Bo­so­no­ga di­va Flo­ren­ce Wel­ch osvo­ji­la sr­ca fes­ti­val­ske pu­bli­ke

U zad­nji čas ot­ka­za­ni su Skunk Anan­sie, si­tu­aci­ju je spasio Kawa­sa­ki 3P

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net

Ma­njem di­je­lu pu­bli­ke ko­ji se obra­ču­nao s or­ga­ni­za­to­ri­ma za­sme­tao je re­žim po­vra­ta ulaz­ni­ca na­kon ot­ka­zi­va­nja Skunk Anan­sie Mi­le­na Za­jo­vić Na­kon re­la­tiv­no mla­kog pr­vog da­na, dru­gi dan INmu­si­ca do­nio je mno­go više uz­bu­đe­nja i do­bre ener­gi­je za­mjet­no ve­ćeg bro­ja po­sje­ti­te­lja. Ra­zo­ča­ra­nje ot­ka­zi­va­njem kon­cer­ta Skunk Anan­sie u zad­nji čas (u tre­nut­ku ka­da su svi ko­ji su ih že­lje­li ču­ti već sta­ja­li pred po­zor­ni­com!) razbio je iz­vr­s­ni Kawa­sa­ki 3P, do­ka­zav­ši da sa­svim pri­rod­no funk­ci­oni­ra­ju na Ma­in Sta­geu či­ji su top ter­mi­ni re­zer­vi­ra­ni za gos­tu­ju­će iz­vo­đa­če. Ener­gič­nim mi­tra­lji­ra­njem svo­jih naj­ve­ćih hi­to­va ras­pa­li­li su pu­bli­ku želj­nu glaz­be­ne žes­ti­ne, ugod­no iz­ne­na­div­ši i dio stra­na­ca s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, a ko­ji ih kao do­sad ni­su ima­li pri­li­ku ču­ti.

Upe­čat­lji­vi My Baby

Na nji­ho­vo mjes­to na Wor­ld Sta­geu pre­se­ljen je My Baby, ni­zo­zem­sko-no­vo­ze­lan­d­ski blu­es funk bend ko­ji je, za­hva­lju­ju­ći ad hoc pre­tum­ba­ci­ja­ma, do­bio pri­li­ku za­svi­ra­ti pred ne­što ve­ćom pu­bli­kom, gdje je pos­tao jed­no od naj­u­god­ni­jih iz­ne­na­đe­nja fes­ti­va­la. Dok su ne­ki još u pu­bli­ci lis­ta­li pro­gram­sku knji­ži­cu i pre­tra­ži­va­li in­ter­net u po­ku­ša­ju da ot­kri­ju više o ben­du, dru­gi su ih se sje­ća­li po od­lič­nom proš­lo­go­diš­njem kon­cer­tu u Tvor­ni­ci kul­tu­re. Dio pu­bli­ke još ih je jednom po­tra­žio u nji­ho­vu kas­ni­jem, re­gu­lar­nom ter­mi­nu na Hid­den Sta­geu, gdje su nam po­nov­no ser­vi­ra­li sjaj­nu svir­ku. Zvi­jez­de ve­če­ri ipak su bi­li Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne, naj­o­če­ki­va­ni­ji i naj­po­sje­će­ni­ji kon­cert fes­ti­va­la na ko­jem je Flo­ren­ce Wel­ch po­ka­za­la neo­če­ki­va­nu iz­vo­đač­ku ka­riz­mu, ju­re­ći bo­so­no­ga s jed­nog kra­ja po­zor­ni­ce na dru­gi, u ne­ko­li­ko na­vra­ta si­šav­ši me­đu pu­bli­ku ko­jom je uprav­lja­la za­vid­nom la­ko­ćom: ka­da je Flo­ren­ce rek­la da se ski­nu ma­ji­ce, lju­di su ih ski­da­li, ka­da je za­tra­ži­la da se gr­le ili jed­ni dru­gi­ma sjed­nu na ra­me­na, to su i či­ni­li, a u tre­nut­ku ka­da je za­mo­li­la da ba­rem jed­nu pje­smu od­svi­ra a da je nit­ko ne sni­ma mo­bi­te­lom, odjed­nom su nam svi mo­bil­ni ure­đa­ji nes­ta­li iz vid­nog po­lja. Pri to­me tre­ba na­gla­si­ti da glaz­ba Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne ni­je ni­ma­lo div­lja, baš na­pro­tiv, ri­ječ je o me­lo­dič­nom in­di­eju s pri­mje­sa­ma so­ula, a po­ma­lo ane­mič­na neo-hi­pi po­ja­va fron­t­me­ni­ce ni­či­me ne da nas­lu­ti­ti da će u ma­ni­ri co­ol sta­ri­je ses­tre u sat i pol svir­ke iz­vu­ći to­li­ko ener­gi­je iz raz­dra­ga­ne pu­bli­ke. Us­pr­kos po- zna­tom moć­nom vo­ka­lu, nje­zi­no je pje­va­nje na tre­nut­ke dje­lo­va­lo go­to­vo ne­kon­tro­li­ra­no, os­ci­li­ra­ju­ći iz­me­đu vr­hun­ski odra­đe­nih zah­tjev­nih di­oni­ca i čis­tog de­ra­nja u mi­kro­fon, zbog če­ga se stvo­rio do­jam da se i sa­ma pje­va­či­ca na kon­cer­tu po­pri­lič­no opus­ti­la, no pu­bli­ka joj to ni­je za­mje­ri­la, baš na­pro­tiv, nje­zi­na je ra­zi­gra­nost do­če­ka­na sa sim­pa­ti­ja­ma.

Sen­ka Bu­lić kao Pat­ti Smith

Je­dan od moć­ni­jih tre­nu­ta­ka kon­cer­ta bio je nje­zi­no vi­tla­nje zas­ta­vom du­gi­nih bo­ja za vri­je­me pje­sme “Spec­trum”, dok je pu­bli­ka zbor­no man­tra­la “lo­ve is lo­ve is lo­ve”, da bi na vr­hun­cu kon­cer­ta svi uglas ot­pje­va­li nje­zi­ne naj­ve­će hi­to­ve “You’ve Got the Lo­ve” i “Dog Days Are Over”.

Pu­bli­ka je či­ni­la sve što je Flo­ren­ce tra­ži­la: gr­li­li su se, ski­da­li, po­di­za­li jed­ni dru­ge na ra­me­na

Vratila se Flo­ren­ce i na bis, pra­će­na sas­ta­vom u ko­jem se, me­đu os­ta­lim, naš­lo i čak pet back vo­ka­lis­ti­ca i jed­na har­fa, pok­lo­niv­ši nam re­cent­nu us­pješ­ni­cu “What Kind of Man” te “Drum­ming Song” sa pr­vog al­bu­ma. At­mo­sfe­ru dru­gog da­na fes­ti­va­la za­okru­žio je Yem ko­lek­tiv, ko­ji su­ve­re­no vla­da kas­no­noć­nim fes­ti­val­skim ter­mi­ni­ma, dok su nam iz dnev­nog pro­gra­ma u sje­ća­nju os­ta­li Mo­skau sa svo­jim im­pro­vi­zi­ra­nim ins­tru­men­ti­ma, te Sen­ka Bu­lić ko­ja je iz­ve­la pred­sta­vu “Dre­am of Li­fe” u re­ži­ji Ivi­ce Bu­lja­na te­me­lje­nu na me­mo­ari­ma ve­li­ke Pat­ti Smith. Ma­njem di­je­lu po­sje­ti­te­lja ko­ji se pre­ko druš­tve­nih mre­ža obra­ču­nao s or­ga­ni­za­to­ri­ma dan će os­ta­ti upam­ćen i po nes­pret­nom ot­ka­zi­va­nju kon­cer­ta Skunk Anan­sie: ia­ko su or­ga­ni­za­to­ri po­nu­di­li rok od sat vre­me­na za po­vrat nov­ca sva­ko­me tko je ulaz­ni­cu ku­pio sa­mo zbog tog ben­da, re­fun­da­ci­je su ogla­si­li na Fa­ce­bo­oku, a ne i na po­zor­ni­ci, zbog če­ga su ne­ki tek nak­nad­no pos­ta­li svjes­ni pro­pu­šte­ne pri­li­ke.

Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne odr­ža­li su s raz­lo­gom naj­po­sje­će­ni­ji i kon­cert dru­gog da­na fes­ti­va­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.