Ra­se­lje­no je re­kord­nih 65,3 mi­li­ju­na lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

već po­la­ko tra­ži od­stup­ni­cu pre­ma Švi­car­skoj, gdje je naj­sta­bil­ni­ji fi­nan­cij­ski sus­tav. Grad Fran­k­furt mo­gao bi na­kon brexi­ta umjes­to Lon­do­na pos­ta­ti europ­sko fi­nan­cij­sko sre­di­šte.

Što Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve mis­le o brexi­tu?

Uz Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju je­dan od naj­ve­ćih gu­bit­ni­ka sva­ka­ko bi bi­la Ame­ri­ka. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ame­rič­ka je ulaz­ni­ca u Eu­ro­pu i u po­li­tič­kom i eko­nom­skom smis­lu. Brexi­tom bi SAD iz­gu­bio na utje­ca­ju u Eu­ro­pi, če­ga je svjes­tan i ame­rič­ki pred­sjed­nik Oba­ma ko­ji već mje­se­ci­ma po­zi­va Bri­tan­ce da gla­su­ju pro­tiv iz­la­ska iz EU.

Tko bi mo­gao sli­je­di­ti Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju i na­pus­ti­ti EU?

Pro­tiv­ni­ci EU naj­ja­či su u Dan­skoj i Ni­zo­zem­skoj. To bi mo­glo oja­ča­ti i des­ne sna­ge u Fran­cu­skoj i dru­gim zem­lja­ma čla­ni­ca­ma.

Ho­će li na­kon brexi­ta it­ko vi­še že­lje­ti ući u Europ­sku uni­ju?

Da. Sve bal­kan­ske dr­ža­ve (Sr­bi­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Cr­na Go­ra, BiH, Ko­so­vo, Al­ba­ni­ja) kao svoj pri­ori­tet pos­ta­vi­le su ula­zak u EU.

Mo­že li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja po­nov­no ući u EU ako se nak­nad­no pre­do­mis­le?

Da. Europ­ski ugo­vor pri­hva­ća tak­vu mo­guć­nost ako gra­đa­ni ne­ke zem­lje uvi­de da im iz­la­zak iz EU ni­je do­nio ono­li­ko ko­ris­ti ko­li­ko su oče­ki­va­li.

Ho­će li na­kon brexi­ta po­nov­no bi­ti uve­de­na kon­tro­la gra­ni­ce iz­me­đu Ir­ske i Sje­ver­ne Ir­ske?

Da. Kroz Ir­sku će u slu­ča­ju brexi­ta pro­la­zi­ti dio vanj­ske gra­ni­ce Eu­rop­ske uni­je.

Ka­ko je uop­će doš­lo do re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu?

U iz­bor­noj kam­pa­nji 2015. Da­vid Ca­me­ron obe­ćao je re­fe­ren­dum ako os­ta­ne pre­mi­jer. Ca­me­ron je na­ga­đao da će ko­ali­cij­ski part­ne­ri tra­ži­ti iz­ba­ci­va­nje re­fe­ren­du­ma iz ko­ali­cij­skog ugo­vo­ra. No Ca­me­ron se pre­ra­ču­nao – osvo­jio je ap­so­lut­nu ve­ći­nu, for­mi­rao vlast bez li­be­ra­la i, da bi os­tao vje­ro­dos­to­jan, mo­rao je ras­pi­sa­ti re­fe­ren­dum.

Za­što se kra­lji­ca ne iz­jaš­nja­va o brexi­tu?

Kra­lji­ca ne smi­je su­dje­lo­va­ti u po­li­tič­koj kam­pa­nji. Ta­blo­id Sun obja­vio je 8. ožuj­ka da kra­lji­ca Eli­za­bet­ha po­dr­ža­va iz­la­zak iz EU. Us­li­je­dio je žes­to­ki de­man­ti iz kra­lji­či­ne pa­la­če.

Što ka­žu an­ke­te uoči re­fe­ren­du­ma?

Za­go­vor­ni­ci os­tan­ka Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU ma­lo su po­ras­li u an­ke­ta­ma na­kon proš­lo­tjed­nog uboj­stva la­bu­ris­tič­ke po­li­ti­čar­ke Jo Cox. Po ne­kim an­ke­ta­ma za­go­vor­ni­ci os­tan­ka u EU (bre­ma­in) dva do tri pos­to su is­pred za­go­vor­ni­ka iz­la­ska (brexit). No, ka­da se zbro­je sve an­ke­te, od­nos je go­to­vo iz­jed­na­čen – 50:50.

Re­kord­nih 65,3 mi­li­ju­na lju­di ra­se­lje­no je ši­rom svi­je­ta, a mno­gi od njih bje­že­ći od ra­ta sa­mo su se su­oči­li s no­vim za­pre­ka­ma, oš­tri­jim za­ko­ni­ma i kse­no­fo­bi­jom, tvr­di UNHCR u u iz­vješ­ću “Glo­bal­ni tren­do­vi” ko­je do­no­si po­dat­ke za 2015.

FRANK-WAL­TER STEINMEIER: NATO ma­ne­vri u Eu­ro­pi u bli­zi­ni gra­ni­ce s Ru­si­jom neo­d­go­vor­ni su rat­ni kri­ko­vi i zvec­ka­nje sab­lja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.