“Nis­te ni svjes­ni ko­li­ko ste uči­ni­li za ma­le bor­ce i nji­ho­ve ro­di­te­lje”

Za­vr­š­ni­ca pro­jek­ta Ve­čer­njeg lis­ta, por­ta­la Or­di­na­ci­ja.hr i part­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net

U Ga­je­voj 28 u sa­mom cen­tru Za­gre­ba sve­ča­no je otvo­ren pre­ure­đe­ni stan ko­ji ko­ris­te ro­di­te­lji či­ja dje­ca bo­lu­ju od ma­lig­nih bo­les­ti El­vis Spre­čić U sklo­pu kam­pa­nje “Or­di­na­ci­ja iz baj­ke” ko­ju Ve­čer­nji list i por­tal Or­di­na­ci­ja.hr pro­vo­de za­jed­no s part­ne­ri­ma pro­jek­ta – tvrt­ka­ma HEP, Ja­naf, Uniqa osi­gu­ra­nje, Li­po­vi­ca, JUB i PRIMA na­mje­štaj u ponedjeljak je u Ga­je­voj 28 u sa­mom cen­tru Za­gre­ba sve­ča­no otvo­ren pre­ure­đe­ni stan ko­ji ko­ris­te ro­di­te­lji či­ja dje­ca obo­li­je­va­ju od ma­lig­nih bo­les­ti i li­je­če se u za­gre­bač­kim bol­ni­ca­ma. Stan od 140 kva­dra­ta kroz ko­ji go­diš­nje pro­đe sto­ti­njak ro­di­te­lja do pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci bio je u de­rut­nom sta­nju, a za­hva­lju­ju­ći ovoj ak­ci­ji i part­ne­ri­ma pro­jek­ta, da­nas je kom­plet­no pre­ure­đen.

“Slo­bod­no nam se ja­vi­te”

– Mo­žda nis­te ni svjes­ni ko­li­ko mno­go ste uči­ni­li za one ko­ji­ma je po­moć to­li­ko po­treb­na, za na­še ma­le bor­ce i nji­ho­ve ro­di­te­lje, i za­to vam svi­ma od sr­ca hva­la - ka­zao je Kre­ši­mir Ce­lić, pred­sjed­nik Klu­ba HEO – Pr­ve hr­vat­ske udru­ge ro­di­te­lja dje­ce obo­lje­le od ma­lig­nih bo­les­ti pred broj­nim uzva­ni­ci­ma ko­je je po­tom pro­veo kroz sve pros­to­ri­je pre­ure­đe­nog sta­na. Zi­do­vi su na­no­vo okre­če­ni u žu­tu, na­ran­čas­tu, lju­bi­čas­tu ili pla­vu bo­ju, u ci­je­lom sta­nu su pos­tav­lje­ni no­vi ra­di­ja­to­ri, a ku­hi­nja i svi po­prat­ni ku­ćan­ski apa­ra­ti u njoj sta­ri su tek ne­ko­li­ko tje­da­na. U spa­va­ćim so­ba­ma na­la­ze se no­vi kre­ve­ti, a or­ma­ri, sto­lo­vi, kut­ne gar­ni­tu­re i os­ta­li na­mje­štaj ta­ko­đer “mi­ri­šu na no­vo”, baš kao i ku­pa­ona u ko­joj su uz no­ve plo­či­ce pos­tav­lje­ne i dvi­je no­ve tuš ka­bi­ne te pe­ri­li­ca rub­lja. – Li­je­če­nje obo­lje­le dje­ce ve­li­ki je tro­šak za obi­te­lji, ko­je čes­to mo­ra­ju po­di­za­ti kre­di­te ka­ko bi bi­li uz di­je­te, te ne­ri­jet­ko da­ni­ma ili mje­se­ci­ma os­ta­ju u Za­gre­bu. Za­to je za sve njih ovaj stan otvo­ren u sva­kom tre­nut­ku. Na­po­mi­njem i ka­ko je stan otvo­ren i za sve dru­ge oso­be sa so­ci­jal­nim ili zdrav­s­tve­nim pro­ble­mi­ma pa se ne­moj­te us­tru­ča­va­ti ja­vi­ti nam se – is­tak­nuo je Ce­lić.

Po­dr­ži­mo ovak­ve ak­ci­je

Na sve­ča­nos­ti otvo­re­nja glav­ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta Dra­žen Kla­rić svim pri­sut­nim part­ne­ri­ma uru­čio je za­hval­ni­ce te is­tak­nuo ka­ko je cilj Ve­čer­njeg lis­ta nas­ta­vi­ti s ovak­vim ak­ci­ja­ma. – Po­zi­vam sve part­ne­re ko­ji su su­dje­lo­va­li u ovom pro­jek­tu da i da­lje nas­ta­ve po­dr­ža­va­ti ovak­ve i slič­ne ak­ci­je – za­klju­čio je Kla­rić.

Stan je otvo­ren za sve oso­be sa so­ci­jal­nim ili zdrav­s­tve­nim pro­ble­mi­ma

Su­di­oni­ci pro­jek­ta Kre­ši­mir Ce­lić (pred­sjed­nik Klu­ba HEO), Dra­gi­ca Mar­ja­no­vić (Uniqa osi­gu­ra­nje), Sa­nja Ju­kić (Ja­naf), dr. med. Dar­ko Ric­h­ter, An­drea Ku­jun­džić (Li­po­vi­ca), Ivi­ca Ži­gić (HEP), Gor­da­na Pu­še­tić (Prima na­mje­štaj), Dra­žen Kla­rić (gl. ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta)

Mi­ri­še na no­vo U so­ba­ma su no­vi kre­ve­ti, zi­do­vi su svje­že obo­je­ni, ku­pa­oni­ca je pot­pu­no pre­ure­đe­na, a pro­mi­je­nje­na je i go­to­vo sva sto­la­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.