Ka­tar­ski emir po­tro­šio po­la mi­li­jar­de eu­ra na mod­nu ku­ću

Arap­ski je fond “uzeo” Bal­ma­in pred no­som luk­suz­nom Vu­it­to­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - To­mis­lav Pi­li/PD to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr ZA­GREB

Mod­ni bren­do­vi privlačniji ula­gač­kim fon­do­vi­ma – ta­li­jan­ski je ušao u Ro­ber­to Ca­val­li, ame­rič­ki u Ver­sa­ce, a ba­hre­in­ski u Cor­ne­li­ani Ka­tar­ski inves­ti­cij­ski fond Mayho­ola pre­uzeo je fran­cu­sku mod­nu ku­ću Bal­ma­in za ko­ju su bi­li za­in­te­re­si­ra­ni i di­vo­vi po­put Lo­uisa Vu­it­to­na. Iz­nos ko­ji je tre­ba­lo iz­dvo­ji­ti za kup­nju cje­lo­kup­nog udje­la ni­je ot­kri­ven, ali upu­će­ni iz­vo­ri is­ti­ču da Bal­ma­in vri­je­di oko po­la mi­li­jar­de eu­ra, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. Ina­če, ka­tar­skom fon­du ovo ni­je pr­vi iz­let u mod­ni biz­nis jer od 2011. go­di­ne po­sje­du­je udjel u ta­li­jan­skom Va­len­ti­nu. K to­me, za 27 mi­li­ju­na fun­ti ku­pio je udjel u pro­izvo­đa­ču tor­bi­ca Anya Hin­d­mar­ch. Mayho­ola na ka­tar­skom di­ja­lek­tu arap­sko­ga je­zi­ka zna­či “ne­poz­nat”, što po­ma­lo iro­nič­no opi­su­je i vlas­nič­ku struk­tu­ru fon­da. Na­ime, ia­ko iza fon­da služ­be­no sto­ji ka­tar­ski emir, še­ik Ta­mim Ben Ha­mad Al-Tha­ni, vje­ru­je se da je fond de fac­to “inves­ti­cij­ska igrač­ka” nje­go­ve maj­ke, Mo­ze bint Na­sser as-Mi­ss­ned. Za Va­len­ti­no je Mayho­ola pri­je pet go­di­na u po­ma­lo taj­no­vi­toj tran­sak­ci­ji inves­ti­cij­skoj kom­pa­ni­ji Pel­mi­ra pla­tio 700 mi­li­ju­na eu­ra.

Bi­li na iz­di­sa­ju

Iz­vo­ri bli­ski ovoj po­s­ljed­njoj tran­sak­ci­ji tvr­de da no­vi ka­tar­ski vlas­nik na­mje­ra­va obje­di­ni­ti Bal­ma­in i Va­len­ti­no u jed­nu kom­pa­ni­ju te je iz­lis­ta­ti na bur­zi. Bal­ma­in je 1945. go­di­ne os­no­vao fran­cu­ski di­zaj­ner Pi­er­re Bal­ma­in, a 1995. ve­ćin­ski pa­ket di­oni­ca u kom­pa­ni­ji ko­ja je ta­da bi­la prak­tič­ki na iz­di­sa­ju ku­pu­je Ala­in Hi­ve­lin. Obi­telj Hi­ve­lin ta­ko­đer je pris­ta­la pro­da­ti di­oni­ce ka­tar­skom fon­du. Ia­ko su za Bal­ma­in ra­di­li ne­ki od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih mod­nih di­zaj­ne­ra, po­put Eri­ka Mor­ten­se­na i Os­ca­ra de la Ren­te, Bal­ma­in se po­peo u vrh svjet­ske mo­de na če­lu s kre­ativ­nim di­rek­to­rom Oli­vi­erom Ro­us­te­in­gom, ko­ji je tu duž­nost pre­uzeo 2011. kao 25-go­diš­njak. Bal­ma­ino­ve odjev­ne pred­me­te kra­jem proš­le go­di­ne upoz­na­li su, ina­če, i Hrvati, jer je H&M lan­si­rao ko­lek­ci­ju u su­rad­nji s tom ku­ćom, što je iz­a­zva­lo i ne­vi­đen in­te­res do­ma­ćih ku­pa­ca ko­ji su na­kon vi­še­sat­nog sta­ja­nja pred tr­go­vi­nom u cen­tru Za­gre­ba ro­bu s Bal­ma­ino­vim pot­pi­som raz­gra­bi­li u ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Osim bo­ga­ta­ši­ma s Arap­skog po­lu­oto­ka, Bal­ma­in je bio za­nim­ljiv i dru­gim ula­ga­či­ma, po­put L Ca­pi­ta­la, inves­ti­cij­ske po­druž­ni­ce di­va luk­suz­ne ro­be LVMH. Me­đu­tim, kup­nja Bal­ma­ina već je dru­ga bli­sko­is­toč­na ak­vi­zi­ci­ja eu­rop­ske mod­ne ku­će ovo­ga tjed­na. Po­čet­kom tjed­na ba­hre­in­ska inves­ti­cij­ska ku­ća Inves­t­corp Bank BSC stek­la je 55 pos­to udje­la u ta­li­jan­skoj mod­noj ku­ći Cor­ne­li­ani.

Pi­ta­nje is­pla­ti­vos­ti

Ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju na či­nje­ni­cu da su mod­ne ku­će oči­to sve za­nim­lji­vi­je baš inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma. Ta­li­jan­ska inves­ti­cij­ska ku­ća Cle­ssi­dra proš­le je go­di­ne ku­pi­la mod­nu ku­ću Ro­ber­to Ca­val­li. Ame­rič­ki fond Blac­k­s­to­ne go­di­nu pri­je pre­uzeo je 20 pos­to udje­la u Ver­sa­ceu. No, pi­ta­nje je ko­li­ko je mod­ni biz­nis, kao dio ši­re­ga seg­men­ta luk­suz­ne ro­be, tre­nu­tač­no is­pla­tiv. Kon­zul­tant­ska ku­ća Ba­in pre­dvi­đa ta­ko da će glo­bal­na pro­da­ja ove go­di­ne ras­ti u naj­bo­ljem slu­ča­ju dva pos­to, što je dru­gi naj­sla­bi­ji rast još od 2009. go­di­ne.

Pro­da­ja u mod­nom biz­ni­su ove će go­di­ne ras­ti sa­mo 2 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.