Ta­li­jan­ski pick-up kre­nuo u pro­da­ju u Eu­ro­pi

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net

Fi­at je u ne­kim dr­ža­va­ma Eu­ro­pe po­čeo pro­da­va­ti no­vo pick-up vo­zi­lo na­zva­no Ful­l­back. Te­me­lji se na Mit­su­bi­shi­ju L200 po­s­ljed­nje ge­ne­ra­ci­je, a do­la­zi u tri ka­ro­se­rij­ske iz­ved­be – “sin­gle cab”, “exten­ded cab” i “do­uble cab”. Ovis­no o ver­zi­ji dug je od 515,5 do 528,5 cm. Mo­to­ri su 2,4-li­tre­ni di­zel­ski 4-ci­lin­dra­ši sa 150 i 180 KS. Sna­ga se pre­no­si pre­ko 6-br­zin­skog ruč­nog mje­nja­ča, a kao op­ci­ja nu­di se auto­ma­tik s pet br­zi­na i 4x4 po­gon. (mlm) Ušmin­ka­na je vanj­šti­na i unu­traš­njost vo­zi­la, a Ama­rok s naj­ve­ćom sna­gom od 226 KS do stot­ke sti­že za 7,9 s i ju­ri 193 km/h Mla­den Mil­čić Vol­k­swa­gen je os­vje­žio Ama­rok, svoj pr­vi pick-up ko­ji se na tr­ži­štu po­ja­vio 2010. go­di­ne. Di­zajn ni­je mno­go pro­mje­njen, no­va su svje­tla pred­nji bra­nik, na­pla­ci i re­šet- ka hlad­nja­ka. U unu­traš­njos­ti se sa­da nu­di atrak­tiv­ni­ji kok­pit ko­ji uklju­ču­je vi­še­na­mjen­ski po­ka­zi­vač u bo­ji u služ­be­nom mo­de­lu za lan­si­ra­nje Aven­tu­ra te naj­no- vi­je ra­dio/na­vi­ga­cij­ske sus­ta­ve. Ama­rok vo­za­ču i su­vo­za­ču još nu­di 14-stru­ko na­mjes­ti­va er­goCom­fort sje­da­la. Naj­ve­ća je no­vost is­pod pok­lop- ca mo­to­ra. Umjes­to do­sa­daš­njih 2-li­tre­nih TDI 4-ci­lin­dra­ša (zbog ma­le za­prem­ni­ne mo­to­ra kri­ti­zi­ra­li su ga pra­vi lju­bi­te­lji te­ren­skih pick-upo­va), Ama­rok će od sa­da do­la­zi­ti s 3-li­tre­nim V6 TDI mo­to­rom u tri ver­zi­je, sa 163, 204 i 224 KS. Naj­s­naž­ni­ja ver­zi­ja ras­po­la­že ka­mi­on­skim okret­nim mo­men­tom od 550 Nm, a do­la­zi i s 8-stu­panj­skim auto­ma­ti­kom. Naj­ve­ća br­zi­na vo­zi­la dek­la­ri­ra­na je na 193 km/h, a ubr­za­va­nje od 0 do 100 km/h tra­je 7,9 se­kun­di.

Ama­rok sa­da nu­di još vi­še SUV ele­me­na­ta, ali i da­lje os­ta­je pra­vi te­ren­ski spo­so­ban auto­mo­bil

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.