Brexit je po­di­je­lio i mon­ti­paj­to­nov­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Imi­gran­ti? Ču­do­vi­šta ili “nor­mal­ni” lju­di ko­ji tra­že po­sao? Pi­ta­nja ko­ja se na­la­ze u sr­ži re­fe­ren­dum­ske kam­pa­nje i oko ko­jih se po­di­je­li­la Bri­ta­ni­ja, po­di­je­li su i poz­na­te Bri­tan­ce. Lis­ta poz­na­tih ko­ji po­dr­ža­va­ju ostanak Bri­ta­ni­je u Uni­ji du­lja je ne­go ona su­prot­nog ta­bo­ra – njih 250 pot­pi­sa­lo je pi­smo ko­jim ape­li­ra­ju na gra­đa­ne da na re­fe­ren­du­mu oz­na­če ostanak u EU. Uz glu­mi­cu Ke­iru Knightley, ostanak po­dr­ža­va­ju Em­ma Thom­p­son i He­le­na Bon­ham Car­te te Be­ne­dict Cum­ber­bat­ch i Ian McKel­len, re­da­te­lji Dan­ny Boyle i Ken Lo­ach ko­ji, uza svu skep­su u ve­zi s Uni­jom, ti­pič­nu za an­ga­ži­ra­nog lje­vi­ča­ra, ipak sma­tra da su ko­ris­ti os­tan­ka ve­ća, is­to kao i po­du­zet­nik Richard Bran­son. Ostanak po­dr­ža­va­ju pis­ci John le Car­ré te J. K. Rowling ko­ja i upo­zo­ra­va na de­mo­ni­za­ci­ju imi­gra­na­ta. Vje­ro­jat­no naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje lis­te za ostanak vo­di­telj je le­gen­dar­ne TV emi­si­je o auto­mo­bi­li­ma (i ši­re) Top Ge­ar Je­remy Clarkson. Ni­je jed­nom bio pod kri­ti­ka­ma ili sus­pen­di­ran zbog kse­no­fo­bič­nih ko­men­ta­ra o stran­ci­ma, no is­pa­lo je da – že­li os­ta­ti u EU. Za­nim­lji­vo, biv­ši su se su­rad­ni­ci, kao što su ko­mi­ča­ri iz sku­pi­ne Mon­ty Pyt­hon, naš­li na su­prot­nim stra­na­ma. Dok je Eric Id­le za ostanak, John Cleese po­dr­ža­va iz­la­zak. Iz­la­zak po­dr­ža­va i glu­mac Mic­ha­el Ca­ine, glu­mi­ca Jo­an Col­lins, ali i Roger Daltrey iz le­gen­dar­ne gru­pe The Who. Mick Jag­ger, ot­kri­ve­no je, ta­ko­đer na­gi­nje tom ta­bo­ru. No dok se po­dr­ška svih na­bro­je­nih svo­di na ri­je­či, je­dan od za­go­vor­ni­ka os­tan­ka, Bob Geldof, glaz­be­nik i or­ga­ni­za­tor Mu­sic Ai­da, pre­šao je s ri­je­či na dje­la – pri­je ne­ko­li­ko da­na na Tem­zi kod Lon­do­na “pre­sreo” je svo­jim plo­vi­li­ma flo­ti­lu Ni­ge­la Fa­ra­gea, vo­đe Uki­pa (Neo­vis­ne stran­ke), glav­nog za­go­vor­ni­ka Brexi­ta. “Obra­ču­na­li” su se glaz­bom, ali i mla­zo­vi­ma vo­de.

250 poz­na­tih pot­pi­sa­lo je pi­smo ko­jim ape­li­ra­ju na gra­đa­ne da gla­su­ju za ostanak u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.