Za­što je Gos­pa iz­a­bra­la Me­đu­go­rje i šes­te­ro vi­dje­la­ca?

Za 35. ob­ljet­ni­cu uka­za­nja Ve­čer­nji list objav­lju­je knji­gu “Raz­go­vo­ri s vi­di­oci­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić

Vi­di­oci ot­kri­va­ju pre­gršt de­ta­lja iz svo­jih broj­nih su­sre­ta s Bla­že­nom Dje­vi­com Ma­ri­jom. Knji­ga se mo­že ku­pi­ti za 39,90 ku­na dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net Uoči 35. ob­ljet­ni­ce Gos­pi­nih uka­za­nja u Me­đu­gor­ju Ve­čer­nji list objav­lju­je knji­gu Kre­ši­mi­ra Še­ge „Raz­go­vo­ri s vi­di­oci­ma“, ko­ja će sva­ko­me za­in­te­re­si­ra­no­me za fe­no­men Me­đu­gor­ja do­ni­je­ti obi­lje in­for­ma­ci­ja jer iz pr­ve ru­ke do­no­si raz­go­vo­re s vi­di­oci­ma. Raz­go­vo­ri su nas­ta­li ti­je­kom vi­še go­di­na, a kao cje­li­na u knji­zi se objav­lju­ju pr­vi put.

Ni­kad se ne lju­ti

Vi­di­oci ot­kri­va­ju pre­gršt de­ta­lja iz svo­jih broj­nih su­sre­ta s Bla­že­nom Dje­vi­com Ma­ri­jom, a na pi­ta­nje za­što je iz­a­bra­la baš Me­đu­go­rje i njih vi­dje­li­ca Mir­ja­na Dra­gi­će­vić Sol­do od­go­va­ra ka­ko su oni to je­dan­put pi­ta­li Gos­pu. – Bi­lo je to onih pr­vih da­na. Ona je rek­la da je upra­vo ov­dje naš­la vje­ru, i to je sve što je ka­za­la o mjes­tu uka­za­nja. A kad smo je pi­ta­li za­što je iz­a­bra­la upra­vo nas šes­te­ro, jer mi smo bi­li kao i sva os­ta­la dje­ca u se­lu, ni po če­mu se ni­smo is­ti­ca­li, Gos­pa nam je rek­la da nas je iz­a­bra­la jer joj tre­ba­mo upra­vo tak­vi kak­vi je­smo – ka­že Mir­ja­na Dra­gi­će­vić. Na pi­ta­nje ka­ko je to raz­go­va­ra­ti s Gos­pom vi­dje­li­ca Vic­ka Ivan­ko­vić od­go­va­ra da je to „osje­ćaj kao da leb­diš u zra­ku“. – Gos­pa mi je is­pri­ča­la svoj ci­je­li ži­vo­to­pis, od ro­đe­nja do uz­ne­se­nja. Tre­nu­tač­no o to­me ne mo­gu ni­šta go­vo­ri­ti jer mi ni­je do­pu­šte­no. Gos­pin ži­vo­to­pis is­pi­san je u tri bi­ljež­ni­ce u ko­je sam za­pi­si­va­la ono što mi je Gos­pa go­vo­ri­la – po­s­vje­do­či­la je Vic­ka, a Iva­na Dra­gi­će­vi­ća pi­ta­li su je li Gos­pa ikad bi­la lju­ta. – Ne, ni­ka­da Gos­pu ni­sam vi­dio lju­ti­tu, sa­mo je po­ne­kad ža­los­na. Naj­ža­los­ni­ja je zbog abor­tu­sa, ras­ta­ve bra­ko­va, zbog ne­mi­ra u svi­je­tu i zbog ža­los­nih slu­ča­je­va ko­ji su se do­go­di­li u Cr­k­vi. Naj­češ­će je ra­dos­na – od­go­vo­rio je Ivan ko­ji je po­t­vr­dio da po­ne­kad ima i po dva uka­za­nja dnev­no.

Ka­kav je osje­ćaj raz­go­va­ra­ti s Gos­pom? Kao da leb­diš u zra­ku – ka­za­la je vi­dje­li­ca Vic­ka Ivan­ko­vić

De­set taj­ni

– Već dva­de­set osam go­di­na vo­dim mo­li­tve­nu sku­pi­nu i ima­mo sas­tan­ke po­ne­djelj­kom i pet­kom. Sva­ki taj dan imam dva pu­ta dnev­no uka­za­nja, re­do­vi­to u 18.40 i na sas­tan­ku mo­li­tve­ne sku­pi­ne u 22 sa­ta – re­kao je Ivan u raz­go­vo­ru pri­je se­dam go­di­na. Vi­di­oci u knji­zi raz­go­vo­ra op­šir­no go­vo­re i o taj­na­ma ko­je im je Gos­pa os­ta­vi­la, a ko­je će naj­vid­lji­vi­je bi­ti na Pod­br­du, mjes­tu uka­za­nja. Knji­ga se za 39,90 ku­na mo­že ku­pi­ti na Mon­do.hr te na svim ki­os­ci­ma.

Vi­di­oci u knji­zi op­šir­no go­vo­re i o taj­na­ma ko­je im je Gos­pa os­ta­vi­la, a ko­je će naj­vid­lji­vi­je bi­ti na Pod­br­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.