“EU je Ve­li­ka Nje­mač­ka – ne že­li­mo vi­še bi­ti dio to­ga”

U Fa­ra­ge­ovom gni­jez­du: Na­ci­ona­li­zam, euro­skep­ti­ci­zam i strah od Nje­mač­ke, bi­li su glav­ni mo­ti­vi onih ko­ji su gla­sa­li za Brexit

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja gla­so­vi još ni­su bi­li pre­bro­ja­ni. An­ke­te su pre­dvi­đa­le mr­tvu utr­ku za ostanak i iz­la­zak iz EU Go­di­na­ma je po­ku­ša­vao os­la­bi­ti Eu­rop­sku uni­ju iz­nu­tra, ape­li­rao da se EU raz­mon­ti­ra, na­zi­vao li­de­re Uni­je ne­ka­riz­ma­tič­ni­ma po­put vlaž­nih kr­pa, prek­li­njao Hr­va­te da ne gla­sa­ju za ula­zak Hr­vat­ske kao naj­no­vi­je čla­ni­ce, ali Ni­gel Fa­ra­ge, šef bri­tan­ske euro­skep­tič­ne stran­ke UKIP, zna da ni­šta od sve­ga što je do­sad ra­dio ni­je to­li­ko po­ten­ci­jal­no ubo­ji­to za ve­li­ki pro­jekt europ­skih in­te­gra­ci­ja kao ova sce­na ko­joj smo ju­čer svje­do­či­li na bi­rač­kom mjes­tu na Big­gon Hil­lu u oko­li­ci Lon­do­na. – Či­tav ži­vot če­kao sam ovaj dan ka­da ću mo­ći na re­fe­ren­du­mu gla­sa­ti za iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je – re­kao je Fa­ra­ge na ula- sku na bi­ra­li­šte. On i još mi­li­ju­ni dru­gih Bri­ta­na­ca, pre­ma pre­dre­fe­ren­dum­skim an­ke­ta­ma ot­pri­li­ke po­lo­vi­ca bi­ra­ča, za­okru­ži­li su na re­fe­ren­dum­skom lis­ti­ću ri­ječ “le­ave”, iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz Uni­je, tzv. Brexit. Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja gla­so­vi još ni­su bi­li pre­bro­ja­ni. No, ti­je­kom da­na ma­lo tko se uop­će usu­dio prog­no­zi­ra­ti jer su dva ta­bo­ra, za ostanak u EU i iz­la­zak iz EU, bi­la to­li­ko iz­jed­na­če­na da bi se mo­glo do­go­di­ti da pre­va­gu od­no­si vr­lo ma­li broj gla­so­va.

“Je li i Hrvatska dio EU?”

Na Fa­ra­ge­ovom bi­rač­kom mjes­tu svi obič­ni gra­đa­ni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li gla­sa­li su za iz­la­zak. Ovo je ši­re po­dru­čje Lon­do­na, ali oči­to i le­glo euro­skep­ti­ciz­ma i bri­tan­skog na­ci­ona­liz­ma. – Moj otac se bo­rio u Dun­kir­ku (Fran­cu­ska, op.a.) ka­ko bi odag­nao Ni­jem­ce. Na­da­mo se da da­nas mo­že­mo od­ba­ci­ti Ni­jem­ce, za­us­ta­vi­ti sve ovo, jer dos­ta nam ih je. Ne že­li­mo da Nje­mač­ka vla­da na­šim ži­vo­ti­ma. Ni Nje­mač­ka, ni­ti jed­na dru­ga zem­lja – go­vo­ri Ma­ria He­ath, ko­ja se na bi­ra­li­štu po­ja­vi­la sa su­pru­gom Nor­ma­nom. Obo­je su gla­sa­či Kon­zer-

Či­tav ži­vot če­kao sam ovaj dan ka­da ću mo­ći na re­fe­ren­du­mu gla­sa­ti za iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je NI­GEL FA­RA­GE šef euro­skep­tič­ne stran­ke UKIP Ne mo­že­te do­bi­ti mjes­to u ško­li, ne mo­že­et do­bi­ti ter­min kod li­ječ­ni­ka, sve zbog use­lje­ni­ka iz EU

va­tiv­ne stran­ke, ali mr­ze še­fa te stran­ke i pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na i po­dr­ža­va­ju sa­mo zas­tup­ni­ke ko­ji pri­pa­da­ju euro­skep­tič­nom kri­lu to­ri­je­va­ca. – Da se ra­zu­mi­je­mo, mi ni­smo pro­tiv Eu­ro­pe. Jed­nos­tav­no smo pro­tiv to­ga da na­šom zem­ljom vla­da net­ko dru­gi – do­da­je Ma­ria He­ath. Ona je uvje­re­na da, sve dok je nje­zi­na zem­lja čla­ni­ca EU, njo­me vla­da EU. Pi­ta­ju me je li Hrvatska čla­ni­ca EU, ka­žem da jest, a oni uz­vra­ća­ju: zna­či, i vi ste dio Ve­li­ke Nje­mač­ke… Gos­po­din i gos­po­đa He­ath odra­ža­va­ju pro­cjep ko­ji se, zbog pi­ta­nja člans­tva u EU, do­go­dio u Kon­zer­va­tiv­noj stran­ci. Ca­me­ron je vo­dio kam­pa­nju za ostanak u re­for­mi­ra­noj Uni­ji, a dio nje­go­vih mi­nis­ta­ra i do­ne­dav­ni gra­do­na­čel­nik Lon­do­na Bo­ris Johnson vo­di­li su kam­pa­nju za iz­la­zak. Dru­gi su­go­vor­ni­ci Ve­čer­njeg lis­ta na ovom bi­rač­ku mjes­tu, umi­rov­lje­nič­ki brač­ni par Alan i Lin­da (ni­su že­lje­li da ih se pred­sta­vi pre­zi­me­nom), či­tav ži­vot gla­sa­li su za Kon­zer­va­tiv­nu stran­ku, ali na po­s­ljed­njim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma da­li su glas Fa­ra­ge­ovu UKIP-u. Ju­čer su gla­sa­li za iz­la­zak iz EU.

Pro­s­vjed­ni gla­so­vi

– Mi smo to­ri­jev­ci, ali kad tvo­ja stran­ka ne či­ni ono što že­liš… Naš glas je pro­s­vjed­ni glas – ka­že Alan. Glav­ni raz­log zbog ko­jeg su po­dr­ža­li iz­la­zak iz EU su do­se­lje­ni­ci. – Dok smo u EU, ne mo­že­mo kon­tro­li­ra­ti tko se do­se­lja­va iz os­tat­ka Uni­je, a do­se­lja­va se to­li­ko pu­no lju­di da se jav­ne služ­be ne­će mo­ći s ti­me no­si­ti. Ne mo­že­te do­bi­ti mjes­to u ško­li, ne mo­že­et do­bi­ti ter­min kod li­ječ­ni­ka… Osim to­ga, dru­ge zem­lje gu­be svo­je naj­bo­lje, spo­sob­ne lju­de, što ne mo­že bi­ti do­bro ni za njih – ka­že nje­go­va su­pru­ga Lin­da. U kam­pa­nji ko­ju vo­de za­go­vor­ni­ci iz­la­ska spo­me­nu­to je da bi se oko 570.000 dje­ce iz os­tat­ka EU mo­glo upi­si­va­ti u bri­tan­ske ško­le do 2030., zbog če­ga bi dje­ci ro­đe­noj u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji na­vod­no bi­lo te­že upi­sa­ti že­lje­nu ško­lu. Ovi bi­ra­či ima­ju do­jam da im Eu­rop­ska uni­ja stal­no ne­čim pri­je­ti, a ne sa­mo da im odu­zi­ma dio na­ci­onal­nih ov­las­ti u po­dru­čju kre­ta­nja rad­ne sna­ge. – Jun­c­ker je ju­čer re­kao da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ne­će mo­ći do­bi­ti vi­še od ono­ga što je Ca­me­ron is­pre­go­va­rao uoči ras­pi­si­va­nja re­fe­ren­du­ma. Eu­ro­pa nam ma­lo pri­je­ti, ma­lo ugla­đu­je, ali mi kao zem­lja ne vo­li­mo da nam net­ko pri­je­ti. Vje­ru­jem da to ne vo­li ni­ti jed­na dru­ga zem­lja – go­vo­ri Lin­da. Ono što je pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­ude Jun­c­ker po­ru­čio u sri­je­du, dan uoči re­fe­ren­du­ma, je da u slu­ča­ju iz­gla­sa­va­nja iz­la­ska ne­ma no­vih pre­go­vo­ra iz­me­đu Lon­do­na i os­tat­ka EU jer “iz­la­zak je iz­la­zak”.

Mr­tva utr­ka Ti­ije­kom da­na ma­lo tko se uop­će usu­dio prog­no­zi­ra­ti jer su dva ta­bo­ra, za ostanak u EU i iz­la­zak iz EU, bi­la to­li­ko iz­jed­na­če­na da bi se mo­glo do­go­di­ti da od­lu­či vr­lo ma­li broj gla­so­va

CA­ME­RON, JOHNSON I KRA­LJI­CA Pre­mi­jer nje­gov glav­ni stra­nač­ki opo­nent naš­li su se na su­prot­nim stra­na­ma – pr­vi je gla­sao za ostanak, a dru­gi za Brexit

Ve­čer­njak u Lon­do­nu Re­por­ter Ve­čer­njeg lis­ta To­mis­lav Kras­nec s vo­đom euro­skep­ti­ka Ni­ge­lom Fa­ra­ge­om i Ma­ri­jom i Nor­ma­nom He­at­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.