U Hr­vat­sku no­vi 3008 GT sti­že kra­jem go­di­ne

Ne­ko­li­ko tje­da­na na­kon pre­mi­je­re no­vog 3008 Pe­uge­ot je po­ka­zao i nje­go­vu sport­sku iz­ved­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net

Mla­den Mil­čić Atrak­tiv­na Ate­ca u na­ran­čas­toj bo­ji pli­je­ni po­gle­de kao ri­jet­ko ko­ji no­vi­tet, a u Hr­vat­skoj će se mo­ći na­ru­či­ti od sr­p­nja Do­bro, vo­zi­li smo se Bar­ce­lo­nom, ka­ta­lon­skom pri­jes­tol­ni­com gdje je Ate­ca osmiš­lje­na i ra­zvi­je­na, pa mo­že­mo uze­ti u ob­zir da su do­ma­ći­ni po­nos­ni na svoj pr­vi SUV u po­vi­jes­ti, ali već du­go ni­smo pri­mi­je­ti­li to­li­ko po­gle­da i ra­doz­na­los­ti dru­gih vo­za­ča i pro­laz­ni­ka oko ne­kog no­vog mo­de­la. Pri­mje­ri­ce, dvo­je nje­mač­kih umi­rov­lje­ni­ka na bar­ce­lon­skom aero­dro­mu El Prat že­lje­li su zna­ti sve de­ta­lje, ci­je­ne i od kad se Ate­ca mo­že ku­pi­ti u Nje­mač­koj. Da smo mo­gli, od­mah bi­smo im na li­cu mjes­ta pro­da­li Ate­cu ko­ja na hr­vat­sko tr­ži­šte sti­že po­čet­kom lis­to­pa­da, a mo­ći će se na­ru­či­ti od sr­p­nja. Ci­je­na po­čet­nog mo­de­la s opre­mom Re­fe­ren­ce i 1,0 TSI tro­ci­lin­dar­skim mo­to­rom sa 115 KS i 200 Nm okret­nog mo­men­ta iz­no­sit će 148.000 ku­na, a pr­vi di­ze­laš 1,6 TDI sa 115 KS i 250 Nm upa­ren sa 6-br­zin­skim ruč­nim mje­nja­čem i sa sred­njim pa­ke­tom opre­me Style sta­jat će 177.000 ku­na.

Pros­tra­na unu­traš­njost

To je osjet­no jef­ti­ni­je od, pri­mje­ri­ce, Ni­ssan Qa­shqa­ija, ko­ji je po­pu­la­ri­zi­rao ovu kla­su kom­pak­t­nih SUV/cro­sso­ver auto­mo­bi­la, a pre­ma go­to­vo iden­tič­nim di­men­zi­ja­ma i sti­lu Se­ato­vim struč­nja­ci­ma oči­to je bio uzor za ra­zvoj Ate­ce. Du­ga je 436,3 cm i uz me­đu­oso­vin­ski raz­mak od 263,8 cen­ti­me­ta­ra ne­što je kom­pak­t­ni­ja od ne­dav­no pred­stav­lje­ne dru­ge ge­ne­ra­ci­je Vol­k­swa­gen Ti­gu­ana s ko­jim di­je­li plat­for­mu, a pra­va je bli­zan­ka dru­goj ge­ne­ra­ci­ji Ško­de Ye­ti či­ji se do­la­zak oče­ku­je idu­će go­di­ne. Ate­ca i Ye­ti će se i iz­ra­đi­va­ti u is­toj tvor­ni­ci u Če­škoj. Unu­traš­njost Se­at Ate­ce nu­di vr­lo so­lid­nu pros­tra­nost, kva­li­tet­ne ma­te­ri­ja­le i za­vr­š­nu obra­du te vr­hun­sku er­go­no­mi­ju, svoj­stve­nu VW gru­pi.

Boč­ni na­gib od 32 stup­nja

Ate­ca je pri­je sve­ga ur­ba­ni auto­mo­bil ko­ji je vr­lo udo­ban i ugo­dan za vož­nju na ces­ti, ali mo­že bi­ti i vr­lo upo­treb­ljiv na te­re­nu. Da s pra­vom pri­pa­da SUV kla­si is­pro­ba­li smo na ur­ba­nom par­ko­ur im­pro­vi­zi­ra­nom te­ren­skom po­li­go­nu gdje smo is­pro­ba­li ka­ko Ate­ca pro­la­zi te­ren­ske za­dat­ke po­put vož­nje na boč­nom na­gi­bu od 32 stup­nja. Is­pro­ba­li smo naj­ja­či mo­del sa 2,0 TDI mo­to­rom sa 190 KS, 7-stu­panj­skim DSG auto­mat­skim pri­je­no­som, 4x4 po­go­nom i oprem­ljen no­vim naj­bo­ljim pa­ke­tom opre­me (sport­ski­ji FR do­la­zi idu­će go­di­ne) XCel­len­ce. Pra­vi luk­suz u ka­bi­ni, ra­dar­ski tem­po­mat ko­ji iz­vr­s­no funk­ci­oni­ra, ci­je­li niz sus­ta­va po­mo­ći vo­za­ču po­put sus­ta­va ka­me­ra ko­ji omo­gu­ću­ju po­gled na mul­ti­me­dij­skom ekra­nu iz pti­čje per­s­pek­ti­ve (top vi­ew) i iz­ra­zi­ta ugla­đe­nost u vož­nji od­li­ku­je top iz­ved­bu ko­ja je na ra­zi­ni naj­bo­ljih u kla­si i bit će pra­va kon­ku­ren­ci­ja spo­me­nu­tim Qa­sha­iju i Ti­gu­anu te Hyun­dai Tus­co­nu i Ki­ji Spor­ta­ge. S moć­nim 2,0 TDI mo­to­rom od 150 ko­nja, pak, tro­ši oko 6,5 l/100 km. GT iz­ved­be već su se pro­fi­li­ra­le kao spoj luk­su­za i di­na­mi­ke, a Pe­uge­ot 3008 GT toj je kom­bi­na­ci­ji do­dao i oso­bi­ne SUV mo­de­la San­dra Mi­kul­čić Sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na na­kon pred­stav­lja­nja tog no­vi­te­ta, Pe­uge­ot je mo­del 3008 već po­ka­zao i u naj­di­na­mič­ni­joj i naj­luk­suz­ni­joj iz­ved­bi. No­vi 3008 GT oprem­ljen je naj­s­naž­ni­jim mo­to­rom u ga­mi - 2,0L Blu­eHDi od 180 konj­skih sna­ga - upa­re­nim sa 6-stu­panj­skim auto­mat­skim mje­nja­čem. Od­li­ku­je se ni­zom po­seb­nih zna­čaj­ki, me­đu ko­ji­ma je i dvo­boj­na ka­ro­se­ri­ja. Mo­de­li 3008 GT i GT Li­ne na hr­vat­sko će tr­ži­šte stići kra­jem ove go­di­ne.

Po­seb­no ra­zvi­jen ovjes

Kroz Pe­uge­oto­vu ga­mu GT iz­ved­ba već se uč­vr­sti­la kao spoj luk­su­za i di­na­mi­ke, a u tu kom­bi­na­ci­ju 3008 GT uno­si i pred­nos­ti SUV mo­de­la. Vi­zu­al­no, na­gla­sak je na de­ta­lji­ma po­put po­seb­nih oblo­ga bla­to­bra­na, dvos­tru­ke kro­mi­ra­ne is­puš­ne ci­je­vi, dvo­boj­nih na­pla­ta­ka, 19-in­č­nih se­rij­skih gu­ma. Dos­tup­ne sa­mo na iz­ved­bi GT, ove su gu­me spa­re­ne s po­seb­no ra­zvi­je­nim ovje­som. Pe­uge­ot 3008 GT do­no­si Full LED svje­tla i po­ka­zi­va­če smje­ra sa stup­nje­vi­tim pa­lje­njem. Unu­traš­njost kra­si po­bolj­ša­ni i- Coc­k­pit s teh­no­lo­ški na­pred­nom ar­ma­tur­nom plo­čom, ali i kva­li­tet­ni ma­te­ri­ja­li te kro­mi­ra­ni de­ta­lji. Is­ti­ču se dvos­tru­ki pro­ši­vi ba­kre­ne bo­je na po­vr­ši­ni ar­ma­tur­ne plo­če, oblo­ga­ma vra­ta i sre­diš­njim nas­lo­ni­ma za ru­ke. Ti ša­vo­vi kra­se i sje­da­la. Di­gi­tal­ni pri­kaz ins­tru­ment­ne plo­če ta­ko­đer se nu­di u ba­kre­noj bo­ji. Iz­ved­ba GT Li­ne spa­ja di­na­mi­čan stil s pris­tu­pač- ni­jim mo­to­ri­ma. U po­nu­di je na ci­je­loj ga­mi mo­to­ra, uz iz­nim­ku 1,6L Blu­eHDi 100 i 2,0L Blu­eHDi 180, ko­ji su na­mi­je­nje­ni is­klju­či­vo iz­ved­bi GT.

Sport­ski iz­gled, ne i sna­ga

Iako se za­vr­š­na obra­da i opre­ma te­me­lje na opre­mi Al­lu­re, GT Li­ne ve­ći­nu svo­jih zna­čaj­ki du­gu­je iz­ved­bi GT, pa ima po­se­ban pred­nji od­boj­nik sa svje­tli­ma Full LED i re­šet­kom pred­nje ma­ske GT, obru­be od inok­sa na straž­njim stak­li­ma, dvos­tru­ke kro­mi­ra­ne is­puš­ne ci­je­vi, cr­ni krov.

3008 GT oprem­ljen je naj­s­naž­ni­jim mo­to­rom u ga­mi te ra­zvi­ja 180 konj­skih sna­ga

PE­UGE­OT

Ja­ča­nje ga­me Mo­de­li 3008 GT i GT Li­ne odra­ža­va­ju us­pon Pe­uge­ota u vi­ši cje­nov­ni raz­red

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.