KUDA IDE HDZ?

Plen­ko­vić stran­ku vo­di pre­ma des­nom cen­tru, te­melj mu je tuđ­ma­ni­zam. Mo­že li pa­ri­ra­ti Mi­la­no­vi­ću?

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go

PU­LJIĆ ŠE­GO: Ka­ra­mar­ko je stran­ku vra­tio člans­tvu i oti­šao dos­to­jans­tve­no; IVAN­KO­VIĆ: Mi­ro­lju­biv od­la­zak bla­go­tvo­ran je za stran­ku ko­ja je u jad­nom sta­nju; ŠPO­LJAR: SDP-u naj­ma­nje od­go­va­ra Plen­ko­vić jer je pri­hvat­ljiv i cen­tru

Raz­lo­zi mo­je os­tav­ke su vi­šes­loj­ni, no obe­ćao sam da ću us­pje­ti kre­ira­ti ve­ći­nu, ni­sam us­pio i mis­lim da je nor­mal­no sno­si­ti od­go­vor­nost To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ju­čer se u sre­diš­nji­ci HDZ-a vje­ro­jat­no pr­vi put obra­tio no­vi­na­ri­ma po­sve sam. Re­kao je da je pod­no­še­nje os­tav­ke in­di­vi­du­alan čin i da je za­to in­zis­ti­rao da to uči­ni bez iko­ga od HDZ-ova­ca iza le­đa. Nje­gov nas­tup bio je vr­lo sta­lo­žen, od­mje­ren i, za­pra­vo, na­kon sve­ga oda­brao je čas­tan iz­laz ne upu­šta­ju­ći se u obra­ču­ne, pro­zi­va­nja, op­tu­ži­va­nje dru­gih. Pre­uzeo je od­go­vor­nost za ne­us­pjeh pres­la­ga­nja ve­ći­ne i od­stu­pio s mjes­ta še­fa HDZ-a. Tek je sup­til­no dao do zna­nja da je od­lu­ka Pred­sjed­niš­tva i Sredš­njeg od­bo­ra HDZ-a bi­la da se ide u pres­la­ga­nje ve­ći­ne ili na no­ve iz­bo­re (što je toč­no), ali da se sa­da mo­že za­ne­ma­ri­ti i ta či­nje­ni­ca jer je on obe­ćao no­vu ve­ći­nu i u to­me ni­je us­pio. Ka­ra­mar­ko je po­ru­čio i da šef SDP-a če­ti­ri go­di­ne gu­bi iz­bo­re pa je os­tao pred­sjed­nik, a on s HDZom če­ti­ri go­di­ne do­bi­va pa opet od­la­zi. To su bi­le je­di­ne dvi­je po­ru­ke u ko­ji­ma je Ka­ra­mar­ko dao naz­na­či­ti da iz nje­go­ve per­s­pek­ti­ve pri­ti­sak stran­ke za nje­go­vom os­tav­kom ni­je bio pra­ve­dan.

Stoji iza ru­še­nja Vla­de

Vi­še je pu­ta u svom go­vo­ru po­ru­čio da je sve ra­dio u in­te­re­su Hr­vat­ske i da je za­ljub­lje­nik u svo­ju do­mo­vi­nu. Os­tao je vje­ran svom sta­vu da je Vla­da HDZ-a i Mos­ta bi­la ne­funk­ci­onal­na i da nje­go­va os­tav­ka u Vla­di, ko­ja bi po­tom nas­ta­vi­la ra­di­ti, ne bi ri­je­ši­la pro­blem di­sfunk­ci­onal­ne iz­vr­š­ne vlas­ti. Svjes­tan je da zvu­či i dje­lu­je ruž­no da je HDZ sru­šio vlas­ti­tu Vla­du, ali da on stoji iza te od­lu­ke i da je on pr­vi ko­ji sno­si od­go­vor­nost. – Raz­lo­zi mo­je os­tav­ke su jas­ni i vi­šes­loj­ni, ali za­vr­š­no mo­že­mo re­ći da sam obe­ćao stran­ci da ću us­pje­ti kre­ira­ti sa­bor­sku ve­ći­nu, to ni­sam us­pio i mis­lim da je nor­mal­no u ci­vi­li­zi­ra­nom svi­je­tu da se sno­si od­go­vor­nost – re­kao je Ka­ra­mar­ko. Na­po­me­nuo je da HDZ mo­ra ići da­lje, ali i da je po­no­san na sve što je do­sad na­pra-

‘PO­LI­TI­KA JE PR­LJAV PO­SAO’ ‘RE­ME­TI­LAČ­KI FAK­TOR’ Ka­ra­mar­kov nas­tup bio je so­li­dan, bio je smi­ren i pri­prem­ljen, ka­že K. Ma­can Ni­sam ja bio re­me­ti­lač­ki fak­tor u Vla­di. HDZ ni­je imao pris­tup bit­nim od­lu­ka­ma i bit­nim mi­nis­tar­stvi­ma jer su ih pre­uze­li mos­tov­ci Os­tav­ku ne da­jem ni pod či­jim pri­ti­skom. Po­li­ti­ka je pr­ljav po­sao. Mno­gi­ma će bi­ti dra­go, mno­gi­ma i kri­vo što sam od­stu­pio

vio za HDZ i za dr­ža­vu. – Bi­lo je us­po­na i pa­do­va, ali uvi­jek sam bio u funk­ci­ji svo­je do­mo­vi­ne – re­kao je Ka­ra­mar­ko. Os­tav­ku, nas­ta­vio je, ni­je dao u po­ne­dje­ljak, ka­ko se oče­ki­va­lo, zbog teh­nič­kih pro­ble­ma i da ni­je u pi­ta­nju mis­ti­fi­ci­ra­nje. Sa­da biv­ši šef HDZ-a po­ru­čio je da os­tav­ku ne da­je ni pod či­jim pri­ti­skom ia­ko je po­li­ti­ka pr­ljav po­sao te da će mno­gi­ma bi­ti dra­go, mno­gi­ma i kri­vo što je od­stu­pio.

Je­dan član, je­dan glas

– Bi­lo je naj­lak­še os­ta­ti u fo­te­lji pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka, ali bi­lo je dos­ta – po­no­vio je Ka­ra­mar­ko ko­jem je, re­kao je, bi­lo dos­ta ig­no­ri­ra­nja i po­ni­ža­va­nja HDZ-a, a od­ba­cu­je da je on bio “re­me­ti­lač­ki fak­tor” u Vla­di. Us­t­vr­dio je da HDZ ni­je imao pris­tup bit­nim od­lu­ka­ma i bit­nim mi­nis­tar­stvi­ma jer su ih pre­uze­li mos­tov­ci. Na­da se da će bi­ti vi­še kan­di­da­ta za no­vog še­fa HDZ-a, ia­ko je on bio je­di­ni, i da će ga čla­no­vi HDZ-a bi­ra­ti po na­če­lu je­dan član, je­dan glas. Svo­ju os­tav­ku opi­sao je kao šok-te­ra­pi­ju i po­no­vio da se tre­ći put pov­la­či. S ob­zi­rom na naj­a­ve An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, kan­di­da­ta za še­fa HDZ-a, o po­zi­ci­oni­ra­nju HDZ-a u cen­tar, Ka­ra­mar­ko je re­kao da se HDZ ne smi­je mi­ca­ti iz des­nog cen­tra jer će iz­gu­bi­ti člans­tvo i bi­rač­ko ti­je­lo, ko­je je tra­di­ci­onal­no na­rod­njač­ko. Kre­ši­mir Ma­can, struč­njak za po­li­tič­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju, ko­men­ti­rao je da je Ka­ra­mar­kov nas­tup bio so­li­dan, da je bio smi­ren i pri­prem­ljen. Is­tak­nuo je da je bi­lo hra­bro od nje­ga što je izi­šao pred jav­nost i pris­tao od­go­va­ra­ti na sva pi­ta­nja no­vi­na­ra. – Pa­zio je i na sve de­ta­lje, od odje­će do fri­zu­re. Bio je na vi­si­ni za­dat­ka – za­klju­čio je Ma­can.

Vje­ro­jat­no pr­vi put, Ka­ra­mar­ko se obra­tio no­vi­na­ri­ma po­sve sam

STA­LO­ŽEN Nas­tup To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka bio je vr­lo sta­lo­žen, od­mje­ren, bez op­tu­ži­va­nja dru­gih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.