200.000 čla­no­va HDZ-a 17. sr­p­nja bi­ra no­vog še­fa

Ne do­pus­ti­te da vam na­met­nu pred­sjed­ni­ka, ne­ka šef HDZ-a bu­de onaj tko je 20 go­di­na li­je­gao i us­ta­jao s HDZ-om, po­ru­čio je Mi­li­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go (H)

Na­vod­no se Plen­ko­vić za­la­gao da se bi­ra i no­vo cje­lo­kup­no vod­stvo HDZ-a ka­ko bi pri sla­ga­nju lis­ta za Sa­bor imao auto­no­mi­ju HDZ će 17. sr­p­nja po na­če­lu je­dan član je­dan glas bi­ra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka HDZ-a, od­lu­či­lo je ju­čer Pred­sjed­niš­tvo i Na­ci­onal­no vi­je­će stran­ke. Rok za pri­ja­vu kan­di­da­tu­ra je 6. sr­p­nja, a u 13 da­na po­treb­no je pri­ku­pi­ti 5000 pot­pi­sa za ula­zak u iz­bor­nu utr­ku. I da­lje je An­drej Plen­ko­vić je­di­ni kan­di­dat ko­ji je služ­be­no naj­a­vio svo­ju kan­di­da­tu­ru, no iz izja­va Dar­ka Mi­li­no­vi­ća, lič­kog HDZ-ov­ca ko­ji se na­kon če­ti­ri go­di­ne vra­tio u vrh stran­ke, mo­že se ra­za­bra­ti da i on ima tak­vih am­bi­ci­ja. Mi­li­no­vić je pos­ta­vio plat­for­mu o iz­bo­ru is­tin­skog HDZ- ov­ca. Po­zvao je 200.000 čla­no­va svo­je stran­ke da ne do­pus­te da im bi­lo tko na­met­ne pred­sjed­ni­ka stran­ke i po­ru­čio ne­ka šef bu­de onaj tko je 20 go­di­na li­je­gao i us­ta­jao s Hr­vat­skom de­mo­krat­skom za­jed­ni­com.

Stva­ra­nje sa­ve­za

– Onaj tko je kr­va­rio za HDZ u pro­tek­lom raz­dob­lju, sa­mo taj mo­že bi­ti pred­sjed­nik – re­kao je Mi­li­no­vić. Ot­krio je da će de­ve­ta iz­bor­na je­di­ni­ca, ko­ja okup­lja če­ti­ri žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je, ima­ti je­dins­tven stav. Mi­li­no­vić je ta­ko u “ta­lu” s Bo­ži­da­rom Kal­me­tom, An­tom Sa­na­de­rom (ko­ji ni­je pro­šao na iz­bo­ri­ma za vrh HDZ-a) i Ne­dilj­kom Du­ji­ćem. Tvr­di da njih če­tvo­ri­ca pred­stav­lja­ju 50.000 čla­no­va HDZ-a. Bu­du­ći da je pri­je če­ti­ri go­di­ne Mi­li­no­vić iz­gu­bio na iz­bo­ri­ma za še­fa HDZ-a i da mu je Kal­me­ta u zad­nji tren okre­nuo le­đa i prik­lo­nio se To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, tre­nu­tač­ni sa­ve­zi ne mo­ra­ju ni­šta po­seb­no zna­či­ti. Kal­me­ta je ju­čer pak po­ru­čio da je on “uvi­jek me­đu pr­vi­ma go­vo­rio za ko­ga je pa je ta­ko bio za Pa­ša­li­ća, a pos­li­je za Ka­ra­mar­ka. Ta­ko će i sa­da re­ći za ko­ga je ka­da vi­di kan­di­da­te”. Dak­le, pos­lo­vič­no se ni­je iz­jas­nio. Fra­njo Lu­cić, šef HDZ-a Po­že­ško-sla­von­ske žu­pa­ni­je, odre­dio se ju­čer da po­du­pi­re An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, kao i Branko Ba­čić. Oni su svo­je po­ru­ke sa­že­li u kons­ta­ta­ci­ju da HDZ s Plen­ko­vi­ćem na če­lu mo­že os­tvar­ti naj­bo­lji re­zul­tat na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. – Plen­ko­vić je ja­ko do­bar kan­di­dat, ali i svi dru­gi kan­di­da­ti su do­bri – re­kao je Fra­njo Lu­cić. Do­brim ka­ni­da­tom sma­tra i Dar­ka Mi­li­no­vi­ća, ali tvr­di da je po svo­joj re­to­ri­ci i po­gle­di­ma Plen­ko­vić naj­bo­lji.

Mno­go kan­di­da­ta

Oči­to je da će u utr­ci za še­fa HDZ-a bi­ti vi­še kan­di­da­ta, a o kan­di­da­tu­ri još raz­miš­lja To­mis­lav To­lu­šić, mo­gu­će je da u utr­ku uđe i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, mo­žda i Mi­ro Ko­vač. Ha­san­be­go­vić je ju­čer po­ru­čio da bu­du­ći šef HDZ-a mo­ra pre­ime­no­va­ti Trg mar­ša­la Ti­ta. Ha­san­be­go­vić je pred­stav­nik des­ne stru­je u HDZ-u i u stran­ci uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost. Pred­sjed­nič­ke am­bi­ci­je ima i za­mje­nik še­fa HDZ-a Mi­li­jan Br­kić. No pi­ta­nje je ho­će li se sa­da upu­šta­ti u kan­di­da­tu­ru jer je nje­go­va ide­ja bi­la da se funk­ci­ja pred­sjed­ni­ka stran­ke odvo­ji od funk­ci­je mo­gu­ćeg man­da­ta­ra. Bu­du­ći da ni­je proš­la ide­ja o od­ga­đa­nju iz­bo­ra za še­fa HDZ-a do iza par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, a do iz­bo­ra bi HDZ vo­dio Br­kić i kas­ni­je se kan­di­di­rao za pred­sjen­di­ka, ne­iz­vjes­no je bi li se sa­da upu­štao u iz­bor­nu utr­ku. Svjes­tan je da ne mo­že bi­ti kan­di­dat za man­da­ta­ra. Na­vod­no je An­dre­ju Plen­ko­vi­ću bi­la po­nu­đe­na ta kom­bi­na­ci­ja man­da­ta­ra i še­fa stran­ke, ali je on to od­bio sma­tra­ju­ći da kan­di­dat za pre­mi­je­ra i pred­sjed­nik stran­ke mo­ra­ju bi­ti utje­lov­lje­ni u jed­noj oso­bi. Na­vod­no se An­drej Plen­ko­vić za­la­gao da se već sa­da, ka­da se bi­ra no­vi šef, bi­ra i no­vo cje­lo­kup­no vod­stvo HDZ-a ka­ko bi pri sla­ga­nju lis­ta za Sa­bor imao auto­no­mi­ju iz­bo­ra lju­di za te lis­te. Ali to je od­bi­je­no jer za to sad ne­ma vre­me­na uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. No, to zna­či da će iz­a­bra­ni no­vi šef , tko god on bio, ra­di­ti sa sta­rim vod­stvom i ne­će ima­ti auto­no­mi­ju u sas­tav­lja­nju iz­bor­nih lis­ta.

TO­MIS­LA­VA RAVLIĆ: 70% hr­vat­skih gra­đa­na ku­pu­je pro­izvo­de na sni­že­nju. Pre­ma ne­kim ana­li­za­ma, sva­ki tre­ći proizvod pro­da se na pro­mo­ci­ji ili ak­ci­ji.

Pred­sjed­niš­tvo i Na­ci­onal­no vi­je­će stran­ke od­lu­či­lo je ju­čer o na­či­nu i da­tu­mu iz­bo­ra u stran­ci

SLAV­KO MIDŽOR/PIXSELL

Sa­nja Pu­ti­ca do­la­zi na Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a

Po­moć­ni­ca di­rek­to­ri­ce Sek­to­ra za tr­go­vi­nu HGK ka­že da su po­tro­ša­či pos­ta­li ra­ci­onal­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.