Lily Al­len va­ra­la je su­pru­ga Sa­ma Co­ope­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (ic)

Na su­đe­nju Alexu Grayu ko­ji je go­di­na­ma uho­dio pje­va­či­cu Lily Al­len ot­kri­ve­ni su i de­ta­lji nje­zi­na pri­vat­nog ži­vo­ta ko­ji su ra­zot­kri­li da je pje­va­či­ca va­ra­la su­pru­ga Sa­ma Co­ope­ra. U svom svje­do­če­nju Alex je ot­krio ka­ko se jed­nom ušu­ljao u Lilyi­nu ku­ću i za­te­kao je u kre­ve­tu s DJ-em Da­ni­elom Lon­do­nom. Ova in­for­ma­ci­ja po­t­vr­di­la je na­ga­đa­nja da su Lily i Sam u lo­šim od­no­si­ma te se po­ka­za­lo da je is­ti­na da par već ne­ko vri­je­me ne ži­vi za­jed­no. U bra­ku su od 2011. go­di­ne i ima­ju dvi­je kće­ri, Et­hel i Mar­nie, a u jav­nos­ti je par za­jed­no bio sve­ga ne­ko­li­ko pu­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.