Moj plan za no­vi HDZ bez us­ta­ša i par­ti­za­na

Stran­ka mo­ra ži­vje­ti u sa­daš­njos­ti, a pro­miš­lja­ti bu­duć­nost U fo­ku­su su gos­po­dar­stvo, mla­di, obra­zo­va­nje, zdrav­s­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Ka­pi­tal se snaž­no za­lo­žio za ostanak i pla­šio bi­ra­če cr­nom sri­je­dom iz ruj­na 1992. kad je fun­ta pa­la za tre­ći­nu vri­jed­nos­ti Ner­vo­za ko­ja je u če­t­vr­tak vla­da­la na tr­ži­šti­ma us­po­re­đu­je se s cr­nom sri­je­dom 16. ruj­na 1992. go­di­ne ka­da je britanska vla­da po­vuk­la fun­tu iz za­jed­nič­kog europ­skog te­čaj­nog me­ha­niz­ma. U mje­se­ci­ma ko­ji su us­li­je­di­li fun­ta je iz­gu­bi­la na vri­jed­nos­ti oko 30 pos­to, a na­va­la gra­đa­na na mje­njač­ni­ce i ma­sov­no ku­po­va­nje stra­nih va­lu­ta po­ka­zu­ju da se Bri­tan­ci pri­bo­ja­va­ju slič­nog sce­na­ri­ja. Pre­vag­ne li vo­lja na­ro­da za na­pu­šta­nje člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji, utje­caj­ni ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju pad vri­jed­nos­ti bri­tan­ske va­lu­te od 10 do 30 pos­to, s ti­me što se zad­njih da­na dos­ta “ti­po­va­lo” na So­ro­se­vo pre­dvi­đa­nje da će fun­ta os­la­bje­ti u od­no­su na ame­rič­ki do­lar za pe­ti­nu. Fi­nan­cij­ska za­jed­ni­ca i moć­ni City bez za­dr­ške su se iz­jaš­nja­va­li za ostanak, a Fi­nan­ci­al Ti­mes na­vo­di da je me­đu bri­tan­skim eko­no­mis­ti­ma pos­to- jao do­sad ne­vi­đe­ni kon­sen­zus o štet­nos­ti na­pu­šta­nja Eu­rop­ske uni­je za pros­pe­ri­tet te zem­lje. Hr­vat­ski eko­no­mist i pro­fe­sor me­đu­na­rod­ne eko­no­mi­je Lju­bo Jur­čić ka­že da bi od­la­zak do­nio vi­še po­li­tič­ke ne­go eko­nom­ske šte­te za sve.

Hu­ma­ni pro­jekt

– Eu­rop­ska uni­ja je naj­ve­ći hu­ma­ni pro­jekt u po­vi­jes­ti Eu­ro­pe, ona je do­mi­nant­no po­li­tič­ki pro­jekt, a En­gle­zi su uvi­jek ima­li spe­ci­jal­ni sta­tus i dis­tan­cu ko­ja se svo­di na to “da smo s va­ma, ali ni­smo va­ši”, ka­že Jur­čić. Nje­go­vo je miš­lje­nje da eko­nom­ske šte­te ne mo­ra­ju bi­ti ve­li­ke, ali po­li­tič­ke bi mo­gle bi­ti jer bi od­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ohra­brio des­ne po­kre­te i euro­skep­ti­ke u Polj­skoj, Ma­đar­skoj i dru­gim dr­ža­va­ma. – Ka­kav god bio re­zul­tat, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja mo­ra raz­mis­li­ti o dalj­njim pro­ce­si­ma udru­ži­va­nja, ni­je se smje­lo do­go­di­ti da dr­ža­ve kon­ku­ri­ra­ju jed­ne dru­gi­ma, a pri­vat­nom se ka­pi­ta­lu pre­pu­šta da uje­di­nju­je kon­ti­nent – na­gla­ša­va Jur­čić. Bri­tan­ski su me­di­ji pu­ni pro­cje­na o po­ten­ci­jal­nim šte­ta­ma zbog od­la­ska ko­je iz­no­se od dva pa i do de­set pos­to vri­jed­nos­ti BDP-a, no čak i kad bi glas na­ro­da bio za is­tu­pa­nje iz EU, ka­pi­tal bi uči­nio sve da iz­bjeg­ne gu­bit­ke. – Tak­ve su pro­cje­ne pos­lu­ži­le za pla­še­nje sta­nov­niš­tva. Slo­bo­da kre­ta­nja ro­ba, us­lu­ga i ka­pi­ta­la za­ga­ran­ti­ra­na je člans­tvom u broj­nim me­đu­na­rod­nim aso­ci­ja­ci­ma kao što su WTO, MMF, OECD, Svjet­ska ban­ka. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja će mo­ra­ti ne­što pla­ti­ti za pris­tup eu­rop­skom tržištu, ali to ni­su raz­mje­ri šte­te ko­ji se spo­mi­nju. Je­di­no bi se us­po­ri­lo kre­ta­nje rad­ne sna­ge – is­ti­če Jur­čić.

Vra­ća­nje u nor­ma­lu

Slič­nog je miš­lje­nja i Ju­li­an Je­ssop, ana­li­ti­čar tr­ži­šta u “Ca­pi­tal Eco­no­mics” ko­ji ka­že da će se re­to­ri­ka pla­še­nja ko­ja do­la­zi iz oba ta­bo­ra na­kon re­fe­ren­du­ma sti­ša­ti. – Oni ko­ji za­go­va­ra­ju ostanak zem­lje u Eu­rop­skoj uni­ji po­ti­ču strah od Brexi­ta ka­ko bi utje­ca­li na gla­sa­če. Kad gla­sa­nje za­vr­ši, bit će­mo svje­do­ci ka­ko umjes­to gla­sa­ča sad uvje­ra­va­ju inves­ti­to­re da pos­lu­ju – is­ti­če Je­ssop. Pre­vag­ne li od­la­zak, raz­dru­ži­va­nje bi mo­glo tra­ja­ti go­di­na­ma, a ni­je is­klju­če­no da se u tom vre­me­nu pro­mi­je­ni ras­po­lo­že­nje. Dok ne do­đe do ne­ke no­ve rav­no­te­že, oče­ku­ju se do­dat­no ja­ča­nje švi­car­skog fran­ka, što na­kon pro­ve­de­ne ko­nver­zi­je ne bi ima­lo ve­će po­s­lje­di­ce na hr­vat­ske duž­ni­ke. Pre­vag­ne li pak sta­tus quo, što pri­želj­ku­je cje­lo­kup­ni po­li­tič­ki es­ta­bli­šment Eu­rop­ske uni­je, pred­sto­ji nor­ma­li­zi­ra­nje tr­ži­šta, rast bur­za te vra­ća­nje pa­ri­te­ta u od­no­si­ma ve­li­kih va­lu­ta.

Po­t­vr­di li se ostanak Bri­ta­ni­je u EU oče­ku­je se da će fun­ta vra­ti­ti od­nos pre­ma do­la­ru i eu­ru Iz­la­zak bi otvo­rio du­ge pre­go­vo­re o dalj­njoj tr­go­vi­ni s EU i br­zi pad bur­za i fun­te

REUTERS

Po­li­tič­ka šte­ta ipak bi bi­la ve­ća od eko­nom­ske, ka­že hr­vat­ski eko­no­mist Lju­bo Jur­čić, jer se ro­ba, ka­pi­tal i us­lu­ge slo­bod­no kre­ću

Ci­je­ne di­oni­ca i te­ča­je­vi va­lu­ta ci­je­li dan su se pri­la­go­đa­va­li an­ke­ta­ma, ner­vo­za je po­pus­ti­la kad se či­ni­lo da je pre­vag­nuo ostanak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.