Je­smo li doz­re­li i hra­bri da oda­be­re­mo put u iz­vjes­nu bu­duć­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Hra­brost je je­dan od fe­no­me­na ko­ji je te­ško de­fi­ni­ra­ti. Nel­son Man­de­la ka­zao je da hra­brost ni­je od­sut­nost stra­ha, već tri­jumf nad tim stra­hom. Hra­brost u sebi no­si i snaž­nu strast, in­tu­ici­ju, spo­sob­nost da se ci­je­lim bi­ćem sta­ne iza ono­ga što je do­bro, pra­ved­no i is­prav­no bez ob­zi­ra na posljedice. Po­s­ljed­njih da­na po­li­tič­ka hra­brost ne­što je o če­mu se pu­no raz­miš­lja. Vo­đa re­pu­bli­kan­ske ve­ći­ne u Kon­gre­su Pa­ul Ryan po­zvao je čla­no­ve svo­je stran­ke, oso­bi­to one ko­ji će da­va­ti svoj glas na stra­nač­koj ko­nven­ci­ji ko­ja će bi­ra­ti pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, da sli­je­de svo­ju sa­vjest i da do­bro odvag­nu što bi zna­či­lo za stran­ku i za na­ci­ju da Do­nald Trump do­is­ta do­bi­je pred­sjed­nič­ku no­mi­na­ci­ju. Po­ru­čio im je za­pra­vo, da ne mo­ra­ju da­ti svoj de­le­gat­ski glas Trum­pu bez ob­zi­ra na to je li on po­bi­je­dio na pre­diz­bo­ri­ma u dr­ža­vi iz ko­je do­la­ze. Po­zvao je da raz­mis­le o to­me ho­će li stran­ka u ko­ju su ulo­ži­li pu­no osob­nog ra­da i vre­me­na op­s­ta­ti ako oso­ba po­put Trum­pa, či­ja je uža spe­ci­jal­nost iz­a­zi­va­nje du­bo­kih po­dje­la, do­đe u pri­li­ku da kre­ne u pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju. Ovim je Ryan dao sig­nal oni­ma ko­ji su i te ka­ko svjes­ni da je Trump ve­li­ka opas­nost, da je po­bu­na još uvi­jek mo­gu­ća i da je mo­gu­će da stran­ka na ko­nven­ci­ji u sr­p­nju iz­a­be­re ne­kog dru­gog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta ko­ji mo­žda ni­ka­da ne­će ući u Bi­je­lu ku­ću kao pred­sjed­nik, ali će spa­si­ti čast i obraz Re­pu­bli­kan­ske stran­ke, ko­ja je u os­no­vi Trum­pu da­la dos­ta pri­li­ka da pro­mi­je­ni svo­ju re­to­ri­ku i po­li­tič­ke ci­lje­ve i da po­ka­že da je po­li­ti­čar dos­to­jan kan­di­da­tu­re za naj­vi­šu funk­ci­ju. No on to ni­je uči­nio. Što­vi­še, po­tru­dio se po­ka­za­ti da umi­je bi­ti još ra­di­kal­ni­ji i bez­ob­zir­ni­ji, još sklo­ni­ji si­ja­nju mrž­nje i pot­pi­ri­va­nju ra­siz­ma. Ryan je jas­no ka­zao ka­ko on osob­no ne­će vo­di­ti po­bu­nu, ali je iz sve­ga što je ka­zao bi­lo jas­no da bi čin od­ba­ci­va­nja Trum­pa kao kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka bio čin po­li­tič­ke hra­bros­ti i pre­uzi­ma­nja od­go­vor­nos­ti za bu­duć­nost stran­ke bez ob­zi­ra na sve te­ško­će s ko­ji­ma će se na­kon to­ga mo­ra­ti su­oči­ti. Ju­čer smo bi­li i svje­do­ci iz­u­zet­ne bi­rač­ke hra­bros­ti. Rim­lja­ni, oči­to si­ti svih onih po­li­tič­kih op­ci­ja ko­je su do­sad vla­da­le gra­dom, ali i či­nje­ni­com da su upra­vo oni pro­uz­ro­či­li sed­mo­mje­seč­ni po­li­tič­ki va­ku­um, iz­aš­li su na iz­bo­re i go­to­vo 70 pos­to gla­so­va da­li Vir- gi­ni­ji Reg­gi, kan­di­dat­ki­nji Po­kre­ta 5 zvi­jez­da či­ji je li­der ko­mi­čar Bep­pe Gril­lo. Gla­sa­nje za Vir­gi­ni­ju Reg­gi bio je čin bi­rač­ke hra­bros­ti za­to što ni je­dan po­li­ti­čar iz to­ga u os­no­vi al­ter­na­tiv­nog po­li­tič­kog po­kre­ta ni­ka­da ni­je vla­dao ta­ko ve­li­kim i zna­čaj­nim gra­dom. Upra­vo bi to mo­glo no­voj gra­do­na­čel­ni­ci da­ti hra­brost da do­is­ta za­gri­ze du­bo­ko i da po­ka­že da po­li­ti­ka i po­li­ti­ča­ri mo­gu bi­ti dru­ga­či­ji od onih na ko­je smo do sa­da na­vik­li. Po­li­tič­ke hra­bros­ti tre­bat će i špa­njol­skim bi­ra­či­ma ko­ji na pri­je­vre­me­ne iz­bo­re iz­la­ze u ne­dje­lju. Ne, ne­ću tu iz­os­ta­vi­ti ni nas, hr­vat­ske bi­ra­če, ali po­li­ti­ča­re. U de­li­kat­noj si­tu­aci­ji u ko­joj se na­la­zi­mo, mo­ra­mo po­ka­za­ti da smo saz­re­li i da ima­mo zna­nja i od­luč­nos­ti da pre­uz­me­mo i oda­be­re­mo put u iz­vjes­nu bu­duć­nost.

Hra­brost Rim­lja­na nji­ho­voj bi gra­do­na­čel­ni­ci mo­gla da­ti odvaž­nost da po­ka­že ka­ko po­li­ti­ča­ri mo­gu bi­ti dru­ga­či­ji od onih na ko­je smo na­vik­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.