Euro/

MO­ŽE­MO IZNENADITI FURIJU, A OVO JE UTAK­MI­CA BAŠ ZA PJA­CU Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Iz­bor­nik Ča­čić i nje­go­vi igra­či odah­nu­li su, Ue­fa je bi­la mi­los­ti­va, te su mir­no mo­gli če­ka­ti zad­nju utak­mi­cu u sku­pi­ni D pro­tiv Špa­njol­ske Iako su se ne­ki pri­bo­ja­va­li da bi Hrvatska, zbog ne­re­da, mo­gla bi­ti iz­ba­če­na s Eu­rop­skom no­go­met­nog pr­vens­tva u Fran­cu­skoj, Ue­fa je ipak bi­la mi­los­ti­va. HNS je kaž­njen sa sa­mo 100.000 eura zbog ne­re­da na utak­mi­ci Hr­vat­ske i Če­ške. Ue­fa je naš no­go­met­ni sa­vez kaz­ni­la zbog ba­ca­nja ba­klji i dru­gih pred­me­ta u te­ren, ne­re­da na tri­bi­na­ma te ra­sis­tič­kih uzvi­ka. Ovo nam čak ni­je ni naj­ve­ća kaz­na ko­ju smo do­bi­li od krov­ne eu­rop­ske no­go­met­ne or­ga­ni­za­ci­je. Na­ime, na­kon pri­ja­telj­ske utak­mi­ce pro­tiv Iz­ra­ela u Osi­je­ku u ožuj­ku ove go­di­ne HNS je zbog uzvi­ka “Za dom sprem­ni” mo­rao pla­ti­ti 135.000 eura te je re­pre­zen­ta­ci­ja kaž­nje­na s dvi­je utak­mi­ce bez gle­da­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.