re ko­ji­ma im se bra­ni na­zoč­nost na sport­skim do­ga­đa­ji­ma. Po­da­ci su to pre­kr­šaj­nih kaz­ni iz­re­če­nih u po­s­ljed­nje tri go­di­ne i u njih ni­su ubro­je­ne one kaz­ne za ko­je je u me­đu­vre­me­nu nas­tu­pi­la re­ha­bi­li­ta­ci­ja. O bro­ju do sa­da sank­ci­oni­ra­nih po­či­ni­te­lja pre­kr­ša­ja iz Za­ko­na o spre­ča­va­nju ne­re­da na šport­skim na­tje­ca­nji­ma mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje upoz­nao je ju­čer pred­sjed­ni­ka teh­nič­ke Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća na rad­nom sas­tan­ku odr­ža­nom u Ban­skim dvo­ri­ma, ka­mo su na po­ziv pre­mi­je­ra doš­li i mi­nis­tri Vla­ho Ore­pić, Mi­ro Ko­vač, Pre­drag Šus­tar te šef Si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­ne agen­ci­je Da­ni­el Mar­kić. Po­vod sas­tan­ka bi­li su proš­lo­tjed­ni hu­li­gan­ski iz­gre­di na utak­mi­ci Hrvatska – Če­ška. “Na sas­tan­ku su pod­ne­se­na iz­vješ­ća o do­sa­daš­njim pos­tu­pa­nji­ma hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja, od­nos­no mi­nis­tar­sta­va. Is­tak­nu­to je da kon­ti­nu­ira­na su­rad­nja tra­je već ne­ko­li­ko mje­se­ci, a me­đu os­ta­lim, fran­cu­skim su vlas­ti­ma una­pri­jed dos­tav­lje­ni po­da­ci o iden­ti­te­tu mo­gu­ćih iz­gred­ni­ka, na ko­je su hr­vat­ske vlas­ti po­seb­no upo­zo­ri­le fran­cu­ske ko­le­ge, od­nos­no or­ga­ni­za­to­re na­tje­ca­nja. Do­sa­daš­njim za­jed­nič­kim ra­dom i pos­tu­pa­njem svih nad­lež­nih ti­je­la spri­je­če­ni su pla­ni­ra­ni, pu­no ve­ći ne­re­di i iz­gre­di, o ko­ji­ma su pos­to­ja­la saz­na­nja da bi se mo­gli do­go­di­ti”, pri­op­će­no je iz Vla­de, ko­ja je ape­li­ra­la na gra­đa­ne da ne objav­lju­ju osob­ne po­dat­ke onih za ko­je sma­tra­ju da su su­dje­lo­va­li u iz­gre­di­ma, već da o svo­jim saz­na­nji­ma oba­vi­jes­te po­li­ci­ju. Vla­da is­ti­če da hu­li­gan­ski iz­gre­di ne­ma­ju ve­ze s re­gi­onal­nom pri­pad­noš­ću po­je­di­na­ca, “to vi­še jer do sa­da iden­ti­fi­ci­ra­ni iz­gred­ni­ci do­la­ze iz raz­nih kra­je­va Hr­vat­ske.” Pre­mi­jer i mi­nis­tri slo­ži­li su se da je nuž­no na­pra­vi­ti hit­ne iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o sp­rje­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim na­tje­ca­nji­ma, što je na­kon iz­gre­da u Fran­cu­skoj za­tra­ži­la i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, na­gla­siv­ši da su po­treb­ne stro­že kaz­ne za hu­li­ga­ne. Osim ovog, naj­av­lje­ne su i iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o spor­tu. Ali, iz­gle­da da te iz­mje­ne ne­će ići baš ta­ko glat­ko. Na­ime, pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić tvr­di da ova Vla­da ne­ma ov­las­ti za ikak­va pred­la­ga­nja za­kon­skih iz­mje­na. – To je Vla­da ko­ja je “na le­ru”, prak­tič­ki, je­dva joj puls ku­ca i ne mo­gu ni­šta pred­la­ga­ti – iz­ja­vio je Mi­la­no­vić. Šef SDP-a ka­že ka­ko ne že­li da u si­tu­aci­ji u ko­joj se Hrvatska na­la­zi pr­va te­ma bu­de “ba­lun”. Što se pak ti­če kaž­nja­va­nja hu­li­ga­na, ko­ji su po­či­ni­li ne­re­de u Sa­int-Éti­en­neu, on sma­tra da je naj­pri­je tre­ba vi­dje­ti pi­ta­nje ju­ri­sdik­ci­je jer su iz­gre­di po­či­nje­ni u Fran­cu­skoj. Ta­moš­nji su me­di­ji na­kon ne­re­da bi­li na­ga­đa­li da će se hu­li­ga­ni­ma su­di­ti u Fran­cu­skoj, i to za te­ro­ri­zam, za što je za­pri­je­če­na kaz­na do 20 go­di­na za­tvo­ra. “Nad­lež­na ti­je­la RH pra­vo­dob­no su po­du­ze­la sve što je bi­lo u nji­ho­voj mo­guć­nos­ti i nad­lež­nos­ti da se iz­gre­di spri­je­če, uklju­ču­ju­ći i oba­vje­šta­va­nje fran­cu­skih vlas­ti”, na­vo­di Vla­da.

Fran­cu­zi jam­če si­gur­nost

Iako je MUP za da­naš­nju utak­mi­cu pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je Špa­njol­ske po­nu­dio do­dat­ni an­ga­žman hr­vat­ske po­li­ci­je u spre­ča­va­nju na­vi­jač­kih ne­re­da, ka­ne­ći u Fran­cu­sku pos­la­ti još 20 po­li­ca­ja­ca, fran­cu­ske su vlas­ti tu po­nu­du od­bi­le jam­če­ći da će ra­zi­na si­gur­nos­ti bi­ti po­ja­ča­na. Iz Vla­de im je upu­ćen apel “da po­duz­mu sve što je u nji­ho­voj mo­ći da spri­je­če in­ci­den­te na utak­mi­ci u Bor­de­auxu. Kao iz­as­la­nik pred­sjed­ni­ka Vla­de RH na toj će utak­mi­ci na­zo­či­ti mi­nis­tar zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta Pre­drag Šus­tar, ko­ji je uoči ju­če­raš­njeg sas­tan­ka u Ban­skim dvo­ri­ma po­ru­čio na­vi­ja­či­ma i HNS-u da “za­ko­pa­ju rat­ne sje­ki­re”. – Si­tu­aci­ja je oz­bilj­na – pro­ko­men­ti­rao je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić na­kon iz­la­ska sa sas­tan­ka.

Na da­naš­njoj utak­mi­ci bit će Šus­tar, ko­ji po­zi­va na­vi­ja­če i HNS da za­ko­pa­ju rat­ne sje­ki­re Od fran­cu­skih vlas­ti Vla­da tra­ži da spri­je­če mo­gu­će ne­re­de na utak­mi­ci u Bor­de­auxu

Hu­li­ga­ni su u 85. mi­nu­ti pre­ki­nu­li susret iz­me­đu Hr­vat­ske i Če­ške. Ba­ca­li su ba­klje na te­ren te su se po­tuk­li s dru­gim na­vi­ja­či­ma na tri­bi­ni

Rad­ni sas­ta­nak u Ban­skim dvo­ri­ma odr­ža­li su pre­mi­jer Ore­ško­vić, mi­nis­tri Ko­vač, Šus­tar, Špr­lje (li­je­vo) i Ore­pić (des­no) te šef SOA-e Mar­kić (u sre­di­ni)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.