ZAMP i ko­lek­tiv Skroz uče dje­cu o po­što­va­nju autor­skih pra­va

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

U sklo­pu 56. Me­đu­na­rod­nog dje­čjeg fes­ti­va­la u Ši­be­ni­ku, Ko­lek­tiv Skroz i Za­gre­bač­ko ka­za­li­šte mla­dih u če­t­vr­tak će u 21 sat na Tr­gu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske iz­ves­ti pred­sta­vu “Pri­ro­du i druš­tvo” u re­ži­ji No­re Kr­stu­lo­vić, nas­ta­lu na ini­ci­ja­ti­vu HDS ZAMP-a ka­ko bi dje­cu odras­lu u svi­je­tu di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, stre­amin­ga i tor­ren­ta po­uči­lo važ­nos­ti po­što­va­nja autor­skih pra­va. U pred­sta­vi glu­me Edvin Li­ve­rić, Ja­smin Te­la­lo­vić, Do­ra Po­lić Vi­tez, Zo­ran Ču­bri­lo, Mia Bi­on­dić i An­đe­la Ram­ljak, a sva­ka iz­ved­ba uklju­ču­je i gos­to­va­nje ne­kog po- zna­tog ime­na s es­trad­ne ili kul­tur­ne sce­ne. U Ši­be­ni­ku će se eki­pi pred­sta­ve pri­dru­ži­ti fron­t­men ben­da Va­tra Ivan De­čak, po­seb­no drag mla­doj pu­bli­ci. – Pro­bu­di­ti svi­jest o in­te­lek­tu­al­nom vlas­niš­tvu, ali na du­ho­vit i svi­ma ra­zum­ljiv na­čin, ni­je ma­la stvar, za­to sve po­hva­le na ide­ji i re­ali­za­ci­ji ove pred­sta­ve! Svo­jim su­dje­lo­va­njem po­ku­šat ću i sam po­mo­ći u ra­s­vjet­lja­va­nju „po­vi­jes­nog mis­te­ri­ja“zva­nog in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo – naj­a­vio je De­čak. Ovo­go­diš­nji MDF odr­ža­va se od 18. lip­nja do 2. sr­p­nja, a bro­ji 140 raz­li­či­tih do­ga­đa­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.