Po­bi­je­di­li Ivan Cvet­ko­vić i Kia So­ul na stru­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Elek­trič­ni Kia So­ul po­bjed­nik je ovo­go­diš­njeg Ni­ko­la Tes­la EV Ral­ly Cro­atia 2016, gdje su se hr­vat­skom tu­ris­tič­kom ru­tom du­gom oko 1000 km na­tje­ca­la is­klju­či­vo elek­trič­na vo­zi­la u kon­ku­ren­ci­ji od ukup­no 32 vo­za­ča iz 10 ze­ma­lja. Elek­trič­nog So­ula EV vo­zio je auto­mo­bil­ski no­vi­nar Ivan Cvet­ko­vić iz ma­ga­zi­na Auto mo­tor i sport, ko­ji je ina­če za­jed­no s Mar­kom Tom­cem no­si­telj Gu­in­ne­sso­vog re­kor­da u šted­lji­voj vož­nji. (sm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.