Š

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

ti­su­ća lju­di, a lje­ti broj gos­ti­ju nad­ma­ši broj sta­nov­ni­ka i za pet pu­ta. Kod nas je poz­nat kao odre­di­šte za ma­tu­ral­ce, a ve­ći­na gos­ti­ju i jest tih go­di­na.

M– – zvan “El del Bom­bo” 63-go­diš­nji je va­tre­ni na­vi­jač špa­njol­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je poz­nat po svo­jim bub­nje­vi­ma. Do­sad ni­je pro­pus­tio ni­jed­nu utak­mi­cu špa­njol­ske no­go­met­ne vr­ste u vi­še od 30 go­di­na, kao ni­ti jed­no Svjet­sko pr­vens­tvo od 1982. go­di­ne.

N– – bi­la je ma­sko­ta Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva 1982. go­di­ne, je­di­nog ko­je se odr­ža­lo u Špa­njol­skoj.

O– – nas­tra­da na raz­nim fes­ti­va­li­ma di­ljem te zem­lje. No sve je vi­še onih ko­ji za­uvi­jek že­le za­bra­ni­ti bor­bu s bi­ko­vi­ma, po­pu­lar­nu ko­ri­du (na fo­to­gra­fi­ji go­re).

P– – naj­poz­na­ti­je je­lo u Špa­njol­skoj. Ri­žo­to od po­vr­ća, plo­do­va mo­ra, me­sa i ri­be za­či­njen ša­fra­nom.

R– – naj­bo­lji je špa­njol­ski te­ni­sač i tre­nu­tač­no je svjet­ski broj 5. Na­dal je osvo­jio če­tr­na­est Grand slam nas­lo­va, zlat­nu olim­pij­sku me­da­lju 2008. i 27 nas­lo­va na tur­ni­ri­ma iz se­ri­je Mas­ters 1000.

S– – al­ko­hol­no pi­će, tj. aro­ma­ti­zi­ra­no voć­no vi­no po­ri­jek­lom iz Špa­njol­ske. Nje­na se upo­ra­ba bi­lje­ži u pr­vom de­set­lje­ću 19. sto­lje­ća. Ri­ječ „san­gri­ja“po­ti­če od špa­njol­ske ri­je­či „san­gre“, što u pri­je­vo­du zna­či krv.

TUVXZ– – mo­ra­la je vra­ti­ti zlat­ne me­da­lje osvo­je­ne 2000. u Syd­neyu na­kon šo­kant­nog ot­kri­ća ka­ko je ve­ći­na igra­ča bi­la pot­pu­no zdra­va. – – pre­dje­lo ko­je se čes­to pos­lu­žu­je i kon­zu­mi­ra kao ma­li obro­ci za snack. Pos­lu­žu­ju se kao ma­le šni­te kru­ha s ne­kim na­dje­vom, pri­mje­ri­ce lig­nja­ma, školj­ka­ma, ja­ji­ma, po­vr­ćem ili u ma­lim zdje­li­ca­ma. – – od sa­mog for­mi­ra­nja Sta­rog kon­ti­nen­ta špa­njol­ski umjet­ni­ci vo­di­li su glav­nu ri­ječ. Ti­je­kom špa­njol­skog zlat­nog do­ba do­mi­ni­ra­li su El Gre­co i Zur­ba­ran, u ba­ro­ku Di­ego Ve­lazqu­ez, Goya je obi­lje­žio po­vi­jes­ni pe­ri­od ra­ta za neo­vis­nost, u im­pre­si­oniz­mu je vo­de­ći bio So­rol­la, dok su mo­der­ni­zam obi­lje­ži­li Pi­ca­sso, Da­li, Gris, Mi­ro... – – biv­ši špa­njol­ski no­go­me­taš poz­nat po igra­ma u ma­drid­skom Re­alu gdje je igrao na po­zi­ci­ji zad­njeg vez­nog. Da­nas je iz­bor­nik špa­njol­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Je­di­ni je tre­ner ko­ji je osvo­jio Euro, Svjet­sko pr­vens­tvo i Li­gu pr­va­ka. – – le­gen­da Bar­ce­lo­ne i je­dan od naj­tro­fej­ni­jih špa­njol­skih no­go­me­ta­ša u po­vi­jes­ti. S fu­ri­jom je osvo­jio dva Eura (2008. i 2012.) te jed­no Svjet­sko pr­vens­tvo (2010.), a s Bar­ce­lo­nom je osvo­jio čak 25 tro­fe­ja (8 pu­ta Pri­me­ru, 4 Li­ge pr­va­ka...). – – glav­ni je grad auto­nom­ne po­kra­ji­ne Ara­gon, pro­vin­ci­je Sa­ra­go­se i biv­še kra­lje­vi­ne Ara­gon. Na­la­zi se na ri­je­ci Ebro i nje­nim pri­to­ka­ma u ve­li­koj do­li­ni s raz­no­vr­s­nim kra­jo­li­ci­ma.

ŠPA­NJOL­SKA PARAOLIMPIJSKA KOŠARKAŠKA MOM­ČAD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.