U noć­noj eks­plo­zi­ji ošte­će­ni ku­ća i vo­zi­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Po­li­ci­ja tra­ga za oso­bom ko­ja je u no­ći na ne­dje­lju ba­ci­la eks­plo­ziv­nu na­pra­vu u Voj­ko­vić­koj uli­ci, a u eks­plo­zi­ji ošte­će­ni su ku­ća i vo­zi­lo M. K. (52). Sum­nja se da je eks­plo­ziv­na na­pra­va ba­če­na uz rub kol­ni­ka u 3.15, a tko ju je ba­cio i zbog če­ga, još se ne zna. Oče­vi­ci ka­žu da se pri­je eks­plo­zi­je čuo škljo­caj, a za­tim jak uda­rac, no da su joj u eks­plo­zi­ji ošte­će­ni ku­ća i vo­zi­lo, obi­telj M.K. doz­na­la je tek u ne­dje­lju uju­tro ka­da je do­ga­đaj i pri­ja­vi­la po­li­ci­ji. Obi­telj is­pred či­je ku­će se sve do­go­di­lo po­li­ci­ji ni­je pri­jav­lji­va­la pri­jet­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.