Haj­duk u Ru­munj­sku, Lo­ko­mo­ti­va u An­do­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ždri­jeb pr­vog i dru­gog pret­ko­la Eu­rop­ske li­ge za­vr­šio je pri­lič­no do­bro za na­ša dva klu­ba. Lo­ko­mo­ti­va će u pr­vom pret­ko­lu igra­ti pro­tiv San­ta Co­lo­me (An­do­ra), u dru­gom pret­ko­lu ide na bo­ljeg iz su­sre­ta ir­skog Sha­mroc­ka ili fin­skog Ro­va­ni­emi­ja. Haj­duk star­ta u dru­gom pret­ko­lu, pr­vu utak­mi­cu igra u Ru­munj­skoj s CSMS Ia­si­jem. Ri­je­ka igra tek u tre­ćem pret­ko­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.