Pos­la­la je 300 pri­je­te­ćih SMS-ova

Ni­na Ma­mić, kći Zo­ra­na Ma­mi­ća, pri­tvo­re­na zbog pri­jet­nji biv­šem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Sut­ki­nja is­tra­ge od­lu­či­la je Ni­ni Ma­mić is­traž­ni za­tvor za­mi­je­ni­ti jam­če­vi­nom od mi­li­jun ku­na, a ne zna se ho­će li se obra­na ža­li­ti iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net I dok obi­telj Zo­ra­na Ma­mi­ća skup­lja jam­če­vi­nu od mi­li­jun ku­na, ko­ja bi tre­ba­la omo­gu­ći­ti nje­go­voj kće­ri Ni­ni Ma­mić (23) da iz­a­đe iz Re­me­tin­ca, u ko­jem je za­vr­ši­la pot­kraj proš­log tjed­na zbog sum­nje da je mje­se­ci­ma mal­tre­ti­ra­la obi­telj svog biv­šeg deč­ka ša­lju­ći im pri­je­te­će po­ru­ke, doz­na­ju se i de­ta­lji ci­je­le pri­če. Na­ime, Ma­mi­će­va kći proš­log je vi­ken­da pri­tvo­re­na jer ju se sum­nji­či za pri­jet­nju i na­srt­lji­vo po­na­ša­nje, ko­jem je obi­telj nje­zi­na biv­šeg deč­ka bi­la iz­lo­že­na od si­ječ­nja. Od tre­nut­ka ka­da je nji­ho­va ve­za pre­ki­nu­ta, ka­ko se doz­na­je, Ni­na Ma­mić je nje­mu i nje­go­voj obi­te­lji pos­la­la vi­še od 300 SMS-ova. Ne­ke od tih po­ru­ka bi­le su pri­je­te­će jer se u nji­ma spo­mi­nje smrt i uboj­stvo, dok su dru­ge bi­le uz­ne­mi­ru­ju­će. U jed­noj je po­ru­ci ta­ko na­pi­sa­la i da je “...sprem­na ići u za­tvor jer ako ne bu­de sa­mo­obra­na bit će uboj­stvo...”. Ka­da obi­telj biv­šeg deč­ka Ni­ne Ma­mić vi­še ni­je mo­gla tr­pje­ti psi­hič­ki te­ror ko­jem je bi­la pod­vrg­nu­ta, od­lu­či­li su sve pri­ja­vi­ti po­li­ci­ji, a ta pri­ja­va na kon­cu je za­vr­ši­la uhi­će­njem Ni­ne Ma­mić i nje­zi­nim do­vo­đe­njem pred sut­ki­nju is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da. Ona je dje­voj­ci odre­di­la jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor, ko­ji je po­tom za­mi­je­njen jam­če­vi­nom od mi­li­jun ku­na te mje­ra­ma opre­za. U pri­je­vo­du, Ma­mi­će­va kći iz Re­me­tin­ca će mo­ći iz­a­ći ako po­lo­ži mi­li­jun ku­na jam­če­vi­ne na ra­čun su­da. Tak­va slo­bo­da bit će joj uvje­to­va­na jer ne­će smje­ti kon­tak­ti­ra­ti s obi­te­lji biv­šeg deč­ka. Ka­da će i ho­će li obi­telj Ma­mić po­lo­ži­ti tra­že­no jam­s­tvo, ju­čer još ni­je bi­lo poz­na­to. Obra­na na od­lu­ku sut­ki­nje is­tra­ge ima pra­vo žal­be, a ju­čer još uvi­jek ni­su bi­li od­lu­či­li ho­će li se ža­li­ti. Stvar je u to­me da na­kon žal­be tre­ba če­ka­ti od­lu­ku iz­van­ras­prav­nog vi­je­ća i pra­vo­moć­nost od­lu­ke o jam­s­tvu, a to je pro­ce­du­ra ko­ja mo­že po­tra­ja­ti i ne­ko­li­ko da­na, ti­je­kom ko­jih bi Ni­na Ma­mić mo­ra­la bi­ti u Re­me­tin­cu. Ina­če, mno­ge je za­ču­di­la vi­si­na iz­re­če­nog jam­s­tva, no ču­je se da je ono to­li­ko zbog či­nje­ni­ce da je dje­voj­ka pri­je­te­će po­ru­ke u kon­ti­nu­ite­tu sla­la go­to­vo šest mje­se­ci.

LU­KA STANZL/PIXSELL

Ni­na Ma­mić (des­no) s maj­kom Va­njom Ma­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.