Exi­to­vu smo­tru otva­ra “Ča­rob­njak” iz Som­bo­ra

Pri­ču o Tho­ma­su Man­nu re­ži­rao je B. Li­je­še­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bojana Radović

U no­voj pred­sta­vi Te­atra Exit – “Tak­si­me­tar” Go­ra­na Voj­no­vi­ća i re­ži­ji Mat­ka Ra­gu­ža glu­me Zi­jah Gra­čić i Ro­bert Bu­dak bojana.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Za­hva­lju­ju­ći Te­atru Exit, ka­za­liš­no lje­to u Za­gre­bu do­no­si no­va uz­bu­đe­nja. Od 28. lip­nja do 6. ko­lo­vo­za tra­ju Ljet­ne no­ći Te­atra Exit u Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt, a Mat­ko Ra­guž, rav­na­telj Exi­ta, sas­ta­vio je atrak­ti­van pro­gram od naj­ve­ćih hit pred­sta­va svog po­pu­lar­nog ka­za­li­šta, ali i gos­to­va­nja ne­kih od naj­bo­ljih i naj­na­gra­đi­va­ni­jih pred­sta­va iz ši­re re­gi­je.

Po­vra­tak “Ple­me­na”

Gos­ti sti­žu iz Som­bo­ra, Be­ogra­da, Sa­ra­je­va, No­vog Sa­da, a za­gre­bač­ka te­atar­ska pu­bli­ka mo­ći će vi­dje­ti i na­gra­đi­va­nu pred­sta­vu HNK Osijek “260 da­na” u re­ži­ji Dra­že­na Fe­ren­či­ne, kao i po­pu­lar­na i na­gra­đi­va­na “Ple­me­na”, ko­ja su nas­ta­la u ko­pro­duk­ci­ji Te­atra Exit i Pla­net Ar­ta. Po do­brom sta­rom obi­ča­ju, na sa­mom kra­ju ove ka­za­liš­ne re­vi­je vi­djet će­mo i pret­pre­mi­je­ru no­vog nas­lo­va Te­atra Exit, pred­sta­vu “Tak­si­me­tar” Go­ra­na Voj­no­vi­ća, u re­ži­ji Mat­ka Ra­gu­ža, u ko­joj glu­me Zi­jah Gra­čić i Ro­bert Bu­dak. Po­seb­na ka­za­liš­na pos­las­ti­ca otva­ra Ljet­ne no­ći Te­atra Exit. U uto­rak 28. lip­nja, iz Sr­bi­je sti­že “Ča­rob­njak”, pred­sta­va Na­rod­nog po­zo­ri­šta iz Som­bo­ra, ko­ja je dos­lov­no “po­me­la” 58. Ste­ri­ji­no po­zo­rje i osvo­ji­la na­gra­de za: naj­bo­lji su­vre­me­ni tekst – Fe­dor Ši­li, za naj­bo­lju re­ži­ju – Bo­ris Li­je­še­vić, za glu­mač­ko os­tva­re­nje – Sa­ša Tor­la­ko­vić te Na­gra­da iz Fon­da ”Da­ra Ča­le­nić” za naj­bo­ljeg mla­dog glum­ca – Mar­ko Mar­ko­vić. “Ča­rob­njak” go­vo­ri o ži­vo­tu Tho­ma­sa Man­na, a rad­nja ko­ma­da obu­hva­ća pe­ri­od od 1891. go­di­ne, ka­da je Tho­mas Mann bio pet­na­es­to­go­diš­njak, do 1949. ka­da se ubio nje­gov sin Kla­us.

Ka­za­liš­na igra, a ne bi­ogra­fi­ja

Na­iz­gled bi­ograf­ska, ova dra­ma, osim či­nje­ni­ca zas­no­va­nih na mo­ti­vi­ma Man­no­va knji­žev­nog dje­la, mi­je­ša bi­ograf­ske či­nje­ni­ce i fik­tiv­ne do­ga­đa­je i li­ko­ve. Re­da­telj Bo­ris Li­je­še­vić is­ti­če ka­ko ova pred­sta­va ni­je kon­ci­pi­ra­na kao bi­ogra­fi­ja Tho­ma­sa Man­na, već kao ka­za­liš­na igra u ko­joj je gle­da­telj, od sa­mog po­čet­ka, ak­tiv­ni su­di­onik. U “Ča­rob­nja­ku” glu­me: Sa­ša Tor­la­ko­vić, Sve­to­zar Cvet­ko­vić (vra­ća se u Zagreb na­kon što smo ga na 40. Da­ni­ma sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća gle­da­li u pred­sta­vi “Pi­ja­ni” be­ograd­skog Ate­ljea 212, u ulo­zi za ko­ju je i na­gra­đen), Ra­do­je Ču­pić, Ta­tja­na Šan­ta i Mar­ko Mar­ko­vić. Od gos­to­va­nja iz­dva­ja se i “Do­gvill”, pred­sta­va ko­ja u Zagreb sti­že 13. sr­p­nja, a ko­ju je re­ži­rao Ko­kan Mla­de­no­vić.

Mat­ko Ra­guž za Ljet­ne no­ći kom­bi­ni­rao je us­pješ­ni­ce Exi­ta i te­atar­ske hi­to­ve iz re­gi­je HNK Osijek gos­tu­je s na­gra­đi­va­nom pred­sta­vom “260 da­na” u re­ži­ji D. Fe­ren­či­ne

Fron­t­men gru­pe Va­tra pri­dru­žit će se glum­ci­ma ZKM-a u Ši­be­ni­ku

“Ča­rob­njak” Vi­šes­tru­ko na­gra­đi­va­na pred­sta­va Na­rod­nog po­zo­ri­šta iz Som­bo­ra go­vo­ri o ži­vo­tu Tho­ma­sa Man­na od 1891. do 1949.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.