LeBron: Znam ka­ko do nas­lo­va, sa­mo su mi tre­ba­li vje­ro­va­ti

Ušte­da od čak

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Dra­žen Braj­dić

LeBron je pr­vi igrač ko­ji je u fi­na­lu imao naj­bo­lje broj­ke u čak pet sta­tis­tič­kih ka­te­go­ri­ja: stri­je­lac, ska­kač, do­da­vač, blo­ker i krad­lji­vac lop­ti dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Za­jed­no sa svo­jim “vi­te­zo­vi­ma”, me­đu ko­ji­ma se naj­vi­še os­la­njao na “Sir” Ir­vin­ga (26 ko­še­va), King Ja­mes vra­tio se na tron. Pre­dvo­de­ći Ca­va­li­er­se kroz pre­okret do­sad ne­za­bi­lje­žen u fi­na­li­ma NBA li­ge (s 1-3 na 4-3), LeBron Ja­mes po­t­vr­dio je sta­tus naj­moć­ni­jeg ko­šar­ka­ša da­naš­nji­ce. I to baš pro­tiv mom­ča­di ko­ju je pre­dvo­dio igrač (Step­hen Cur­ry) ko­ji mu je sta­tus­no oz­bilj­no za­pri­je­tio. U slat­koj po­bje­di u sed­moj utak­mi­ci iz­bo­re­noj usred Oak­lan­da (93:89), LeBron je uk­nji­žio 27 ko­še­va, 11 sko­ko­va i 11 asis­ten­ci­ja što je bio nje­gov sed­mi tri­ple-do­uble u NBA fi­na­li­ma. “Kralj” je tim učin­kom pos­tao tek tre­ći igrač u po­vi­jes­ti li­ge ko­ji je u sed­moj utak­mi­ci fi­na­la upi­sao tros­tru­ko- dvoz­na­men­kas­ti uči­nak, ali i pr­vi ko­ji je u fi­nal­noj se­ri­ji imao naj­bo­lje broj­ke u čak pet sta­tis­tič­kih ka­te­go­ri­ja. A u tih se­dam utak­mi­ca bio je naj­bo­lji stri­je­lac, ska­kač, do­da­vač, blo­ker i krad­lji­vac lop­ti.

Grad će eko­nom­ski pro­c­vje­ta­ti

Osim na­gra­de za naj­bo­ljeg igra­ča fi­na­la (MVP), ka­ko je je­dan ko­le­ga du­ho­vi­to za­klju­čio, LeBron je zas­lu­žio i na­gra­du za ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra i naj­bo­ljeg tre­ne­ra se­zo­ne. Jer, on je bio taj ko­ji je su­dje­lo­vao u smje­nji­va­nju tre­ne­ra Da­vi­da Blat­ta, ali i u pos­tav­lja­nju nje­go­va na­s­ljed­ni­ka Tyro­na Lu­ea ko­ji je, pak, pos­ta­vio igru ona­ko ka­ko je LeBro­nu od­go­va­ra­lo. – Zas­lu­žio je LeBron i na­gra­du za pri­vred­ni­ka go­di­ne jer će za­hva­lju­ju­ći ovom us­pje­hu Cle­ve­land sa­da i eko­nom­ski pro­c­vje­ta­ti – us­t­vr­dio je s osmi­je­hom hr­vat­ski iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić. – Čel­ni­ci klu­ba, ali i mo­ji su­igra­či, do­pus­ti­li su mi da ih vo­dim pre­ma nas­lo­vu. Osvo­jio sam dva pri­je ovo­ga, znam ka­ko se do njega do­la­zi, sa­mo je bi­lo pi­ta­nje da mi lju­di u to­me poč­nu vje­ro­va­ti. Do­pus­tio mu je to i vlas­nik Ca­va­li­er­sa Dan Gil­bert ko­ji ne­ma što mu ni­je iz­go­vo­rio ka­da je 2010. LeBron oti­šao u Mi­ami.

Po­ga­zio po­nos

– Svi mi gri­je­ši­mo, pa sam ta­ko i ja. A gri­je­šio je i LeBron, no bit­no je da smo obo­ji­ca to shva­ti­li i do­ni­je­li Cav­si­ma pr­vi nas­lov – oprav­da­vao se Gil­bert za to što je ta­da LeBro­na pro­gla­sio iz­daj­ni­kom i se­bič­nja­kom pri­zi­va­ju­ći mu prok­let­stvo u no­voj sre­di­ni. Gil­bert je ta­da, u svom pi­smu, čak i obe­ćao na­vi­ja­či­ma klu­ba da će Cav­si osvo­ji­ti nas­lov i pri­je ne­go što će to “sa­mo­pro­zva­ni kralj” uči­ni­ti sa svo­jim no­vim klu­bom. No, “od­bje­gli” Ja­mes osvo­jio je dva nas­lo­va s Mi­ami­jem, a on­da se 2014. go­di­ne vra­tio ku­ći. Sil­no mo­ti­vi­ran da svom gra­du do­ne­se pr­vi nas­lov pr­va­ka u ne­kom ekip­nom spor­tu, na­kon 52 go­di­ne svo­je­vr­s­nog prok­let­stva za sve klu­bo­ve iz tog gra­da. Na­rav­no, Gil­bert je “po­jeo” sve što je re­kao i to ga­že­nje po­no­sa na kon­cu mu se i is­pla­ti­lo. Ja­me­su je ovo bio sed­mi NBA fi­na­le i tre­ći nas­lov pr­va­ka, no te­ško će dos­ti­ći šest nas­lo­va Mic­ha­ela Jor­da­na. No, u ne­če­mu ga je ipak us­pio pres­ti­ći, a to je us­t­vr­dio le­gen­dar­ni bra­nič Pis­ton­sa Isi­ah Tho­mas: – Nit­ko kao on za nas­lov ni­je mo­rao ra­di­ti sve, a mo­rao je za­bi­ja­ti, do­da­va­ti, ska­ka­ti, blo­ki­ra­ti... Jor­dan je mo­rao sa­mo za­bi­ja­ti.

u se­dam NBA fi­na­la os­tva­rio je LeBron u zad­njoj utak­mi­ci (27 ko­še­va, 11 sko­ko­va i 11 asis­ten­ci­ja) osvo­jio je LeBron Ja­mes, dva je pri­je imao s Mi­ami He­atom

LeBron Ja­mes ni­je skri­vao su­ze ra­dos­ni­ce kad je po­di­gao pr­vi pe­har sa svo­jim Cav­si­ma

Isi­ah Tho­mas: Nit­ko kao LeBron ni­je mo­rao ra­di­ti sve – za­bi­ja­ti, do­da­va­ti, ska­ka­ti, blo­ki­ra­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.