“Ne­ka ovo bu­de ka­ta­li­za­tor za re­for­mu Uni­je”

Gle­da­li smo kam­pa­nju raz­do­ra ko­ja je sli­či­la čak Trum­po­voj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Vitas zo­ran.vitas@ve­cer­nji.net

Kva­li­te­ta ži­vo­ta u V. Bri­ta­ni­ji pa­da, lju­di su lju­ti­ti pa tra­že pro­mje­ne te gla­sa­ju pro­tiv ne­če­ga iz vlas­ti­te frus­tra­ci­je, a EU se na­šao u ulo­zi me­te Što mis­le o Brexi­tu i što bi on mo­gao zna­či­ti, pi­ta­li smo dvo­ji­cu Bri­ta­na­ca ko­ji su svoj ži­vot i rad od­lu­či­li nas­ta­vi­ti u Hr­vat­skoj. Pa­ul Brad­bury ži­vi na Hva­ru od 2003., a ured­nik je i vlas­nik po­pu­lar­nog por­ta­la To­tal Cro­atia News.

Pa­ra­da stra­ha i mrž­nje

– Mis­lim da smo gle­da­li kam­pa­nju raz­do­ra ko­ja je u ne­kim di­je­lo­vi­ma sli­či­la čak i Trum­po­voj, u ko­joj su se strah i mrž­nja pri­mje­nji­va­li kao me­to­de uvje­ra­va­nja, uz pu­no de­zin­for­ma­ci­ja i is­to­dob­no ma­lo in­for­ma­ci­ja ko­je bi lju­di­ma olak­ša­le do­no­še­nje pra­ve od­lu­ke. Ta­ko, bez ob­zi­ra na re­zul­tat, mno­go lju­di ni­je gla­sa­lo na te­me­lju či­nje­ni­ca, ne­go no­še­ni emo­ci­ja­ma – ka­že Brad­bury te nas­tav­lja ka­ko je po­go­to­vo bi­lo za­nim­lji­vo gle­da­ti iz­da­le­ka ka­ko je na­rod za­pra­vo os­tao neo­d­lu­čan do po­s­ljed­njeg tre­nut­ka. – Pro­blem je s iz­gla­sa­va­njem Brexi­ta što je “ili-ili”, bez tre­će op­ci­je. Je­dan moj do­bar pri­ja­telj, ko­ji je va­žan čo­vjek u Lon­do­nu, iz­ne­na­dio me naj­a­vom da će gla­sa­ti pro­tiv. Ko­rup­ci­ja u EU i bi­ro­kra­ci­ja jed­nos­tav­no mo­ra­ju pres­ta­ti, sma­tra on, no mis­li i da ne­ma dru­gog na­či­na da iz­ra­zi svo­je ne­za­do­volj­stvo zbog to­ga. Oče­ku­jem da će Bri­ta­ni­ja os­ta­ti, a da će ve­lik broj gla­so­va za iz­la­zak pos­lu­ži­ti kao ka­ta­li­za­tor smis­le­ne re­for­me EU. Uni­ja bi bi­la pu­no si­ro­maš­ni­ja bez Bri­ta­ni­je, ali i obr­nu­to, re­for­ma je pri­ori­tet – mis­li En­glez iz Jel­se na Hva­ru. Da­vid Plant suv­las­nik je ne­dav­no otvo­re­ne pi­vo­va­re Gar­den za­jed­no s Nic­kom Col­ga­nom. Du­go već ži­vi u Za­dru gdje je or­ga­ni­zi­rao po­pu­lar­ni Gar­den Fes­ti­val. I on ima jas­no miš­lje­nje o re­fe­ren­du­mu. – Sa­svim si­gur­no Uni­ja ni­je sa­vr­še­na, no ne tre­ba je či­ni­ti žr­tve­nim jar­cem svih pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­oča­va­mo, bi­lo da se ra­di o mi­gra­ci­ja­ma iz­a­zva­ni­ma ra­to­vi­ma, ve­li­kom ja­zu iz­me­đu bo­ga­tih i si­ro­maš­nih ili ne­če­mu tre­ćem. Kva­li­te­ta ži­vo­ta u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pa­da, lju­di su zbog to­ga lju­ti­ti pa tra­že pro­mje­ne te gla­sa­ju pro­tiv ne­če­ga, bi­lo če­ga, iz vlas­ti­te frus­tra­ci­je, a Uni­ja se naš­la u ulo­zi tak­ve me­te – ka­že Plant te do­da­je ka­ko re­zul­tat tog gr­če­vi­tog bi­je­sa mo­že bi­ti du­bok pa pro­mi­je­ni­ti Bri­ta­ni­ju s na­go­vje­šta­jem ru­še­nja ci­je­log pro­jek­ta EU.

Raz­ma­hi­va­nje ra­di­ka­liz­ma

– De­ba­ta u Bri­ta­ni­ji bi­la je te­me­lje­na na stra­hu s ma­lo ob­zi­ra pre­ma is­ti­ni. Sve je to bi­lo pri­lič­no de­pre­siv­no – mis­li Plant ko­ji je gla­so­vao za ostanak. Brad­bury se pak od­lu­čio da ne gla­sa. – Ov­dje sam već 15 go­di­na te ne­mam na­mje­ru vra­ća­ti se na ma­tič­ni brod, a ni­sam si­gu­ran ni­ti da vi­še znam pro­ces re­gis­tra­ci­je za gla­sa­nje na­kon to­li­ko go­di­na. No, ka­da bih gla­sao, bio bih pro­tiv iz­la­ska jer on zna­či iz­o­la­ci­ju Bri­ta­ni­je i raz­ma­hi­va­nje ra­di­ka­liz­ma – za­klju­ču­je Brad­bury.

Na­dam se da će Bri­ta­ni­ja os­ta­ti u Eu­rop­skoj uni­ji. Za­la­žem se za sas­ta­nak svih ze­ma­lja EU, ne sa­mo os­ni­va­ča AN­GE­LA MER­KEL nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Ako bi Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja rek­la “zbo­gom” Eu­rop­skoj uni­ji, naš­la bi se na kra­ju re­da če­ka­nja na tr­go­vi­nu sa SAD-om BA­RACK OBA­MA ame­rič­ki pred­sjed­nik

REUTERS

Ve­ći­na Eu­rop­lja­na že­li da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja os­ta­ne dio Uni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.