43% vjer­skih za­jed­ni­ca: Ne na­pu­štaj­te koc­ka­ra

Tre­ći­na ne že­li do­bro­čins­tva “pr­lja­vim nov­cem”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net

U pr­vom tak­vom is­tra­ži­va­nju so­ci­olog Bo­ris Ko­zjak is­pi­tao je sta­vo­ve pre­ma igra­ma na sre­ću 37 od 44 vjer­ske za­jed­ni­ce u Hr­vat­skoj Di­ja­na Ju­ra­sić U Hr­vat­skoj 70% gra­đa­na su­dje­lu­je u koc­ka­nju i kla­đe­nju, a to što ne­ma­li broj igra­ča sma­tra da im re­li­gi­ja po­ma­že kod su­dje­lo­va­nja u igra­ma na sre­ću bio je po­vod za so­ci­olo­ga dr. sc. Bo­ri­sa Ko­zja­ka da, me­đu os­ta­lim, is­tra­ži od­nos vjer­skih za­jed­ni­ca pre­ma koc­ka­nju. Ko­zjak je pro­veo i ana­li­zi­rao pr­vo is­tra­ži­va­nje o od­no­su vjer­skih za­jed­ni­ca pre­ma koc­ka­nju, obja­viv­ši ga u ne­dav­no pred­stav­lje­noj knji­zi “Koc­ka­nje”.

Što ta­kav zna­či u obi­te­lji

Od 44 re­gis­tri­ra­ne vjer­ske za­jed­ni­cu u Hr­vat­skoj, njih 37 me­đu, ko­ji­ma su i naj­ve­će, Ka­to­lič­ka cr­k­va, Sr­p­ska pra­vos­lav­na cr­k­va, Is­lam­ska vjer­ska za­jed­ni­ca, od­go­va­ra­le na upit­ni­ke o koc­ka­nju. U Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no ima oko 200 do 250 ti­su­ća pro­ble­ma­tič­nih koc­ka­ra i oko 50 ti­su­ća pa­to­lo­ških koc­ka­ra, no za tu či­nje­ni­cu ne zna 91,9% vjer­skih za­jed­ni­ca. Na pi­ta­nje bi li bio va­ljan raz­log za ra­zvod bra­ka ako je net­ko od brač­nih part­ne­ra pa­to­lo­ški koc­kar ko­ji svo­jim po­na­ša­njem uni­šta­va eg­zis­ten­ci­ju ci­je­le obi­te­lji, čak 43,2 % vjer­skih za­jed­ni­ca ili njih 16 od­go­vo­ri­li su “ne”, dok je 48,6 % vjer­skih za­jed­ni­ca od­go­vo­ri­lo po­t­vrd­no, a tri za­jed­ni­ce ni­su od­go­vo­ri­le na to pi­ta­nje. Oči­to mno­ge vjer­ske za­jed­ni­ce ni­su svjes­ne što zna­či ima­ti pa­to­lo­škog koc­ka­ra u obi­te­lji i u kak­ve to pro­ble­me vo­di. No, ba­rem ni jed­na od vjer­skih za­jed­ni­ca ni­je po­t­vrd­no od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje bi li čla­nu svo­je vjer­ske za­jed­ni­ce pre­po­ru­či­li da uđe u brak s oso­bom za ko­ju se po­uz­da­no zna da se ba­vi koc­ka­njem. Sport­sko kla­đe­nje, koc­ka­nje i igre na sre­ću “po­šten iz­vor pri­ho­da” su za 4 vjer­ske za­jed­ni­ce ili njih 10,8%, a to ni­su za njih 31 ili 83,8%. Na Ko­zja­ko­vu tvrd­nju „da se dio nov­ca os­tva­ren pri­re­đi­va­njem iga­ra na sre­ću (koc­ka­njem i kla­đe­njem) u Hr­vat­skoj do­dje­lju­je i vjer­skim hu­ma­ni­tar­nim, od­nos­no ka­ri­ta­tiv­nim us­ta­no­va­ma sa­mo je jed­na vjer­ska za­jed­ni­ca uz­vra­ti­la da to ni­je toč­no i da je to po­dva­la vjer­skim za­jed­ni­ca­ma. Njih 14 (37,8%) dr­ži da, ako je to toč­no, s ti­me tre­ba pres­ta­ti jer “pr­lja­vim” nov­cem ne tre­ba či­ni­ti do­bro­čins­tva, njih 7 ili 18,9% dr­ži da je to u ko­nač­ni­ci i do­bro jer na taj na­čin sav no­vac ne­će pri­pas­ti koc­ka­ri­ma, dok njih 10,8% sma­tra da je to od­lič­no rje­še­nje jer s tim nov­cem tre­ba po­mo­ći si­ro­ti­nji.

Is­tra­ži­vač ra­dio u Lu­tri­ji

So­ci­olog re­li­gi­je prof. dr. Ivan Mar­ke­šić, je­dan od re­cen­ze­na­ta Ko­zja­ko­ve knji­ge o koc­ka­nju, is­ti­če da je ri­ječ o pr­voj tak­voj knji­zi na hr­vat­skom je­zi­ku, u sklo­pu ko­je su is­tra­že­ni i ana­li­zi­ra­ni i sta­vo­vi vjer­skih za­jed­ni­ca pre­ma koc­ka­nju. Ko­zjak je naj­ve­ći dio rad­nog vi­je­ka pro­veo u Hr­vat­skoj lu­tri­ji na po­zi­ci­ja­ma na ko­ji­ma je mo­gao ste­ći mno­ga zna­nja iz iga­ra na sre­ću. Ko­zja­ko­va je knji­ga je­dins­tve­na jer, is­ti­če Mar­ke­šić, do­pri­no­si ra­zjaš­nja­va­nju fe­no­me­na koc­ka­nja, kla­đe­nja i iga­ra na sre­ću, po­zi­tiv­nih i ne­ga­tiv­nih po­s­lje­di­ca u druš­tvu i kod po­je­di­na­ca u svi­je­tu, a oso­bi­to u su­vre­me­nom hr­vat­skom druš­tvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.