Iz­bor za Agro­oskar: No­mi­ni­ran 21 OPG i tri mla­de na­de

Ži­ri iz­a­brao obi­telj­sko po­ljo­pri­vred­no gos­po­dar­stvo iz sva­ke žu­pa­ni­je – za za­vr­š­ni­cu iz­bo­ra Pri­če o vri­jed­nim lju­di­ma sa se­la od 11. sr­p­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na Bo­ro­vac ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pr­vo­pla­si­ra­nom će pri­pas­ti 30.000 ku­na, dru­ga na­gra­da je 20.000 ku­na, a tre­ća 10.000 ku­na, ko­li­ko će do­bi­ti i naj­bo­lja mla­da po­ljo­pri­vred­na na­da Uše­će­re­ne slas­ti­ce s Kor­ču­le, kru­ške iz Za­gor­ja, brač­ki i krč­ki ov­čji sir, me­so z ti­bli­ce, vi­no iz ozalj­skog i mos­la­vač­kog kra­ja, pše­ni­ca iz Sla­vo­ni­je, za­gre­bač­ka la­van­da, lič­ke bu­še i krum­pi­ri, is­tar­sko mas­li­no­vo ulje, po­vr­će iz Po­dra­vi­ne, ma­li­ne iz Dal­ma­ci­je, med, ka­mi­li­ca... – to su pro­izvo­di mar­lji­vih se­lja­ka, fi­na­lis­ta ovo­go­diš­njeg iz­bo­ra za naj­bo­lje obi­telj­sko po­ljo­pri­vred­no gos­po­dar­stvo – Zla­ta vri­je­dan. Struč­ni ži­ri pro­jek­ta, ko­ji su 2014. go­di­ne ra­di pro­mo­vi­ra­nja po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje i ži­vo­ta na se­lu osmis­li­li i po­kre­nu­li Ve­čer­nji list i Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, iz­a­brao je po je­dan OPG iz sva­ke žu­pa­ni­je te iz Gra­da Za­gre­ba ko­ji su uš­li u za­vr­š­ni­cu iz­bo­ra. Pri­če o vri­jed­nim lju­di­ma sa se­la objav­lji­vat će­mo u Ve­čer­njem lis­tu, na por­ta­lu ve­cer­nji.hr i na por­ta­lu agro­biz.hr od 11. sr­p­nja do 12. ko­lo­vo­za, od po­ne­djelj­ka do pet­ka. U emi­si­ji “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska” Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je – ko­ja je uz Za­jed­ni­cu žu­pa­ni­ja part­ner pro­jek­ta Zla­ta vri­je­dan – bit će u is­tom raz­dob­lju emi­ti­ra­ni pri­lo­zi o no­mi­ni­ra­ni­ma. Po­bjed­ni­ci će bi­ti pro­gla­še­ni 2. ruj­na na er­ge­li u Đa­ko­vu, a 4. ruj­na na Pr­vom pro­gra- mu HRT-a bit će pri­ka­za­na snim­ka do­dje­le na­gra­da. Pr­vo­pla­si­ra­nom će pri­pas­ti 30.000 ku­na, dru­ga na­gra­da je 20.000 ku­na, a tre­ća 10.000 ku­na, ko­li­ko će do­bi­ti i naj­bo­lja mla­da na­da (do 40 go­di­na, ko­ji ni­je no­si­telj OPG-a du­lje od pet go­di­na). Ži­ri, ko­jim pred­sje­da za­mje­nik glav­nog ured­ni­ka Ve­čer­njeg lis­ta Stje­pan Bla­že­vić, oda­brao je za za­vr­š­ni­cu tri kan­di­da­ta iz ove ka­te­go­ri­je. To su: Di­ana Pri­pić, ap­sol­ven­ti­ca na Prav­nom fa­kul­te­tu iz Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je ko­ja u Bre­ža­ni­ma pro­izvo­di ja­go­de, lu­be­ni­ce, grah, je­čam, zob, po­tom Je­le­na Gr­če­vić iz Pi­sa­ro­vi­ne u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji ko­ja uz­ga­ja ko­ze i ima mi­ni si­ra­nu te Jo­sip Pin­tar iz Gor­njeg Ko­si­nja u Lič­ko-senj­skoj žu­pa­ni­ji ko­ji eko­lo­ški pro­izvo­di ba­ta­te i lič­ki krum­pir, na 35 ha zem­lje. Svoj glas za naj­bo­lji OPG či­ta­te­lji Ve­čer­njeg lis­ta da­vat će pu­tem por­ta­la ve­cer­nji.hr.

Ma­rio Nja­vro, po­moć­nik mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de, Stje­pan Bla­že­vić, za­mje­nik glav­nog ured­ni­ka VL-a (pred­sjed­nik ži­ri­ja), Mir­ja­na Ži­žić, Mi­ros­lav Ku­sku­no­vić i Jan Ma­ri­nac iz­a­bra­li su ovo­go­diš­nje fi­na­lis­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.